Klauzula informacyjna-monitoring

 

Klauzula informacyjna dot. monitoringu wizyjnego

Informujemy, że na terenie ZSS w Hoczwi, Hoczew 157, 38-604 Hoczew, prowadzony jest monitoring wizyjny.

 1. Administratorem systemu monitoringu Zespół Szkół Samorządowych w Hoczwi, 38-604 Hoczew, reprezentowany przez dyrektora szkoły.
 2. W Zespole Szkół wyznaczony został Inspektor Ochrony Danych, z którym można kontaktować się poprzez e-mail: iod@lesko.pl
 3. Monitoring wizyjny jest stosowany zgodnie z:
  • Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE
  • Ustawą z dnia 10.05.2018r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2018 r. poz. 1000)
  • 108a Ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U. 2018 r. poz. 996)
 4. Celem monitoringu jest zapewnienie bezpieczeństwa uczniów i pracowników oraz ochrona mienia.
 5. Nagrania z monitoringu są przechowywane do 14 dni.
 6. Zakres przetwarzania danych obejmuje dane osobowe jakim jest wizerunek osób utrwalony na urządzeniu rejestrującym.
 7. Nagrania z monitoringu mogą być udostępnione wyłącznie podmiotom uprawnionym do ich otrzymania na podstawie przepisów obowiązującego prawa.
 8. Ma Pani/Pan prawo do żądania od Administratora dostępu do danych, sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania oraz do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania.
 9. Ma Pani/Pan prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego (Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych) – o ile uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych odbywa się z naruszeniem ww. przepisów.
 10. Administrator nie przekazuje ani nie zamierza przekazywać danych osobowych do państwa trzeciego czy organizacji międzynarodowych.
 11. Dane osobowe są przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą profilowane.

Klauzula informacyjna dot. monitoringu wizyjnego <<< pobierz pdf.