Klauzula informacyjna-przetwarzanie danych

KLAUZULA INFORMACYJNA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH DLA RODZICÓW
W związku z realizacją wymogów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych „RODO”), informujemy o zasadach przetwarzania Pani/Pana oraz Państwa dzieci danych osobowych, a także o przysługujących Pani/Panu prawach z tym związanych.

 1. Administratorem Pani/Pana oraz Państwa dzieci danych osobowych jest Zespół Szkół Samorządowych w Hoczwi, z siedzibą: Hoczew 157, 38-604 Hoczew, : 134694399
  e-mail: dyrektor@sphoczew.pl, reprezentowany przez dyrektora szkoły Pana Jana Kowalskiego.
 2. W Zespole Szkół został wyznaczony Inspektor Ochrony Danych, z którym można kontaktować się poprzez e-mail: iod@lesko.pl
 3. Administrator danych osobowych przetwarza Pani/Pana oraz Państwa dzieci dane osobowe w związku z realizacją zadań wynikających z przepisów prawa, w szczególności z Ustawy z dnia 14 grudnia 2016r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 59, 949 z późn. zm.), ustawy o systemie oświaty z dnia 7 wrzesnia 1991r. (Dz. U. z 2017r. poz. 2198 z późn. zm.), prawa lokalnego (uchwały, zarządzenia) oraz Statutu, a także na podstawie szeregu ustaw kompetencyjnych (merytorycznych) oraz szczególnych przepisów wykonawczych, a także obowiązków i zadań zleconych, na podstawie zawartych umów, oraz udzielonych zgód.
 4. Pani/Pana oraz Państwa dzieci dane osobowe przetwarzane są w celu/celach:
         a) wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na Administratorze;
         b) wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej
  powierzonej  Administratorowi,
         c) w pozostałych przypadkach – na podstawie wcześniej udzielonej zgody w zakresie i celu określonym w treści
  tej zgody.
 5. Administrator przetwarza Pani/Pana oraz Państwa dzieci dane osobowe w ściśle określonym, minimalnym zakresie niezbędnym do osiągnięcia celu, o którym mowa powyżej.
 6. W związku z przetwarzaniem danych w celach, o których mowa w pkt 4, odbiorcami Pani/Pana oraz Państwa dzieci danych osobowych mogą być:
     a) organy władzy publicznej oraz podmioty wykonujące zadania publiczne lub działające na zlecenie organów
  władzy publicznej, w zakresie i w celach, które wynikają z przepisów powszechnie obowiązującego prawa;
     b) inne podmioty, które na podstawie stosownych umów powierzenia przetwarzania, przetwarzają dane osobowe.
 7. Pani/Pana oraz Państwa dzieci dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celu dla jakiego zostały zebrane oraz zgodnie z terminami archiwizacji określonymi przez ustawy kompetencyjne lub ustawę z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2017 r., poz. 1257) i ustawę z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach (Dz.U. z 2018 r., poz. 217), w tym Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych. W przypadku danych osobowych przetwarzanych na podstawie udzielonej zgody, dane osobowe będą przetwarzane do momentu wycofania tej zgody.
 8. W związku z przetwarzaniem przez Administratora Pani/Pana oraz Państwa dzieci danych osobowych przysługują Pani/Panu, następujące uprawnienia:
        a) prawo do żądania od Administratora dostępu do danych osobowych (art. 15 RODO)
        b) prawo do sprostowania danych (art. 16 RODO)
        c) prawo do usunięcia danych (art. 17 RODO)
        d) prawo do ograniczenia przetwarzania danych (art. 18 RODO)
        e) prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania danych (art. 21 RODO)
        f) w przypadku przetwarzania danych osobowych na podstawie udzielonej zgody, przysługuje prawo do cofnięcia
  jej w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano przed
  jej cofnięciem (art. 13 ust. 2 lit. c RODO).

Z powyższych uprawnień można skorzystać w siedzibie Administratora, pisząc na adres AD lub drogą elektroniczną kierując korespondencję na adres: dyrektor@sphoczew.pl  

 1. Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego właściwego w sprawach ochrony danych osobowych (Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych), gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy Rozporządzenia RODO.
 2. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest obowiązkowe, w sytuacji gdy przesłankę przetwarzania danych osobowych stanowi przepis prawa lub zawarta między stronami umowa.
 3. W sytuacji, gdy przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie zgody, podanie przez Panią/Pana danych osobowych Administratorowi ma charakter dobrowolny. W przypadku nie wyrażenia zgody na przetwarzanie danych dobrowolnych, konsekwencją będzie np.:
      a) nie wykonywanie zdjęć dziecka podczas uczestnictwa w imprezach i zajęciach szkolnych (czyli dziecko będzie pomijane podczas wykonywania fotorelacji);
         b) nie publikowanie danych osobowych dziecka uczestniczącego w imprezach i zajęciach w żadnych mediach.
 4. Administrator nie przekazuje ani nie zamierza przekazywać danych osobowych do państwa trzeciego czy organizacji międzynarodowych.
 5. Dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą profilowane.

Zgoda na przetwarzanie danych osobowych dziecka

………………………………..…………………..
(imię i nazwisko dziecka)

 • wyrażam zgodę  nie wyrażam zgody

na przetwarzanie przez administratora danych Dyrektora Zespołu Szkół Samorządowych w Hoczwi, Hoczew 157,
38-604 Hoczew, danych osobowych w zakresie imienia i nazwiska mojego dziecka w celu wykonywania i publikacji relacji z uroczystości, wycieczek, zajęć i innych imprez kulturalno-oświatowych, w których organizatorem lub uczestnikiem jest Zespół Szkół Samorządowych w Hoczwi w mediach: strona internetowa, prasa lokalna, materiały promocyjne szkoły.

 • wyrażam zgodę  nie wyrażam zgody

na przetwarzanie przez administratora danych Dyrektora Zespołu Szkół Samorządowych w Hoczwi, Hoczew 157,
38-604 Hoczew, danych osobowych w zakresie wizerunku mojego dziecka w celu wykonywania i publikacji relacji z uroczystości, wycieczek, zajęć i innych imprez kulturalno-oświatowych, w których organizatorem lub uczestnikiem jest Zespół Szkół Samorządowych w Hoczwi w mediach: strona internetowa, prasa lokalna, materiały promocyjne szkoły.

 • Podaję dane osobowe dobrowolnie i oświadczam, że zapoznałam/em się z powyższą klauzulą informacyjną

 

……………………………………………………                                              …………………………………………………

Data i czytelny podpis matki/opiekuna prawnego                                      Data i czytelny podpis ojca/opiekuna prawnego

 

Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych <<< pobierz pdf.