Statut ZSS

ROZDZIAŁ I

 

POSTANOWIENIA   OGÓLNE

 

 §1

 1. Zespół Szkół Samorządowych w Hoczwi tworzą: przedszkole samorządowe i szkoła podstawowa.
 2. Nazwa zespołu szkół brzmi: Zespół Szkół Samorządowych w Hoczwi. W skład Zespołu wchodzą: Przedszkole Samorządowe w Hoczwi i Szkoła Podstawowa w Hoczwi.
 3. Siedziba Zespołu Szkół Samorządowych w Hoczwi znajduje się w miejscowości Hoczew, Gminie Lesko, Powiecie Leskim, Województwie Podkarpackim.
 4. Adres Zespołu Szkół Samorządowych w Hoczwi: Hoczew 157; 38-604 Hoczew.
 5. Organem prowadzącym dla Zespołu Szkół Samorządowych w Hoczwi jest Gmina Lesko. Organem sprawującym nadzór pedagogiczny jest Podkarpacki Kurator Oświaty w Rzeszowie.

§2

 

 1. Na stemplu używana jest nazwa:

ZESPÓŁ SZKÓŁ SAMORZĄDOWYCH W HOCZWI

38-604 HOCZEW

tel. 13 469-43-99

NIP 688-12-758   Regon 180029604

 

 1. Stempla używa się w pismach wychodzących ze szkoły, w dokumentacji finansowej i w obiegu wewnętrznym dokumentów.
 2. Na pieczęci urzędowej (z godłem w części środkowej) znajduje się napis SZKOŁA PODSTAWOWA W HOCZWI.
 3. Pieczęć urzędowa jest umieszczana na dokumentach szczególnej wagi: świadectwa, kopie świadectw, legitymacje szkolne.

 

 §3

 

 1. Do obwodu Zespołu Szkół Samorządowych w Hoczwi, na podstawie  właściwej uchwały Rady Miejskiej w Lesku należą następujące miejscowości:

          Hoczew, Dziurdziów – klasy I – VI

         Bachlawa, Średnia Wieś – klasy IV – VI

 1. Do Zespołu Szkół Samorządowych w Hoczwi mogą być przyjmowani za zgodą dyrektora uczniowie spoza obwodu, jeśli istnieją ku temu warunki. Szczegółowe zasady rekrutacji zawarte są w regulaminie rekrutacji.
 2. Dziecko może spełniać obowiązek szkolny poza szkołą pod warunkiem uzyskania przez rodziców zezwolenia dyrektora szkoły. Rodzice na podstawie pisemnego oświadczenia są zobowiązani do zapewnienia dziecku warunków umożliwiających realizację podstawy programowej obowiązującej na danym etapie edukacyjnym. 

  §4

 

Ilekroć w dalszych przepisach jest mowa bez bliższego określenia o:

 1. szkole – należy przez to rozumieć Zespół Szkół Samorządowych w Hoczwi.
 2. przedszkolu – należy przez to rozumieć Przedszkole Samorządowe w Hoczwi.
 3. szkole podstawowej – należy przez to rozumieć Szkołę Podstawową w Hoczwi.
 4. statucie – należy przez to rozumieć Statut Zespołu Szkół Samorządowych w Hoczwi.
 5. dyrektorze, radzie pedagogicznej, radzie rodziców, samorządzie uczniowskim – należy przez to rozumieć organy działające w Zespole Szkół Samorządowych w Hoczwi.
 6. uczniach i rodzicach – należy przez to rozumieć uczniów Zespołu Szkół Samorządowych w Hoczwi oraz ich rodziców lub prawnych opiekunów.
 7. organie prowadzącym – należy przez to rozumieć Gminę Lesko.
 8. organie sprawującym nadzór pedagogiczny – należy przez to rozumieć Podkarpackiego Kuratora Oświaty.

 

 

ROZDZIAŁ II

CELE I ZADANIA PRZEDSZKOLA


§5

 1. Przedszkole jest jednostką budżetową, której działalność finansowana jest z:

1) dochodów własnych Gminy Lesko,

2) z wpłat rodziców,

3) z darowizn w postaci pieniężnej na rzecz jednostki,

4) innych źródeł

 1. Obsługę finansową i księgową przedszkola prowadzi Leskie Centrum Edukacji, Sportu i Promocji.§6
 1. Przedszkole zapewnia dzieciom opiekę, wychowanie i nauczanie przez pięć dni w tygodniu, od poniedziałku do piątku w godzinach od 7:00 do 16:00, z wyjątkiem dni ustawowo wolnych od pracy.
 2. Przedszkole zapewnia bezpłatne nauczanie, wychowanie i opiekę od godziny 8:00 do godziny 13:00, z wyjątkiem dni ustawowo wolnych od pracy.
 3. Przedszkole funkcjonuje przez cały rok szkolny z uwzględnieniem przerw ustalonych w porozumieniu z organem prowadzącym.

§7

 1. Wysokość i zasady wnoszenia opłat za świadczenia wykraczające ponad czas przeznaczony na bezpłatne nauczanie, wychowanie i opiekę ustala się zgodnie z obowiązującą uchwałą Rady Miejskiej w Lesku w sprawie określenia czasu bezpłatnego pobytu dziecka w przedszkolu oraz opłat za świadczenia udzielane przez przedszkola, dla których organem prowadzącym jest Gmina Lesko .
 2. Wysokość opłaty, o której mowa w ust. 1 wynosi 1 zł za każdą rozpoczętą godzinę zajęć pobytu dziecka w przedszkolu.
 3. Szczegółowe zasady związane z wnoszeniem opłat za świadczenia wykraczające ponad czas przeznaczony na bezpłatne nauczanie, wychowanie i opiekę reguluje umowa zawierana między przedszkolem, reprezentowanym przez Dyrektora a rodzicami, prawnymi opiekunami dziecka.
 4. Ewidencja liczby godzin korzystania przez dziecko ze świadczeń udzielanych przez przedszkole prowadzona jest na podstawie zapisów w dzienniku zajęć przedszkolnych prowadzonych przez wychowawcę grupy.


§8

 1. Przedszkole zapewnia odpłatne wyżywienie dla dzieci przedszkola.
 2. Dzienna wysokość opłaty za korzystanie z trzech posiłków w przedszkolu (śniadanie, obiad, podwieczorek) wynosi 5,20 złotych.
 3. Opłatę za korzystanie z posiłków przez dziecko w przedszkolu, rodzice (opiekunowie prawni) wnoszą w okresach miesięcznych, z góry do 15 –tego każdego miesiąca, na podstawie wystawionego przez przedszkole dowodu wpłaty.
 4. Szczegółowe zasady wnoszenia odpłatności za żywienie oraz zwroty w przypadku nieobecności dziecka w przedszkolu określone są w zawartej umowie.

§9

 1. Przedszkole realizuje cele i zadania wynikające z ustawy o systemie oświaty oraz aktów wykonawczych do ustawy, w tym w szczególności z podstawy programowej wychowania przedszkolnego. Celem przedszkola jest:

1) wspomaganie dzieci w rozwijaniu uzdolnień oraz kształtowanie czynności intelektualnych potrzebnych im w codziennych sytuacjach i w dalszej edukacji,

2) budowanie systemu wartości, w tym wychowywanie dzieci tak, żeby lepiej orientowały się w tym, co jest dobre, a co złe,

3) kształtowanie u dzieci odporności emocjonalnej koniecznej w nowych i trudnych sytuacjach, w tym także do łagodnego znoszenia stresów i porażek,

4) rozwijanie u dzieci umiejętności społecznych, które są niezbędne w poprawnych relacjach z dziećmi i dorosłymi,

5) stwarzanie warunków sprzyjających wspólnej i zgodnej zabawie oraz nauce dzieci o zróżnicowanych możliwościach fizycznych i intelektualnych,

6) troska o zdrowie dzieci i ich sprawność fizyczną,

7) zachęcanie do uczestnictwa w zabawach i grach sportowych,

8) budowanie dziecięcej wiedzy o świecie społecznym, przyrodniczym i technicznym oraz rozwijanie umiejętności prezentowania swoich przemyśleń w sposób zrozumiały dla innych,

9) wprowadzanie dzieci w świat wartości estetycznych i rozwijanie umiejętności wypowiadania się poprzez muzykę, małe formy teatralne oraz sztuki plastyczne,

10) kształtowanie u dzieci poczucia przynależności społecznej (do rodziny, grupy rówieśniczej i wspólnoty narodowej) oraz postawy patriotycznej,

11) zapewnienie dzieciom lepszych szans edukacyjnych poprzez wspieranie ich ciekawości, aktywności i samodzielności, a także kształtowanie tych wiadomości i umiejętności, które są ważne w edukacji szkolnej.

 1. Do głównych zadań przedszkola należy:

1) udzielanie i organizowanie pomocy psychologiczno-pedagogicznej zgodnie z przepisami w sprawie zasad udzielania i organizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach,

2) sprawowanie opieki w czasie pobytu w przedszkolu oraz w trakcie zajęć poza terenem przedszkola,

3) włączanie rodziców do wspierania osiągnięć rozwojowych dzieci i łagodzenia trudności, na jakie natrafiają.

 

ROZDZIAŁ III

ORGANIZACJA PRZEDSZKOLA

 

§10

 1. Przedszkole prowadzi rekrutację w oparciu o zapisy ustawy z dnia 6 grudnia 2013 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2014r. poz. 7).
 2. Szczegółowe zasady i harmonogram rekrutacji na dany rok szkolny określa Gmina Lesko .
 3. Wychowanie przedszkolne obejmuje dzieci od początku roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym dziecko kończy 3 lata, do końca roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym dziecko kończy 7 lat.
 4. W szczególnie uzasadnionych przypadkach wychowaniem przedszkolnym może zostać objęte dziecko, które ukończyło 2,5 roku.
 5. Dziecko w wieku 6 lat jest obowiązane odbyć roczne przygotowanie przedszkolne w przedszkolu lub innej formie wychowania przedszkolnego.
 6. Dzieci przyjmuje się do publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych, po przeprowadzeniu postępowania rekrutacyjnego.
 7. Postępowanie rekrutacyjne przeprowadza się co roku na kolejny rok szkolny na wolne miejsca w przedszkolu.
 8. Rodzice dzieci przyjętych do danego przedszkola corocznie składają na kolejny rok szkolny deklarację o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego w terminie 7 dni poprzedzających termin rozpoczęcia postępowania rekrutacyjnego.
 9. O przyjęciu dziecka do publicznego przedszkola i oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej decyduje dyrektor.
 10. Do publicznego przedszkola przyjmuje się kandydatów zamieszkałych na terenie Gminy Lesko.
 11. W przypadku większej liczby kandydatów spełniających warunek, o którym mowa w pkt. 10, niż liczba wolnych miejsc w publicznym przedszkolu przeprowadza się na pierwszym etapie postępowanie rekrutacyjne, w którym brane są pod uwagę następujące kryteria ustawowe:

1) wielodzietność rodziny kandydata,

2) niepełnosprawność kandydata,

3) niepełnosprawność jednego z rodziców kandydata,

4) niepełnosprawność obojga rodziców kandydata,

5) niepełnosprawność rodzeństwa kandydata,

6) samotne wychowywanie kandydata w rodzinie,

7) objęcie kandydata pieczą zastępczą.

 1. Kryteria w ust 11 mają jednakową wartość.
 2. W przypadku równorzędnych wyników uzyskanych na pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego lub jeżeli po zakończeniu tego etapu przedszkole dysponuje wolnymi miejscami, na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego brane są pod uwagę kryteria określone przez organ prowadzący.
 3. Organ prowadzący określa nie więcej niż 6 kryteriów, przy czym każde kryterium może mieć różną wartość punktową.
 4. Kandydaci zamieszkali poza obszarem Gminy Lesko, są przyjmowani do przedszkola na wolne miejsca. W przypadku większej liczby kandydatów zamieszkałych poza obszarem Gminy Lesko, przeprowadza się w/w postępowanie rekrutacyjne.
 5. Wniosek o przyjęcie do przedszkola składa się do dyrektora publicznego przedszkola.
 6. Wniosek zawiera:

1) imię i nazwisko, datę urodzenia oraz numer PESEL kandydata, a w przypadku braku numeru Pesel – serię i numer paszportu lub innego dokumentu potwierdzającego tożsamość,

2) imiona i nazwiska rodziców kandydata,

3) adres miejsca zamieszkania rodziców i kandydata,

4) adres poczty elektronicznej i numery telefonów rodziców kandydata, o ile je posiadają,

5) wskazanie kolejności wybranych publicznych przedszkoli.

 1. We wniosku rodzic wskazuje istotne dane o stanie zdrowia, stosownej diecie i rozwoju psychofizycznym dziecka w celu zapewnienia dziecku podczas pobytu w przedszkolu odpowiedniej opieki, odżywiania oraz metod opiekuńczo-wychowawczych. Jeżeli przyjęcie dziecka do przedszkola, wymaga przeprowadzenia zmian organizacyjnych pracy przedszkola, powodujących dodatkowe skutki finansowe, dyrektor przedszkola może przyjąć dziecko do przedszkola, po uzyskaniu zgody organu prowadzącego.
 2. Do wniosku dołącza się dokumenty potwierdzające spełnianie przez kandydata w/w kryteriów ustawowych, zgodnie z zapisem w ustawie o systemie oświaty z dnia 6 grudnia 2013 r.
 3. Do wniosku dołącza się również dokumenty – oświadczenia, potwierdzające spełnianie wymagań przez kandydata, określone przez organ prowadzący, jako kryteria dodatkowe.
 4. Oświadczenia składa się pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań. Składający oświadczenie jest obowiązany do zawarcia w nim klauzuli następującej treści: „ Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia”.
 5. Komisja rekrutacyjna powoływana jest przez dyrektora przedszkola. Dyrektor wyznacza przewodniczącego komisji rekrutacyjnej, która działa na podstawie „Procedury rekrutacji do Przedszkola Samorządowego w Hoczwi”.
 6. Komisja sporządza protokół z postępowania rekrutacyjnego.
 7. Komisja podaje do publiczne widomości listę kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych do przedszkola.
 8. Komisja podaje do publicznej wiadomości listę kandydatów przyjętych i nieprzyjętych do przedszkola.
 9. W terminie 7 dni od dnia podania do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętych rodzic może wystąpić do komisji rekrutacyjnej z wnioskiem o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia kandydata do przedszkola.
 10. Uzasadnienie sporządza się w terminie 5 dni od dnia wystąpienia rodzica kandydata z wnioskiem.
 11. Rodzic może wnieść też odwołanie do dyrektora przedszkola, od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej w terminie 7 dni od dnia otrzymania uzasadnienia od komisji rekrutacyjnej.
 12. Dyrektor przedszkola rozpatruje odwołanie od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej w terminie 7 dni od otrzymania odwołania.
 13. Na rozstrzygnięcie dyrektora przedszkola rodzicowi służy skarga do sądu administracyjnego.
 14. Jeżeli po przeprowadzeniu postępowania rekrutacyjnego są nadal wolne miejsca dyrektor przedszkola przeprowadza postępowanie uzupełniające.
 15. Postępowanie uzupełniające powinno zakończyć się do końca sierpnia roku poprzedzającego rok szkolny, na który przeprowadzana jest rekrutacja.
 16. Do postępowania uzupełniającego stosuje się odpowiednio w/w przepisy.
 17. Dane osobowe kandydatów przyjętych, zgromadzone w celach rekrutacyjnych oraz dokumentacja rekrutacyjna przechowywana jest nie dłużej niż do końca okresu, w którym dziecko korzysta z wychowania przedszkolnego w danym przedszkolu.
 18. Dane osobowe kandydatów nieprzyjętych zgromadzone w celach rekrutacji przechowuje się przez okres roku, chyba, że została wniesiona skarga i postępowanie nie zostało zakończone prawomocnym wyrokiem.

§11

 1. Dyrektor w porozumieniu z radą pedagogiczną może podjąć decyzję o skreśleniu dziecka nieobjętego obowiązkowym rocznym przygotowaniem przedszkolnym z listy dzieci uczęszczających do przedszkola w następujących przypadkach:

1) zalegania z odpłatnością za co najmniej dwa okresy płatnicze,

2) nieprzerwanej nieobecności dziecka w przedszkolu przez 14 dni i nie zgłoszenia tego faktu do przedszkola,

3) zaobserwowania niepokojących zachowań dziecka, które zagrażają bezpieczeństwu i zdrowiu innych oraz odmowy ze strony rodziców (opiekunów prawnych) współpracy z przedszkolem, wychowawcą, specjalistami świadczącymi wykwalifikowaną pomoc psychologiczną, pedagogiczną, logopedyczna i zdrowotną.

 1. Skreślenie dziecka z listy wychowanków następuje na podstawie decyzji dyrektora po zasięgnięciu opinii rady pedagogicznej.

§ 12

 1. Szczegółowe zasady organizacji przedszkola określa arkusz organizacyjny opracowany przez dyrektora w terminie ustalonym przez organ prowadzący. Arkusz organizacji przedszkola zatwierdza organ prowadzący.
 2. W arkuszu organizacji przedszkola określa się w szczególności: liczbę oddziałów, liczbę dzieci, czas pracy poszczególnych oddziałów, liczbę pracowników przedszkola oraz ogólną tygodniową i roczną liczbę godzin pracy finansowanych ze środków przydzielonych przez organ prowadzący przedszkolu, a także podaje się, w podziale na stopnie awansu zawodowego, liczbę nauczycieli ubiegających się o wyższy stopień awansu zawodowego, którzy będą mogli przystąpić w danym roku szkolnym do postępowań kwalifikacyjnych lub egzaminacyjnych, oraz wskazuje się najbliższe terminy złożenia przez nauczycieli wniosków o podjęcie tych postępowań.

§ 13

 1. Podstawową jednostką organizacyjną przedszkola jest oddział obejmujący dzieci w zbliżonym wieku, z uwzględnieniem ich potrzeb, zainteresowań, uzdolnień.
 2. Przedszkole jest placówką jednooddziałową.
 3. Rada pedagogiczna może przyjąć inne zasady zgrupowania dzieci w zależności od potrzeb placówki i realizacji założeń programowych.
 4. Liczba dzieci w oddziale nie może przekraczać 25.
 5. W uzasadnionych przypadkach, za zgodą organu prowadzącego przedszkole, liczba dzieci w oddziale może być niższa niż określona w ust 4.
 6. Przedszkole sprawuje opiekę nad dzieckiem od momentu przekazania dziecka przez rodzica, opiekuna prawnego lub inną upoważnioną osobę pod opiekę wychowawcy grupy lub pod opiekę upoważnionego pracownika przedszkola, do czasu odbioru dziecka z sali lub placu zabaw przez rodzica, opiekuna prawnego lub inną upoważnioną przez nich osobę.

§ 14

 1. Nauczyciel przedszkola prowadzi pracę dydaktyczno-wychowawczą i opiekuńczą zgodnie z obowiązującą podstawą programową i dopuszczonymi przez dyrektora na wniosek nauczycieli programami wychowania przedszkolnego.
 2. Nauczyciel zobowiązany jest do realizacji podstawy programowej w ciągu pobytu dziecka w przedszkolu, przy czym:

1) co najmniej 1/5 czasu należy przeznaczyć na zabawę (w tym czasie dzieci bawią się swobodnie, przy niewielkim udziale nauczyciela),

2) co najmniej 1/5 czasu (w przypadku młodszych dzieci – ¼ czasu) dzieci spędzają na placu zabaw, na boisku, w parku itp. (organizowane są tam gry i zabawy ruchowe, zajęcia sportowe, obserwacje przyrodnicze),

3) najwyżej 1/5 czasu zajmują różnego typu zajęcia dydaktyczne, realizowane według wybranego programu wychowania przedszkolnego,

4) pozostały czas – 2/5 czasu nauczyciel może dowolnie zagospodarować (w tej puli czasu mieszczą się czynności opiekuńcze, samoobsługowe, organizacyjne i inne).

 1. Godzina zajęć w przedszkolu trwa 60 minut.
 2. Na wniosek rodziców i w porozumieniu z dyrektorem przedszkole może organizować bezpłatne lub płatne zajęcia dodatkowe.
 3. Na wniosek rodziców przedszkole może organizować naukę religii zgodnie z odrębnymi przepisami.
 4. Przedszkole może rozszerzyć swoją ofertę programową o bezpłatne lub płatne zajęcia wykraczające poza podstawę programową wychowania przedszkolnego, zgodnie z potrzebami i zainteresowaniami dzieci.
 5. W przedszkolu prowadzi się naukę języka obcego – język angielski, w ramach realizacji podstawy programowej wychowania przedszkolnego.
 6. Na wybór języka angielskiego, do posługiwania się którym będą przygotowywane dzieci uczęszczające do przedszkola, ma wpływ fakt, że tego języka uczą się uczniowie szkoły podstawowej wchodzącej w skład zespołu.
 7. Kwalifikacje do nauczania języków obcych w przedszkolach posiada osoba, która ma kwalifikacje do pracy w przedszkolach lub klasach I-III szkół podstawowych określone w Rozporządzeniu MEN z dnia 6 sierpnia 2014r. (Dziennik Ustaw z 2014, poz. 1084 ) a ponadto legitymuje się świadectwem znajomości danego języka obcego w stopniu co najmniej podstawowym, o którym mowa w załączniku do rozporządzenia, i która ukończyła studia podyplomowe lub kurs kwalifikacyjny w zakresie wczesnego nauczania danego języka obcego.
 8. Do 31 sierpnia 2020 r., dyrektor przedszkola może powierzyć prowadzenie zajęć językowych nauczycielom przedszkoli oraz osobom posiadającym kwalifikacje do nauczania w tych placówkach jedynie pod warunkiem posiadania świadectwa znajomości języka w stopniu co najmniej podstawowym.
 9. Ukończenie studiów podyplomowych lub kursu kwalifikacyjnego w zakresie wczesnego nauczania języka będzie obowiązkowo wymagane od roku szkolnego 2020/2021.
 10. Przedszkole nie może pobierać innych opłat niż ustalone przez radę gminy (maksymalnie 1 zł za godzinę) w czasie pobytu dziecka w przedszkolu.
 11. W przedszkolu mogą być organizowane przez podmioty zewnętrzne, na wniosek rodziców i w porozumieniu z dyrektorem przedszkola, płatne zajęcia dodatkowe. Całkowity koszt organizacji tych zajęć ponoszą rodzice. Ich organizacja odbywa się na podstawie odrębnej umowy zawartej między rodzicem i organizatorem zajęć dodatkowych.
 12. Czas trwania zajęć prowadzonych dodatkowo jest dostosowany do możliwości rozwojowych dzieci i wynosi około 15 minut do 20 minut dla dzieci 3 i 4-letnich oraz 25 minut do  30 minut dla dzieci 5-6 letnich.
 13. Sposób dokumentowania tych zajęć określają odrębne przepisy.
 14. Dzieci nie uczestniczące w zajęciach dodatkowych mają w czasie ich trwania zapewnioną opiekę nauczyciela.

§ 16

 1. Do realizacji celów statutowych przedszkole posiada:

1) 2 sale na zajęcia,

2) szatnie dla dzieci,

3) pomieszczenia gospodarcze,

4) łazienki i toalety,

5) pomieszczenia administracyjne,

6) pomieszczenia kuchenne,

7) pomieszczenia piwniczne i strych.

 1. Dzieci mają możliwość codziennego korzystania z placu zabaw z odpowiednio dobranym sprzętem terenowo-rekreacyjnym dostosowanym do wieku dzieci.
 2. W salach zajęć zapewnia się temperaturę co najmniej 18 stopni C, a przypadku niższej temperatury, dyrektor przedszkola zawiesza zajęcia w porozumieniu z organem prowadzącym przedszkole.
 3. Przedszkole może organizować dla swych wychowanków wyjazdy, wycieczki autokarowe. Szczegółowe zasady organizacji takich wyjazdów określają odrębne przepisy.
 4. Wszystkie zajęcia organizowane poza terenem przedszkola powinny być uzgadniane z dyrektorem lub osobą go zastępującą. Szczegółową organizację zajęć poza terenem przedszkola określa Regulamin spacerów i wycieczek organizowanych w Przedszkolu Samorządowym w Hoczwi.

§ 17

 1. Przedszkole zapewnia dzieciom odpowiednie warunki do zabawy, nauki, pracy i wypoczynku z uwzględnieniem przepisów bhp i ppoż.
 2. Przedszkole sprawuje opiekę nad dzieckiem od momentu wejścia dziecka do sali przedszkolnej, do chwili odebrania dziecka z sali lub placu zabaw przez rodziców, prawnych opiekunów lub osoby upoważnione na piśmie przez rodziców.
 3. Dziecko oddane pod opiekę przedszkola może być wydane rodzicom, opiekunom prawnym i innym osobom upoważnionym na piśmie przez rodziców. Upoważnienie powinno zawierać imię i nazwisko oraz pesel wskazanej przez rodziców osoby upoważnionej i własnoręczny podpis rodzica.
 4. Dzieci nie są wydawane osobom nietrzeźwym.
 5. Rodzice (prawni opiekunowie) przejmują odpowiedzialność prawną za bezpieczeństwo dziecka odbieranego z przedszkola przez upoważnioną przez nich osobę.

 

§18

 1. Do przedszkola mogą uczęszczać dzieci , których stan zdrowia nie zagraża zdrowiu innych dzieci i personelu.
 2. W sytuacji rażących przypadków związanych z przyprowadzaniem do przedszkola dzieci będących w trakcie infekcji zagrażającej zdrowiu dziecka i innych osób z placówki, nauczyciel ma prawo żądać od rodziców przedstawienia zaświadczenia lekarskiego o braku przeciwwskazań do uczęszczania do przedszkola.
 3. W przypadku złego samopoczucia lub wypadku dziecka, rodzice lub opiekunowie zostają niezwłocznie powiadomieni, a dziecku udzielana jest pierwsza pomoc.
 4. W przedszkolu nie podaje się dzieciom żadnych lekarstw, chyba że rodzice przedstawią zaświadczenie lekarskie z zaleceniem podawania lekarstwa lub innych zabiegów pielęgniarskich, dziecku przewlekle choremu, w czasie jego pobytu w przedszkolu, ze wskazaniem dawkowania oraz sposobu użycia leku wraz z informacją przekazaną dyrektorowi przedszkola i po wyrażeniu zgody przez nauczyciela do wykonywania tych czynności pielęgniarskich.
 5. Po przebyciu przez dziecko choroby zakaźnej, rodzic zobowiązany jest przedstawić nauczycielowi zaświadczenie lekarskie, stwierdzające zdolność dziecka do pobytu w przedszkolu.

 

 

ROZDZIAŁ V

NAUCZYCIELE I INNI PRACOWNICY

 

§19

 1. W przedszkolu zatrudnia się nauczycieli posiadających przygotowanie pedagogiczne i odpowiednie kwalifikacje zgodnie z odrębnymi przepisami.
 2. Nauczyciele zobowiązani są:

1) rzetelnie realizować zadania związane z powierzonym im stanowiskiem oraz podstawowymi funkcjami przedszkola: wychowawczą, dydaktyczną

i opiekuńczą, w tym zadania związane z zapewnieniem bezpieczeństwa dzieciom w czasie zajęć organizowanych przez przedszkole,

2) wspierać każdego wychowanka w jego rozwoju,

3) dążyć do pełni własnego rozwoju osobowego,

4) dbać o kształtowanie u wychowanków postaw moralnych i obywatelskich zgodnie z ideą demokracji, pokoju i przyjaźni między ludźmi różnych narodów, ras i światopoglądów,

5) kształcić i wychowywać dzieci w umiłowaniu ojczyzny, w atmosferze wolności sumienia i szacunku dla każdego człowieka.

 1. Do zakresu zadań nauczycieli należy:

1) planowanie i prowadzenie pracy dydaktyczno-wychowawczej zgodnie

z obowiązującym programem, ponoszenie odpowiedzialności za jej jakość,

2) wspieranie rozwoju psychofizycznego dziecka, jego zdolności i zainteresowań,

3) prowadzenie obserwacji pedagogicznych, dokumentowanych w ustalony sposób, zakończonych analizą i oceną gotowości dziecka do podjęcia nauki w szkole, opracowanie „Informacji o gotowości dziecka do podjęcia nauki w szkole podstawowej” dla rodziców,

4) stosowanie twórczych i nowoczesnych metod nauczania i wychowania,

5) zapewnienie bezpieczeństwa dzieci podczas pobytu w przedszkolu i w czasie wycieczek oraz spacerów,

6) współpraca ze specjalistami świadczącymi wykwalifikowaną pomoc psychologiczno-pedagogiczną, zdrowotną i inną,

7) planowanie własnego rozwoju zawodowego – systematyczne podnoszenie swoich kwalifikacji zawodowych oraz aktywne uczestnictwo w różnych formach doskonalenia zawodowego,

8) dbałość o warsztat pracy przez gromadzenie pomocy naukowych oraz troskę o estetykę pomieszczeń,

9) eliminowanie przyczyn niepowodzeń dzieci poprzez prowadzenie zajęć indywidualnych, wyrównawczych,

10) prowadzenie dokumentacji przebiegu nauczania, działalności wychowawczej i opiekuńczej zgodnie z obowiązującymi przepisami,

11) realizacja zaleceń dyrektora i osób kontrolujących,

12) czynny udział w pracach rady pedagogicznej, realizacja jej postanowień i uchwał,

13) inicjowanie i organizowanie imprez o charakterze dydaktycznym, wychowawczym, kulturalnym oraz rekreacyjno-sportowym,

14) realizacja innych zadań zleconych przez dyrektora, a wynikających z bieżącej działalności placówki.

 1. Nauczyciel ma prawo korzystać w toku swojej pracy z merytorycznej i metodycznej pomocy ze strony opiekuna stażu, dyrektora, doradcy metodycznego i rady pedagogicznej oraz specjalistów i instytucji naukowo-oświatowych.
 2. Nauczyciel otacza indywidualną opieką każdego ze swoich wychowanków i utrzymuje kontakt z ich rodzicami w celu:

1) poznania i ustalenia potrzeb rozwojowych dzieci,

2) ustalenia form pomocy w działaniach wychowawczych wobec dzieci,

3) włączenia ich w działalność przedszkola.

 1. Nauczyciel zobowiązany jest natychmiast reagować na wszelkie dostrzeżone sytuacje lub zachowania dzieci stanowiące zagrożenie bezpieczeństwa wychowanków.
 2. Nauczyciel powinien zwrócić uwagę na osoby postronne przebywające na terenie przedszkola, w razie potrzeby zwrócić się o podanie celu pobytu na terenie placówki, zawiadomić pracownika obsługi przedszkola o fakcie przebywania osób postronnych.
 3. Nauczyciel powinien niezwłocznie zawiadomić dyrektora przedszkola o wszelkich dostrzeżonych zdarzeniach, noszących znamiona przestępstwa lub stanowiących zagrożenie dla zdrowia lub życia wychowanków.
 4. Przed nawiązaniem stosunku pracy nauczyciel obowiązany jest przedstawić dyrektorowi przedszkola informację z Krajowego Rejestru Karnego.
 5. Nauczyciele podlegają odpowiedzialności dyscyplinarnej za uchybienia godności zawodu nauczyciela.
 6. Nauczyciel, podczas lub w związku z pełnieniem obowiązków służbowych, korzysta z ochrony przewidzianej dla funkcjonariuszy publicznych na zasadach określonych przez odrębne przepisy.
 7. W przypadku nieobecności dyrektora przedszkola zastępuje go wyznaczony nauczyciel.

  §20

 1. W przedszkolu może pracować psycholog (nauczyciel realizujący terapię pedagogiczną). Psycholog (terapeuta) może być zatrudniony w przedszkolu lub oddelegowany do pracy w danym przedszkolu przez rejonową poradnię psychologiczno-pedagogiczną lub nauczyciel zatrudniony w przedszkolu może mieć przyznane nadgodziny na realizację pomocy psychologiczno-pedagogicznej, w danym roku szkolnym po uzgodnieniu z organem prowadzącym.
 2. Psycholog (terapeuta) w przedszkolu otacza opieką wszystkie dzieci, których rodzice wyrazili pisemną zgodę, ze szczególnym uwzględnieniem dzieci mających niepowodzenia w nauce i sprawiających trudności wychowawcze.
 3. W szczególności do zadań psychologa (terapeuty) należy:

1) współpraca z nauczycielami w celu minimalizowania zaburzeń rozwojowych, zapobiegania zaburzeniom zachowania, inicjowania różnych form pomocy wychowawczej,

2) prowadzenie badań i działań diagnostycznych dotyczących poszczególnych dzieci, w tym diagnozowanie indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych, a także wspieranie mocnych stron dzieci,

3) prowadzenie terapii indywidualnej i grupowej,

4) współpraca z rodzicami, prowadzenie doradztwa psychologicznego dla rodziców,

5) prowadzenie warsztatów psychologicznych dla nauczycieli,

6) prowadzenie dokumentacji zgodnie z obowiązującymi przepisami.

 1. Zadania w zakresie pomocy psychologiczno-pedagogicznej wykonuje każdy wychowawca w swojej grupie na bieżąco.

§ 21

 1. W przedszkolu może być zatrudniony logopeda, który otacza opieką dzieci, których rodzice wyrazili pisemną zgodę, ze szczególnym uwzględnieniem dzieci mających wady wymowy.
 2. W szczególności do zadań logopedy należy:

1) prowadzenie badań wstępnych w celu ustalenia stanu mowy dzieci, w tym mowy głośnej,

2) diagnozowanie logopedyczne oraz, odpowiednio do jego wyników, udzielanie pomocy logopedycznej poszczególnym dzieciom z trudnościami w uczeniu się, we współpracy z nauczycielami prowadzącymi zajęcia z dzieckiem,

3) prowadzenie terapii logopedycznej indywidualnej i grupowej dla dzieci, w zależności od rozpoznanych potrzeb,

4) współpraca z nauczycielami w celu minimalizowania zaburzeń wymowy oraz prowadzenia zabaw i ćwiczeń usprawniających narządy mowy,

5) podejmowanie działań profilaktycznych zapobiegających powstawaniu zaburzeń komunikacji językowej, w tym współpraca z najbliższym środowiskiem dziecka,

6) prowadzenie szkoleń, pogadanek, zajęć pokazowych dla nauczycieli i rodziców,

7) prowadzenie dokumentacji zgodnie z obowiązującymi przepisami.

 

§22

 1. W przedszkolu może być zatrudniony nauczyciel realizujący gimnastykę korekcyjną, który otacza opieką dzieci , których rodzice wyrazili pisemną zgodę, ze szczególnym uwzględnieniem dzieci mających wady postawy, określone przez lekarza pierwszego kontaktu lub lekarza specjalistę.
 2. W szczególności do zadań nauczyciela rehabilitanta należy:

1) prowadzenie ćwiczeń indywidualnych i grupowych dla dzieci, w zależności od rozpoznanych potrzeb,

2) współpraca z nauczycielami w celu minimalizowania zaburzeń postawy oraz prowadzenia zabaw i ćwiczeń usprawniających zaburzenie,

3) podejmowanie działań profilaktycznych zapobiegających powstawaniu zaburzeń postawy, w tym współpraca z najbliższym środowiskiem dziecka,

4) prowadzenie szkoleń, pogadanek, zajęć pokazowych dla nauczycieli i rodziców,

5) prowadzenie dokumentacji zgodnie z obowiązującymi przepisami.

 

§23

 1. W przedszkolu zatrudnieni są pracownicy samorządowi zatrudnieni na stanowiskach urzędniczych i pomocniczych.
 2. W oparciu o aktualne przepisy i potrzeby placówki dyrektor ustala zakres zadań i obowiązków pracowników samorządowych.
 3. Dyrektor zobowiązany jest do zapoznania każdego pracownika samorządowego ze szczegółowym zakresem obowiązków i ryzykiem zawodowym, co pracownicy poświadczają własnoręcznym podpisem.
 4. Stosunek pracy pracowników samorządowych regulują odrębne przepisy.

§24

 1. Do podstawowych zadań i obowiązków intendentki należy w szczególności:

1) opracowywanie jadłospisów w porozumieniu z dyrektorem i kucharką,

2) sporządzanie raportów żywieniowych i wydawanie na ich podstawie artykułów żywnościowych,

3) prowadzenie kalkulacji posiłków i nie dopuszczanie do przekroczenia ustalonych stawek żywieniowych,

4) dokonywanie zakupów żywności, środków czystości i innych artykułów niezbędnych w placówce,

5) prowadzenie ścisłej ewidencji środków trwałych oraz odzieży ochronnej,

6) prowadzenie magazynu i dokumentacji magazynowej zgodnie

z obowiązującymi przepisami,

7) czuwanie nad prawidłowym zabezpieczeniem środków pieniężnych,

8) prowadzenie dokumentacji wymaganej przepisami higieny żywienia zbiorowego i HCCP zgodnie z obowiązującymi przepisami,

9) wykonywanie innych czynności poleconych przez dyrektora.

 

§25

 1. Do podstawowych zadań i obowiązków kucharki należy w szczególności:

1) kierowanie pracą kuchni,

2) przyrządzanie posiłków zgodnie z jadłospisem i normami żywieniowymi,

3) dbanie o czystość kuchni, urządzeń i sprzętu kuchennego,

4) przestrzeganie przepisów higieny żywienia zbiorowego i HCCP,

5) codzienne sporządzanie próbek żywieniowych na potrzeby SANEPIDU,

6) nadzorowanie prac wykonywanych przez pomoc kuchenną,

7) prowadzenie podręcznego magazynu,

8) wykonywanie innych czynności zleconych przez dyrektora, wynikających z organizacji pracy przedszkola.

 

§26

 1. Do podstawowych zadań i obowiązków pomocy kuchennej należy w szczególności:

1) pomaganie kucharce w przygotowywaniu posiłków,

2) utrzymywanie w czystości kuchni i sprzętu kuchennego,

3) przestrzeganie przepisów higieny żywienia zbiorowego i HCCP,

4) wykonywanie innych czynności zleconych przez dyrektora wynikających z organizacji pracy w przedszkolu.

 

§27

 1. Do podstawowych zadań i obowiązków pomocy nauczycielki należy w szczególności:

1) spełnianie czynności opiekuńczych i obsługowych w stosunku do dzieci poleconych przez nauczycielkę,

2) pomaganie w przygotowaniu pomocy do zajęć,

3) wykonywanie innych czynności pomocniczych wynikających z ramowego rozkładu dnia,

4) wykonywanie innych czynności zleconych przez dyrektora wynikających z organizacji pracy w przedszkolu 

5) wykonywanie innych czynności zleconych przez dyrektora wynikających z organizacji pracy w przedszkolu.

 

§28

 1. Wszystkich pracowników obowiązuje przestrzeganie przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy oraz przepisów ppoż., a w szczególności :

1) wspomaganie nauczycieli w wykonywaniu zadań zapewniających bezpieczeństwo dzieci,

2) udzielanie pomocy na prośbę nauczycieli w sytuacjach szczególnie uzasadnionych,

3) informowanie o stwierdzonych zagrożeniach i sytuacjach zagrażających bezpieczeństwu dzieci.

 1. Wszyscy pracownicy samorządowi muszą zwracać uwagę na osoby postronne przebywające na terenie przedszkola, w razie potrzeby zwrócić się o podanie celu pobytu na terenie przedszkola oraz zawiadomić dyrektora o fakcie przebywania osób postronnych.
 2. Szczegółowe zadania i obowiązki dla poszczególnych pracowników samorządowych określają ich zakresy obowiązków, uprawnień i odpowiedzialności wynikające z niniejszego statutu, regulaminu pracy oraz innych wewnętrznych regulaminów i zarządzeń dyrektora przedszkola.

 

 

ROZDZIAŁ V

WYCHOWANKOWIE PRZEDSZKOLA

 

§29

 1. Przedszkole obejmuje opieką dzieci w wieku od 3 do 7 lat.
 2. W szczególnie uzasadnionych przypadkach, takich jak : odpowiedni poziom rozwoju dziecka, rodzeństwo w przedszkolu, dyrektor przedszkola może przyjąć do przedszkola dziecko, które ukończyło 2,5 roku.
 3. W przypadku dzieci posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wychowaniem przedszkolnym może być objęte dziecko w wieku powyżej 6 lat, nie dłużej jednak niż do końca roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym dziecko kończy 8 lat. Obowiązek szkolny tych dzieci może być odroczony do końca roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym dziecko kończy 8 lat.
 4. W przypadkach uzasadnionych ważnymi przyczynami rozpoczęcie spełniania obowiązku szkolnego przez dziecko nieposiadające orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego może być odroczone, nie dłużej jednak niż o jeden rok.
 5. Decyzję w sprawie odroczenia obowiązku szkolnego podejmuje dyrektor publicznej szkoły podstawowej, w obwodzie której dziecko mieszka, po zasięgnięciu opinii poradni psychologiczno-pedagogicznej. Opinię w sprawie odroczenia spełniania obowiązku szkolnego przez dziecko wydaje poradnia na wniosek rodziców/prawnych opiekunów.
 6. Dziecko odroczone realizuje ponownie roczne obowiązkowe przygotowanie przedszkolne.
 7. Odroczenie odbywa się na wniosek rodziców, jednak wniosek o odroczenie obowiązku szkolnego rodzice mogą składać w trakcie całego roku kalendarzowego, w którym dziecko kończy siedem lat, tj. do 31 grudnia.
 8. Odroczenie dotyczy roku szkolnego, w którym dziecko ma rozpocząć lub już rozpoczęło spełnianie obowiązku szkolnego.
 9. Do wniosku o odroczenie spełniania obowiązku szkolnego rodzice zobowiązani są dołączyć opinię, z której wynika potrzeba odroczenia spełniania obowiązku szkolnego, wydaną przez publiczną poradnię psychologiczno-pedagogiczną albo niepubliczną poradnię pedagogiczno-psychologiczną.
 10. Dziecko, któremu odroczono spełnianie obowiązku szkolnego, kontynuuje przygotowanie przedszkolne w przedszkolu, oddziale przedszkolnym w szkole podstawowej w roku szkolnym 2015/2016 lub innej formie wychowania przedszkolnego.
 11. Ustawa o systemie oświaty określa zasady wydawania zezwolenia na realizację przez dziecko obowiązku rocznego przygotowania przedszkolnego poza przedszkolem.


  §30

 1. Dziecko w przedszkolu ma wszystkie prawa wynikające z Konwencji o Prawach Dziecka.
 2. Dziecko ma prawo do:

1) szacunku i indywidualnego tempa rozwoju,

2) poszanowania jego godności i wartości,

3) swobody myśli, sumienia i wyznania,

4) prosić o to czego chce, ale nie żądać tego,

5) podejmować decyzje i ponosić ich konsekwencje,

6) uczestniczyć we wszystkich formach aktywności proponowanych przez przedszkole,

7) przebywać w warunkach zapewniających bezpieczeństwo,

8) zdobywać wiedzę i umiejętności, badać i eksperymentować,

9) popełniać błędy i zmieniać zdanie,

10) odnosić sukcesy,

11) do swojej prywatności, samotności i niezależności,

12) do nienaruszalności cielesnej,

13) do snu i wypoczynku, jeśli tego potrzebuje

14) zdrowego żywienia, gdy jest głodne i spragnione,

15) do pomocy nauczyciela w sytuacjach trudnych dla niego,

16) znać swoje prawa i korzystać z nich,

17) spokoju i samotności, gdy tego chce,

18) pomocy i ochrony przy pokonywaniu przeżyć wywołanych przemocą,

19) wypowiedzi i aktywnej dyskusji z dorosłymi i dziećmi,

20) wspólnoty i solidarności w grupie,

21) zabawy i wyboru towarzyszy zabaw,

22) pomocy ze strony dorosłych i kontaktów z nimi na zasadzie równouprawnienia,

23) doświadczania konsekwencji swojego zachowania.

 1. Dziecko ma obowiązek :

1) postępować zgodnie z ogólnie przyjętymi normami społecznymi,

2) stosować normy grzecznościowe w stosunku do kolegów i osób dorosłych,

3) dbać o bezpieczeństwo, zdrowie swoje oraz kolegów,

4) przestrzegać zasad obowiązujących w grupie ,

5) respektować polecenia nauczyciela,

6) utrzymywać porządek wokół siebie,

7) sprzątać zabawki po skończonej zabawie,

8) nie przeszkadzać innym w zabawie,

9) dbać o swój higienę osobistą oraz estetyczny wygląd,

10) wywiązywać się z przydzielonych zadań i obowiązków,

11) nieść pomoc rówieśnikom i młodszym kolegom,

12) szanować godność i wolność drugiego człowieka,

13) informować nauczyciela o zagrożeniach i własnych sytuacjach trudnych

 

§31

 1. Wychowankowie przedszkola są ubezpieczeni od następstw nieszczęśliwych wypadków.
 2. Opłatę z tytułu ubezpieczenia dziecka uiszczają rodzice, opiekunowie prawni na początku każdego roku szkolnego.
 3. W przypadku rezygnacji z ubezpieczenia dziecka od nieszczęśliwych wypadków rodzice, prawni opiekunowie zobowiązani są do pisemnego złożenia oświadczenia dyrektorowi przedszkola.

  §32

 1. Rodzice i nauczyciele zobowiązani są współdziałać ze sobą w celu skutecznego oddziaływania wychowawczego na dziecko i określenia drogi jego indywidualnego rozwoju.
 2. Rodzice, opiekunowie prawni dzieci uczęszczających do przedszkola mają prawa do:

1) uzyskiwania i wymiany informacji na temat możliwości rozwojowych dziecka, jego postępów, stanie gotowości szkolnej, problemów i zachowania oraz na temat pracy przedszkola,

2) uzgadniania z nauczycielami i specjalistami kierunków i zakresu zadań związanych z rozwojem dziecka, zgodnie z jego możliwościami i potrzebami,

3) wyrażania i przekazywania nauczycielom, dyrektorowi wniosków z obserwacji pracy przedszkola,

4) wyrażania i przekazywania opinii na temat pracy przedszkola organowi prowadzącemu i nadzorującemu pracę pedagogiczną poprzez swoje przedstawicielstwa – radę rodziców,

5) zapoznania się z realizowanymi w przedszkolu planami i programami pracy dydaktycznej i wychowawczej.

 

§33

 1. W interesie dzieci i w ramach dobrej współpracy do podstawowych obowiązków rodziców, opiekunów prawnych dziecka należy:

1) przestrzeganie niniejszego statutu,

2) respektowanie uchwał rady pedagogicznej i rady rodziców,

3) przyprowadzanie i odbieranie dzieci zgodnie z ustalonymi zasadami zapewniającymi dzieciom bezpieczeństwo i zgodnie z rozkładem dnia,

4) terminowe uiszczanie odpłatności za pobyt dziecka w przedszkolu,

5) informowanie o przyczynach nieobecności dziecka w przedszkolu, a zwłaszcza niezwłoczne zawiadamianie o zatruciach pokarmowych i chorobach zakaźnych,

6) kontaktowanie się z nauczycielami oraz uczestnictwo w zebraniach ogólnych i grupowych w celu ujednolicenia oddziaływań wychowawczych,

7) udzielanie nauczycielom rzetelnej informacji o dziecku,

8) punktualne przyprowadzanie dziecka do przedszkola, umożliwiające mu udział w organizowanych zajęciach oraz zapewnienie mu bezpieczeństwa,

9) nie przyprowadzanie do przedszkola dzieci chorych, których stan zdrowia zagraża im samym oraz innym dzieciom,

10) wspieranie nauczycieli w celu osiągnięcia gotowości szkolnej dziecka.

 1. Za zniszczone przez wychowanków mienie przedszkola odpowiedzialność materialną ponoszą jego rodzice. Rodzice zobowiązani są naprawić zniszczone mienie lub pokryć koszty jego naprawy albo koszty zakupu nowego mienia.
 2. Rodzice dziecka podlegającego obowiązkowi rocznego przygotowania przedszkolnego są obowiązani do:

1) dopełnienia czynności związanych ze zgłoszeniem dziecka do przedszkola,

2) zapewnienia regularnego uczęszczania dziecka na zajęcia.

 1. Niespełnienie obowiązku rocznego przygotowania przedszkolnego podlega egzekucji w trybie przepisów o postępowaniu egzekucyjnym w administracji.
 2. Przez niespełnienie obowiązku rocznego przygotowania przedszkolnego w przedszkolu należy rozumieć nieusprawiedliwioną nieobecność w okresie jednego miesiąca w co najmniej 50% obowiązkowych zajęć edukacyjnych w przedszkolu.
 3. Rodzice zobowiązani są do wdrażania i przestrzegania zasad postępowania dziecka w przedszkolu ustalonych w Kodeksie Przedszkolaka.


  §34

 1. Formy współpracy przedszkola z rodzicami :

1) zebrania ogólne,

2) zebrania grupowe,

3) konsultacje i rozmowy indywidualne z dyrektorem, nauczycielami

i specjalistami,

4) zajęcia otwarte,

5) wymiana informacji drogą elektroniczną,

6) imprezy i uroczystości z udziałem rodziców,

7) kącik dla rodziców,

8) spotkania i zebrania rady rodziców.

 

 

 

ROZDZIAŁ VI

CELE I ZADANIA SZKOŁY

 

§35

 

 1. Szkoła realizuje cele i zadania wynikające z ustaw, oraz wydanych na ich podstawie aktów wykonawczych, realizuje także cele i zadania zawarte w programie wychowawczym szkoły, w szczególności:
 • umożliwia i uwzględnia optymalne warunki rozwoju uczniów:
 1. a) począwszy od roku szkolnego 2014/2015 szkoła zapewnia uczniom dostęp do bezpłatnych podręczników oraz materiałów edukacyjnych dla uczniów klas I, a w roku szkolnym 2015/2016 dla I, II i IV, w następnych latach dla kolejnych klas. Podręczniki są wypożyczane uczniom przez bibliotekę szkolną i obowiązują przez 3 lata szkolne. W przypadku uszkodzenia lub braku zwrotu podręcznika rodzice są zobowiązani do pokrycie kosztów zakupu podręcznika lub materiału edukacyjnego. Podręczniki i materiały edukacyjne są własnością organu prowadzącego szkołę (zasady udostępniania podręczników i materiałów edukacyjnych określa „Szkolny regulamin korzystania z darmowych podręczników, materiałów edukacyjnych oraz materiałów ćwiczeniowych”).
 2. b) nauczyciel i uczniowie mogą korzystać z elektronicznego podręcznika pod warunkiem jego zgodności z obowiązującymi przepisami prawa oświatowego.
 • przestrzega zasad bezpieczeństwa, oraz promocji i ochrony zdrowia w czasie zajęć szkolnych i przerw międzylekcyjnych. W szkole wprowadzono monitoring wizyjny mający na celu zapewnienie bezpieczeństwa uczniów, pracowników i wszystkich pozostałych osób przebywających na terenie szkoły oraz zabezpieczenie budynku szkoły przed innymi zagrożeniami,
 • uświadamia uczniom poczucie tożsamości narodowej w toku zajęć lekcyjnych.
 • rozwija uczucia patriotyczne poprzez organizację apeli i uroczystości z okazji świąt państwowych:
   – Święto Edukacji Narodowej – 14.10.
  – Rocznica Odzyskania Niepodległości – 11.11.

   – Rocznica Uchwalenia Konstytucji 3 Maja – 03.05.
 • określa szczegółowe zasady wewnątrzszkolnego systemu oceniania, opracowane zgodnie z odrębnymi przepisami w sprawie zasad oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów, określa zasady przeprowadzania sprawdzianów i egzaminów.
 • szkoła zapewnia pomoc psychologiczno-pedagogiczną polegającą na rozpoznawaniu i zaspokajaniu indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych ucznia oraz rozpoznawaniu indywidualnych możliwości psychofizycznych ucznia wynikających w szczególności: z niepełnosprawności; z niedostosowania społecznego; z zagrożenia niedostosowaniem społecznym; ze szczególnych uzdolnień; ze specyficznych trudności w uczeniu się; z zaburzeń komunikacji językowej; z choroby przewlekłej; z sytuacji kryzysowych lub traumatycznych; z niepowodzeń edukacyjnych; z zaniedbań środowiskowych związanych z sytuacją bytową ucznia i jego rodziny, sposobem spędzania czasu wolnego, kontaktami środowiskowymi; z trudności adaptacyjnych związanych z różnicami kulturowymi lub ze zmianą środowiska edukacyjnego, w tym związanych z wcześniejszym kształceniem za granicą.
  a) korzystanie z pomocy psychologiczno-pedagogicznej jest nieodpłatne
  b) pomoc psychologiczno-pedagogiczna udzielana w szkole rodzicom uczniów i nauczycielom polega na wspieraniu rodziców i nauczycieli w rozwiązywaniu problemów wychowawczych i dydaktycznych oraz rozwijaniu ich umiejętności wychowawczych w celu zwiększania efektywności pomocy psychologiczno-pedagogicznej dla uczniów
  c) pomocy psychologiczno-pedagogicznej w szkole udzielają uczniom nauczyciele, wychowawcy klas oraz specjaliści wykonujący w szkole zadania z zakresu pomocy psychologiczno-pedagogicznej, w szczególności psycholodzy, pedagodzy, logopedzi i inni (jeżeli szkoła nie zatrudnia tego typu specjalistów, pomocy udziela Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Lesku)
  d) pomoc psychologiczno-pedagogiczna w szkole jest udzielana z inicjatywy:

 – ucznia;

 – rodziców ucznia;

 – dyrektora;

 – pielęgniarki środowiska nauczania i wychowania ;

 – kuratora sądowego;

 – nauczyciela, wychowawcy;

 – specjalisty, prowadzącego zajęcia z uczniem;

 – poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym poradni specjalistycznej.

 • w szkole pomoc udzielana jest w formie zajęć dydaktyczno-wyrównawczych, zajęć rozwijających uzdolnienia, porad i konsultacji oraz innych form, zależnych od możliwości finansowych szkoły.
 • pomoc psychologiczno-pedagogiczną organizuje się w formie:  
 1. zajęć rozwijających uzdolnienia dla szczególnie uzdolnionych uczniów, prowadzi się je przy wykorzystaniu aktywnych metod pracy. Liczba uczestników tych zajęć wynosi do 8.
 2. zajęć dydaktyczno-wyrównawczych dla uczniów mających trudności w nauce, w szczególności w spełnianiu wymagań edukacyjnych wynikających z podstawy programowej kształcenia ogólnego. Liczba uczestników tych zajęć wynosi do 8
 3. zajęć rewalidacyjnych dla uczniów posiadających orzeczenie wydane przez poradnię psychologiczno-pedagogiczną
 4. zajęć korekcyjno-kompensacyjnych dla uczniów z zaburzeniami i odchyleniami rozwojowymi lub specyficznymi trudnościami w uczeniu się. Liczba uczestników zajęć nie może przekraczać 5.
 • dyrektor na podstawie opinii wychowawcy, pedagoga i nauczycieli ustala dla ucznia formy, sposoby i okres udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej oraz w oparciu o opinię lub orzeczenie poradni wnioskuje do organu prowadzącego o ustalenie wymiaru godzin, w którym poszczególne formy pomocy będą realizowane. O udzielonej pomocy psychologiczno-pedagogicznej dyrektor niezwłocznie, pisemnie informuje rodziców ucznia, któremu taka pomoc jest udzielana.
 • godzina zajęć rozwijających uzdolnienia i zajęć dydaktyczno-wyrównawczych trwa 45 minut, a godzina zajęć specjalistycznych – 60 minut.
 • szkoła zapewnia opiekę nad uczniami szczególnie uzdolnionymi poprzez: umożliwienie realizowania indywidualnych programów nauczania, ukończenia szkoły w skróconym czasie, udziału w konkursach przedmiotowych i kołach zainteresowań, funkcjonujących na terenie szkoły. Uczeń ma prawo przystąpić do konkursów w innej szkole, jeżeli w szkole macierzystej takowego konkursu się nie organizuje.
 • szkoła zapewnia upowszechnienie wiedzy ekologicznej wśród młodzieży oraz kształtowanie właściwych postaw wobec problemów ochrony środowiska.
 • kieruje się zasadami zawartymi w Konstytucji RP, a także wskazaniami zawartymi w Powszechnej Deklaracji Praw Człowieka, Międzynarodowym Pakcie Praw Obywatelskich oraz Międzynarodowej Konwencji o Prawach Dziecka.
 • reprezentuje chrześcijański i etyczny system wartości, za podstawę przyjmuje uniwersalne zasady etyki przy zachowaniu zasad pełnej tolerancji w odniesieniu do uczniów i osób o innych światopoglądach, przekonaniach religijnych.
 • umożliwia uczniom naukę religii lub etyki, zgodnie z życzeniem rodziców. Uczestniczenie lub nie uczestniczenie w nauce religii lub etyki nie może być powodem dyskryminacji.

a) organizacja religii w szkole odbywa się zgodnie z Rozporządzeniem MEN z dnia 14 kwietnia 1992r. w sprawie warunków i sposobu organizowania nauki religii w szkołach publicznych (Dz. U. Nr 36, poz. 155) oraz rozporządzeniem   zmieniającym  z dnia 25.03.2014r. (Dz.U. nr 478).

b) religia i etyka w szkole są organizowane dla uczniów na życzenie ich rodziców.

c) szkoła ma obowiązek zorganizowania lekcji religii dla grupy nie mniejszej niż 7 uczniów danej klasy. W przypadku zgłoszenia mniejszej liczby uczniów niż 7, organ prowadzący szkołę w porozumieniu z kościołem organizuje naukę religii  w grupie międzyszkolnej lub w pozaszkolnym punkcie katechetycznym.

d) naukę etyki organizuje się w szkole bez względu na liczbę chętnych uczniów. Organizacja etyki nie wymaga porozumienia, o którym mowa w pkt. 11c.

 • wychowuje dla pokoju i demokracji.
 • rozwija wartości tj. humanizm, sprawiedliwość, równość, wolność, przyjaźń oraz szacunek dla innych narodów i ich osiągnięć.
 • uczy szacunku dla drugiego człowieka i poszanowania godności osobistej.
 • motywuje do aktywnego i twórczego uczestnictwa w kulturze, kształtuje wrażliwość na piękno, dobro, miłość, rozwija talenty artystyczne, literackie, muzyczne, przyrodnicze i inne.
 • rozwija kulturę i sprawność fizyczną, kształtuje nawyki uprawiania sportu, turystyki oraz innych form aktywnego wypoczynku.
 • organizuje opiekę nad dziećmi niepełnosprawnymi poprzez nauczanie indywidualne na podstawie orzeczenia poradni psychologiczno-pedagogicznej.
 • określa zasady i formy współdziałania szkoły z rodzicami (prawnymi opiekunami) w zakresie nauczania, wychowania i profilaktyki, uwzględnia ich prawo do znajomości zadań szkoły oraz przepisów prawa oświatowego.
 • określa formy pomocy uczniom, którym z przyczyn rozwojowych, rodzinnych i losowych potrzebna jest pomoc i wsparcie.
 • sprawuje opiekę nad uczniami przebywającymi w szkole podczas zajęć obowiązkowych i pozalekcyjnych. Dyrektor szkoły jest zobowiązany do zapewnienia uczniom oraz pracownikom bezpiecznych i higienicznych warunków pracy i nauki w czasie ich pobytu w szkole;
 • szkoła sprawuje indywidualną opiekę nad niektórymi uczniami, a zwłaszcza nad:
 1. a) uczniami z zaburzeniami rozwojowymi, uszkodzeniami narządów ruchu, słuchu i wzroku poprzez ograniczenie wymagań i dostosowanie do możliwości na podstawie odpowiednich zaświadczeń lekarskich lub orzeczeń poradni psychologiczno-pedagogicznej.
 2. a) uczniami, którym z powodu warunków rodzinnych lub losowych potrzebna jest pomoc doraźna poprzez zapewnienie bezpłatnego dożywiania lub pomocy rzeczowej w miarę posiadanych środków,
 • szkoła realizuje zadania z zakresu profilaktyki poprzez „Szkolny program profilaktyki”
 • szkoła określa zasady organizowania wycieczek szkolnych poprzez „Regulamin wycieczek szkolnych”.
 • szkoła określa zasady pełnienie dyżurów przez nauczycieli poprzez „Regulamin dyżurów nauczycielskich”.
 1. Działania szkoły dotyczą:

1) efektów w zakresie kształcenia, wychowania i opieki oraz realizacji celów i zadań statutowych,

2) organizacji procesów kształcenia, wychowania i opieki,

3) tworzenia warunków do rozwoju i aktywności uczniów,

4) współpracy z rodzicami i środowiskiem lokalnym,

5) zarządzania szkołą lub placówką.

 

ROZDZIAŁ VII

ORGANY SZKOŁY I ICH KOMPETENCJE

 

§36

 

 1. Zadania i kompetencje organu prowadzącego szkołę oraz organu sprawującego nadzór pedagogiczny, w tym w szczególności zasady sprawowania nadzoru pedagogicznego oraz nadzoru nad działalnością szkoły w sprawach administracyjnych i finansowych, określają odrębne przepisy.
 2. Organy, o których mowa w ust. 1, mogą ingerować w działalność szkoły wyłącznie w zakresie i na zasadach określonych w ustawie.

  §37

 1. Organami szkoły są:
 • Dyrektor Zespołu Szkół Samorządowych w Hoczwi;
 • Rada Pedagogiczna Zespołu Szkół Samorządowych w Hoczwi ;
 • Rada Rodziców Zespołu Szkół Samorządowych w Hoczwi ;
 • Samorząd Uczniowski Zespołu Szkół Samorządowych w Hoczwi;
 1. Organy szkoły współpracują ze sobą w sprawach kształcenia, wychowania, opieki oraz w rozwiązywaniu wszystkich istotnych problemów szkoły.
 2. Każdy z organów szkoły ma możliwość:

1) swobodnego działania i podejmowania decyzji w ramach swoich kompetencji;

2)  rozwiązywania sytuacji konfliktowych wewnątrz szkoły; 

3) uzyskiwania aktualnych informacji o planowanych i podejmowanych działaniach lub decyzjach innego organu.

 

§39

 1. Stanowisko dyrektora szkoły powierza i odwołuje z niego organ prowadzący szkołę.
 2. Postępowanie w sprawach, o których mowa w ust. 1 regulują odrębne przepisy.

 §40

 1. Dyrektor szkoły kieruje bieżącą działalnością dydaktyczno – wychowawczą i opiekuńczą szkoły oraz reprezentuje ją na zewnątrz;
 2. Sprawuje opiekę nad uczniami oraz stwarza warunki ich harmonijnego
 3. Do zadań dyrektora należy planowanie, organizowanie, kierowanie i nadzorowanie pracy szkoły.
 4. Współpracuje z radą rodziców, radą pedagogiczną i samorządem uczniowskim.

§41

 1. Do właściwości rzeczowej dyrektora szkoły, określającej zakres jego działalności, należy w szczególności:

 

 • w zakresie spraw bezpośrednio związanych z działalnością szkoły:
 1. przedkładanie radzie pedagogicznej wyników klasyfikacji i promocji uczniów;
 2. sprawowanie nadzoru pedagogicznego na zasadach określonych w odrębnych przepisach;
 3. realizowanie zadań związanych z oceną pracy nauczycieli oraz opieką nad nauczycielami rozpoczynającymi pracę w zawodzie, określonych w odrębnych przepisach;
 4. organizowanie warunków dla prawidłowej realizacji Konwencji o Prawach Dziecka;
 5. przedstawianie radzie pedagogicznej i radzie rodziców propozycji realizacji zajęć wychowania fizycznego uwzględniając potrzeby zdrowotne uczniów, ich zainteresowania oraz osiągnięcia w danym sporcie lub aktywności fizycznej; uwarunkowania lokalne; miejsce zamieszkania uczniów;  tradycje sportowe środowiska lub szkoły; możliwości kadrowe;
 6. kontrolowanie spełnianie obowiązku szkolnego i przeprowadzenie egzaminu klasyfikacyjnego;
 7. wyrażanie zgody na realizację obowiązku szkolnego poza szkołą;
 8. występowanie z wnioskiem do Kuratora Oświaty o przeniesienie ucznia do innej szkoły;
 9. podawanie do publicznej wiadomości zestawu podręczników lub materiałów edukacyjnych oraz materiałów ćwiczeniowych obowiązujących w danym roku szkolnym;
 10. dopuszczanie do użytku szkolnego zaproponowane przez nauczycieli i zaopiniowane przez radę pedagogiczną programy nauczania.

 

 • w zakresie spraw organizacyjnych:
 1. przygotowywanie projektów planów pracy szkoły;
 2. opracowanie arkusza organizacji szkoły;
 3. ustalenie tygodniowego rozkładu zajęć;
 4. przewodniczenie radzie pedagogicznej, realizowanie uchwał rady pedagogicznej, jeżeli są zgodne z prawem oświatowym, wstrzymywanie niezgodnych ( o czym powiadamia organ prowadzący szkołę i organ nadzorujący);
 5. podejmowanie decyzji o zawieszeniu zajęć dydaktycznych z zachowaniem warunków określonych odrębnymi przepisami;
 6. przestrzeganie postanowień statutu;
 7. organizowanie pomocy psychologiczno-pedagogicznej w szkole.

 

 • w zakresie spraw finansowych szkoły;
 1. przedstawianie projektu planu finansowego do zaopiniowania radzie pedagogicznej i radzie rodziców;
 2. realizowanie planu finansowego, w szczególności poprzez dysponowanie określonymi w nim środkami, stosownie do przepisów określających zasady gospodarki finansowej szkół i ponoszenie odpowiedzialność za ich prawidłowe wykorzystanie;

 

 • w zakresie spraw administracyjno – gospodarczych oraz biurowych:
 1. sprawowanie nadzoru nad działalnością administracyjno – gospodarczą szkoły;
 2. organizowanie wyposażenia szkoły w środki dydaktyczne i sprzęt szkolny;
 3. organizowanie i nadzorowanie kancelarii szkoły;
 4. nadzorowanie prawidłowego prowadzenia dokumentacji przez nauczycieli oraz prawidłowego wykorzystywania druków szkolnych;
 5. organizowanie przeglądu technicznego obiektów szkoły oraz prac konserwacyjno – remontowych;
 6. organizowanie okresowych inwentaryzacji majątku szkoły, dbanie
  o powierzone mienie;

 

 • w zakresie spraw porządkowych oraz bhp :
 1. zapewnienie odpowiedniego stanu bezpieczeństwa i higieny pracy;
 2. egzekwowanie przestrzegania przez uczniów i pracowników ustalonego w szkole porządku oraz dbałości o czystość i estetykę szkoły;
 3. wykonywanie zadań dotyczących planowania obronnego, obrony cywilnej i powszechnej samoobrony.

 

§42

 1. Dyrektor szkoły jest kierownikiem zakładu pracy dla zatrudnionych w szkole nauczycieli i pracowników nie będących nauczycielami.
 2. W zakresie, o którym mowa w ust. 1, dyrektor szkoły w szczególności:
 • decyduje o zatrudnieniu i zwalnianiu nauczycieli oraz innych pracowników szkoły zgodnie z odrębnymi przepisami;
 • decyduje o przyznaniu nagród oraz wymierzaniu kar porządkowych nauczycielom i innym pracownikom szkoły;
 • decyduje, po zasięgnięciu opinii rady pedagogicznej, w sprawach odznaczeń, nagród i innych wyróżnień dla nauczycieli oraz pozostałych pracowników szkoły;
 • określa zakres odpowiedzialności materialnej nauczycieli i innych pracowników szkoły, zgodnie z przepisami  Kodeksu pracy, po zapewnieniu ku temu niezbędnych warunków;
 • współdziała z zakładowymi organizacjami związkowymi, w zakresie ustalonym odrębnymi przepisami, a w szczególności:
 1. zasięga opinii w sprawach organizacji pracy szkoły;
 2. ustala:
 • regulaminy pracy, premiowania i nagradzania pracowników szkoły;
 • regulamin zakładowego funduszu świadczeń socjalnych;
 1. ustala plan urlopów pracowników Szkoły nie będących nauczycielami;
  • administruje zakładowym funduszem świadczeń socjalnych, zgodnie z ustalonym regulaminem.

 

§43

 1. Dyrektor szkoły jest przewodniczącym rady pedagogicznej.
 2. Zadania związane z pełnieniem tej funkcji oraz tryb ich realizacji określają postanowienia „Regulaminu działalności Rady Pedagogicznej ZSS w Hoczwi”.

 

§44

 1. W wykonywaniu swoich zadań dyrektor szkoły współpracuje z radą pedagogiczną oraz pozostałymi organami szkoły.
 2. Dyrektor szkoły w szczególności:
 • przedstawia radzie pedagogicznej, nie rzadziej niż dwa razy w roku szkolnym, ogólne wnioski wynikające ze sprawowanego nadzoru pedagogicznego oraz informacje o działalności szkoły;
 • składa radzie pedagogicznej okresowe sprawozdania z realizacji planów pracy szkoły;
 • zasięga opinii organów szkoły w sprawach określonych ustawą oraz przepisami wykonawczymi do ustawy.

 

§45

 1. Rada Pedagogiczna Zespołu Szkół Samorządowych w Hoczwi jest kolegialnym organem szkoły w zakresie jej statutowych zadań edukacyjnych, wychowawczych i opiekuńczych, uprawnionym do wydawania aktów prawa na terenie szkoły.
 2. W skład rady pedagogicznej wchodzą wszyscy nauczyciele zatrudnieni w szkole. W zebraniach rady pedagogicznej mogą brać udział z głosem doradczym osoby zaproszone przez jej przewodniczącego za zgodą lub na wniosek rady pedagogicznej.
 3. Przewodniczącym rady pedagogicznej jest dyrektor szkoły.
 4. Zebrania plenarne rady pedagogicznej są organizowane przed rozpoczęciem roku szkolnego, w każdym semestrze w związku z zatwierdzeniem wyników klasyfikacji i promowania uczniów, po zakończeniu roku szkolnego oraz w miarę bieżących potrzeb.
 5. Rada pedagogiczna ustala regulamin swojej działalności, jej posiedzenia są protokołowane,
 6. Uchwały podejmowane są zwykłą większością głosów w obecności co najmniej 1/2 członków rady, którzy są zobowiązani do nie ujawniania spraw będących przedmiotem posiedzeń rady,
 7. Uchwały powinny mieć charakter aktu prawnego,

 

 

§46

 1. W zakres uprawnień uchwałodawczych rady pedagogicznej szkoły wchodzą sprawy:
 • zatwierdzanie planów pracy szkoły;
 • podejmowanie uchwał w sprawie wyników klasyfikacji i promocji uczniów;
 • ustalanie szczegółowych kryteriów stopni szkolnych oraz ocen zachowania ucznia, trybu i zasad ich ustalania oraz trybu odwoławczego w tym zakresie;
 • podejmowanie uchwał w sprawie innowacji i eksperymentów pedagogicznych w szkole;
 • ustalanie organizacji doskonalenia zawodowego nauczycieli szkoły;
 • podejmowanie uchwał w sprawie przeniesienia ucznia do innej szkoły;
 • uchwalanie regulaminu swojej działalności oraz dokonywanie w nim zmian;
 • ustalanie sposobu wykorzystania wyników nadzoru pedagogicznego, w tym sprawowanego nad szkołą przez organ sprawujący nadzór pedagogiczny;
 • uchwalenie program profilaktyki i wychowawczego szkoły.

 

 1. W zakres uprawnień opiniodawczych rady pedagogicznej wchodzą sprawy dotyczące:
 • powierzenia stanowiska dyrektora kandydatowi ustalonemu przez organ prowadzący szkołę;
 • występowanie z umotywowanym wnioskiem do organu prowadzącego;
 • szkolnego zestawu programów nauczania;
 • organizacji prac szkoły, w tym zwłaszcza tygodniowego rozkładu zajęć lekcyjnych i pozalekcyjnych;
 • projektu planu finansowego szkoły;
 • wniosków dyrektora szkoły o przyznanie nauczycielom odznaczeń, nagród i innych wyróżnień;
 • propozycji dyrektora szkoły w sprawie przydziału nauczycielom prac i zajęć w ramach wynagrodzenia zasadniczego oraz dodatkowo płatnych zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych;
 • podjęcia w szkole działalności przez stowarzyszenia i organizacje, stosownie do przepisów ustawy.
 1. Dyrektor szkoły może wnioskować o wydanie przez Radę Pedagogiczną opinii w innych sprawach, niż wymienione w ust.2.
 2. Rada Pedagogiczna ponadto:
 • deleguje swojego przedstawiciela do prac w innych organach, w tym komisji konkursowej   wyłaniającej kandydata na stanowisko dyrektora szkoły oraz zespołu oceniającego rozpatrującego odwołania od oceny pracy nauczyciela.
 • uchwala statut szkoły oraz dokonuje jego zmian.
 • postanawia o warunkowym promowaniu ucznia, który nie zdał egzaminu poprawkowego z jednego przedmiotu, do klasy programowo wyższej- raz w jednym cyklu nauczania;
 1. Tryb postępowania w sprawie wstrzymania wykonania uchwał rady pedagogicznej określa

 

§47

 1. W szkole działa rada rodziców.
 2. Działalność rady rodziców przebiega w oparciu o regulamin opracowany przez rodziców. Regulamin określa cele, struktury i zasady działania rady rodziców. Określa tryb i procedury powoływania rady rodziców, precyzuje kompetencje i zadania, wskazując szczególnie te, które dotyczą prac rady.
 3. Regulamin rady rodziców określa zasady gospodarki finansowej i wydatkowania funduszy rady.
 4. W zakres kompetencji stanowiących rady rodziców wchodzi:
  • uchwalenie w porozumieniu z radą pedagogiczną programu wychowawczego i programu profilaktyki szkoły
  • uchwalanie regulaminu swojej działalności.
 5. W zakres kompetencji opiniodawczych rady rodziców wchodzi:
 • delegowanie przedstawiciela do komisji konkursowej wyłaniającej kandydata na stanowisko dyrektora szkoły;
 • możliwość występowania do dyrektora szkoły i innych organów szkoły, organu prowadzącego, organu sprawującego nadzór pedagogiczny z wnioskami i opiniami we wszystkich sprawach szkoły;
 • opiniowanie podjęcia działalności w szkole stowarzyszeń lub innych organizacji;
 • wnioskowanie o wprowadzenie lub zniesienie obowiązku noszenia przez uczniów na terenie szkoły jednolitego stroju;
 • zgoda – na wniosek innych organów szkoły – na wprowadzenie obowiązku noszenia przez uczniów na terenie szkoły jednolitego stroju;
 • uzgodnienie wzoru jednolitego stroju do noszenia przez uczniów na terenie szkoły;
 • wnioskowanie o dokonanie oceny pracy nauczyciela;
 • opiniowanie propozycji wskazujących formy realizacji godzin wychowania fizycznego;
 • opiniowanie programu i harmonogramu poprawy efektywności kształcenia lub wychowania szkoły;
 • opiniowanie projektu planu finansowego składanego przez dyrektora szkoły;
 • wybór przedstawiciela rodziców wchodzącego w skład komisji powoływanej do przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora szkoły;
 • wybór przedstawiciela rodziców wchodzącego w skład zespołu rozpatrującego odwołanie nauczyciela od oceny jego pracy;
 • opiniowanie wprowadzenia dodatkowych zajęć edukacyjnych w szkole.

                                             

§48

 1. Samorząd uczniowski tworzą wszyscy uczniowie szkoły. Każdy uczeń jest członkiem samorządu uczniowskiego, a uczniowie poszczególnych klas członkami samorządów klasowych.
 2. Samorząd uczniowski pracuje w oparciu o regulamin, w którym określa w szczególności wewnętrzną strukturę organów samorządu, szczegółowe zasady wybierania przedstawicieli uczniów do organów samorządu, tryb podejmowania uchwał.
 3. Organy samorządu są jedynymi reprezentantami ogółu uczniów; samorząd może przedstawić radzie rodziców , radzie pedagogicznej oraz dyrektorowi szkoły wnioski i opinie we wszystkich sprawach szkoły, w szczególności dotyczących praw, takich jak:
 1. prawo do zapoznania się z programem nauczania, z jego treścią, celem i stawianymi wymaganiami;
 2. prawo do jawnej i umotywowanej oceny postępów w nauce i zachowaniu;
 1. Do zadań samorządu uczniowskiego należy:
 • pobudzanie uczniów do jak najlepszego spełniania obowiązków szkolnych;
 • współdziałanie z dyrektorem szkoły w zapewnieniu uczniom należytych warunków do nauki;
 • współdziałanie w rozwijaniu, zainteresowań naukowych, kulturalnych, turystyczno –krajoznawczych, organizowaniu wypoczynku i rozrywki;
 • dbanie o sprzęt i urządzenia szkolne, organizowanie uczniów do wykonywania niezbędnych prac na rzecz klasy i szkoły;
 • organizowanie pomocy koleżeńskiej uczniom napotykającym trudności w szkole, w środowisku rówieśniczym i rodzinnym;
 • zgłaszanie uczniów do wyróżnień i nagród, a także kar;
 • rozwiązywanie konfliktów koleżeńskich.
 1. W ramach kompetencji stanowiącej do samorządu uczniowskiego należy uchwalanie regulaminu swojej działalności, o którym mowa w ust.2.
 2. Do kompetencji opiniujących samorządu uczniowskiego należy:
 • możliwość przedstawiania dyrektorowi szkoły i innym organom szkoły wniosków i opinii we wszystkich sprawach szkoły, w szczególności dotyczących realizacji podstawowych praw uczniów;
 • wyrażanie opinii w sprawie:
 1. wniosku dyrektora szkoły o wprowadzenie obowiązkowego noszenia przez uczniów na terenie szkoły jednolitego stroju ;
 2. wzoru jednolitego stroju;
 3. programu wychowawczego szkoły;
 4. ustalenia dodatkowych dni wolnych od zajęć dydaktyczno-wychowawczych;
 5. oceny pracy nauczyciela – na wniosek dyrektora szkoły

7. Samorząd uczniowski ma prawo wyboru nauczyciela opiekuna.

8. Działalność samorządu uczniowskiego musi być zgodna ze statutem szkoły oraz regulaminami wewnętrznymi.

 

§49

 

 1. Organy szkoły mają prawo do działania i podejmowania decyzji w granicach swoich kompetencji.
 2. Organy szkoły są zobowiązane do współdziałania w zakresie planowania i realizacji statutowych celów i zadań szkoły.
 3. Współdziałanie organów szkoły obywa się według następujących zasad:
 • pozytywnej motywacji;
 • partnerstwa;
 • wielostronnego przepływu informacji;
 • aktywnej i systematycznej współpracy;
 • rozwiązywania sporów w drodze mediacji.
 1. Koordynatorem współdziałania organów jest dyrektor szkoły.
 2. Współdziałanie organów szkoły obejmuje w szczególności:
 • zapewnienie możliwości wykonywania kompetencji określonych w przepisach prawa oraz w statucie szkoły poprzez:
 1. udzielanie pomocy organizacyjnej i obsługi administracyjnej;
 2. organizację zebrań przedstawicieli organów szkoły;
 3. możliwość występowania z wnioskami i opiniami dotyczącymi wszystkich spraw szkoły;
 4. rozpatrywanie wniosków i opinii na zebraniach organów;
 • opiniowanie lub uzgadnianie podejmowanych działań w przypadkach określonych przepisami prawa, niniejszym statutem i regulaminami poszczególnych organów;
 • bieżącą wymianę informacji pomiędzy organami szkoły o planowanych i podejmowanych działaniach lub podjętych decyzjach. .
 1. Formy, sposoby i terminy komunikowania się organów szkoły ustala dyrektor szkoły.

 

§50

 1. Spory między organami szkoły rozpatrywane są na wspólnych zebraniach organów.
 2. Organy między sobą ustalają formy ich rozstrzygnięcia.
 3. Dopuszcza się możliwość powołania komisji, w której skład wchodzi mediator zaakceptowany przez strony sporu.
 4. Komisja, o której mowa w ust.3, po zapoznaniu się z istotą sprawy ma prawo do przeprowadzenia postępowania wyjaśniającego według ustalonych przez siebie zasad.
 5. Rozstrzygnięcia komisji są wiążące dla stron sporu.
 6. W przypadku wyczerpania możliwości rozwiązania sporu na terenie szkoły, każda ze stron ma prawo odwołać się do organu prowadzącego lub sprawującego nadzór pedagogiczny, w zależności od zakresu właściwości rzeczowej oraz przedmiotu sporu.

 

 

ROZDZIAŁ VII

TRYB ROZWIĄZYWANIA SPORÓW

 

 §51

 

 1. Dyrektor szkoły jako przewodniczący rady pedagogicznej:
 1. rozstrzyga sprawy szkolne wśród członków rady pedagogicznej, które pominięto w jej regulaminie,
 2. przyjmuje i bada skargi dotyczące nauczycieli i pracowników niepedagogicznych,
 3. negocjuje w sprawach konfliktowych między uczniami, rodzicami, nauczycielami i pracownikami niepedagogicznymi,
 4. dba o przestrzeganie postanowień zawartych w statucie,
 5. wynoszone sprawy rozstrzyga z zachowaniem dobra publicznego,
 6. wydaje zalecenia wszystkim statutowym organom szkoły, jeżeli ich działalność narusza interesy szkoły,
 7. zawiesza wykonanie uchwały rady pedagogicznej, jeżeli jest ona sprzeczna z prawem lub interesem szkoły i w terminie określonym w regulaminie rady uzgadnia sposoby postępowania w sprawie będącej przedmiotem uchwały, w przypadku braku rozstrzygnięcia przekazuje sprawę do rozwiązania organowi prowadzącemu,
 1. Spory, których załatwienie wymaga współdziałania dyrektora, rady pedagogicznej, wychowawców klas lub nauczycieli są rozpatrywane przy współudziale wszystkich zainteresowanych stron.
 2. Spory pomiędzy uczniami jednej klasy rozwiązuje wychowawca. Od decyzji wychowawcy uczniowie mogą odwołać się do dyrektora szkoły.
 3. Spory pomiędzy uczniami różnych klas rozwiązują wychowawcy tych klas, a w przypadku braku jednomyślności zgłaszają problem dyrektorowi szkoły.
 4. Spory pomiędzy uczniami (ich rodzicami lub opiekunami), a nauczycielami rozwiązuje Dyrektor szkoły.
 5. Spory pomiędzy Dyrektorem a uczniami (ich rodzicami lub opiekunami) oraz pracownikami szkoły, po wyczerpaniu innych możliwości rozwiązuje organ prowadzący szkołę lub organ nadzoru pedagogicznego.
 6. Spory pomiędzy szkołą, a uczniami i ich rodzicami dotyczące oceniania, klasyfikowania i promowania rozpatruje dyrektor po zasięgnięciu opinii rady pedagogicznej; ich decyzje muszą być zgodne z obowiązującymi przepisami oraz zasadami ustalenia trybu odwoławczego zawartymi w niniejszym statucie.
 7. Rozstrzyganie sporu nie może przekroczyć 14 dni, chyba że przepisy prawa w tej sprawie stanowią inaczej. Spory, o których mowa w pkt. 7 są rozstrzygane w terminie 7 dni.
 8. Do rozstrzygnięcia sporu dyrektor może powołać komisję w składzie po dwóch przedstawicieli stron sporu.
 9. W przypadku, gdy komisja nie doprowadzi do rozwiązania konfliktu, stronom pozostającym w konflikcie przysługuje prawo wystąpienia do organu prowadzącego lub Kuratora Oświaty.
 1. Wnioski z zaistniałych sytuacji konfliktowych, które miały miejsce w szkole, są przedmiotem analizy Rady Pedagogicznej celem usprawnienia określonego obszaru pracy szkoły.
 2. Kwestie sporne z nauczycielami uczeń rozwiązuje za pośrednictwem wychowawcy lub samorządu uczniowskiego.

§52

 

 1. Organy szkoły współdziałają ze sobą w rozwiązywaniu sporów i w sytuacjach konfliktowych wewnątrz szkoły. Mają prawo do swobodnego działania i podejmowania decyzji w granicach swoich kompetencji określonych regulaminami i przepisami ustawy o systemie oświaty oraz przepisami wykonawczymi.
 2. Rodzice, nauczyciele i dyrektor współdziałają ze sobą w sprawach wychowania i kształcenia dzieci poprzez:
  • spotkania zbiorowe nauczycieli i wychowawców z rodzicami zgodnie z harmonogramem ustalonym na dany rok szkolny,
  • spotkania indywidualne nauczycieli z rodzicami,
  • spotkania indywidualne i zbiorowe rodziców z nauczycielami i wychowawcami wynikające z bieżącej pracy szkoły,
  • pedagogizację rodziców prowadzoną przez wychowawców lub zaproszone osoby współpracujące ze szkołą,
  • indywidualne i zbiorowe spotkania rodziców z dyrektorem,
  • współpracę i udział rodziców w przygotowaniu imprez i uroczystości szkolnych,
  • pisemne poinformowanie rodziców o wynikach kształcenia i zachowania ucznia:
 3. informacja o przewidywanych niedostatecznych ocenach klasyfikacyjnych i nagannej ocenie zachowania na 30 dni przed klasyfikacyjnym posiedzeniem rady pedagogicznej,
 4. informacja o proponowanych ocenach klasyfikacyjnych i ocenie zachowania na 7 dni przed klasyfikacyjnym posiedzeniem rady pedagogicznej.

    8)  wymianę informacji pomiędzy szkołą a rodzicami (prawnymi opiekunami)    poprzez  uczniowski zeszyt do korespondencji w zakresie:

 1. zwolnień ucznia z zajęć oraz usprawiedliwienia nieobecności w szkole przez rodziców (prawnych opiekunów),
 2. bieżącego informowania rodziców (prawnych opiekunów) o osiągnięciach oraz problemach wychowawczych ucznia,
 3. zaproszenia rodziców (prawnych opiekunów) do szkoły celem rozwiązania bieżących problemów wychowawczych.
 4. Zgodnie z opracowanym harmonogramem organizuje się spotkania nauczycieli i rodziców, które bazują na prawie rodziców do:
  • znajomości zadań i zamierzeń dydaktyczno-wychowawczych w danej klasie i szkole,
  • znajomości przepisów dotyczących oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów oraz przeprowadzania egzaminów,
  • uzyskiwania informacji i porad w sprawach wychowania i dalszego kształcenia swych dzieci,
  • uzyskiwania w każdym czasie rzetelnej informacji na temat swego dziecka, jego zachowania, postępów i przyczyn trudności w nauce,
  • wyrażania i przekazywania organowi sprawującemu nadzór pedagogiczny opinii na temat pracy szkoły.
 1. Rodzice (prawni opiekunowie) ucznia zobowiązani są do:
 • zapewnienia regularnego uczęszczania dziecka do szkoły,
 • współpracy z wychowawcą i nauczycielami,
 • zapewnienia dziecku warunków umożliwiających przygotowywanie się do zajęć szkolnych,
 • dbania o estetyczny i schludny wygląd dziecka,
 • przekazywania istotnych informacji dotyczących zdrowia dziecka, mających wpływ na jego funkcjonowanie i bezpieczeństwo w szkole,
 • informowania szkoły o dłuższych nieobecnościach spowodowanych długotrwałymi chorobami,
 • przekazywania szkole orzeczeń i opinii poradni psychologiczno-pedagogicznej, które mogą ułatwić dziecku naukę przez dostosowanie wymagań do jego możliwości,
 • usprawiedliwienia nieobecności dziecka w szkole w ciągu 7 dni licząc od dnia powrotu do szkoły.
 1. Formy współdziałania organów szkoły w ramach ich działalności statutowej określają przyjęte przez nich regulaminy.
 2. W ramach tej współpracy tworzony jest przez dyrektora obieg informacji, służący sprawnej realizacji bieżących zadań placówki, a także zapobieganiu tworzenia się sytuacji konfliktowych w społeczności szkolnej.
 3. Dla zapewnienia sprawnego przepływu informacji między organami szkoły ustala się obowiązek wzajemnego przedkładania do wiadomości wszystkich decyzji dotyczących tych obszarów życia szkoły, które z mocy ustawy są wspólnym obszarem kompetencji.
 1. Rodzice (prawni opiekunowie) mają prawo zwolnić dziecko z zajęć szkolnych na następujących zasadach:
 • po bezpośredniej rozmowie z wychowawcą klasy lub opiekunem (ustnie),
 • w formie pisemnego zawiadomienia,
 1. Uczeń nie może być zwolniony z zajęć przez nikogo poza rodzicami (prawnymi opiekunami),
 2. Rodzice (prawni opiekunowie) mają prawo zwolnić dziecko ze wszystkich lub niektórych zajęć w danym dniu zgodnie z w/w zasadami pod warunkiem osobistego odbioru dziecka ze szkoły.

 

 

 

ROZDZIAŁ IX

ORGANIZACJA SZKOŁY

 

§53

 1. Podstawę organizacji pracy szkoły w danym roku szkolnym stanowią:
 • arkusz organizacji szkoły;
 • tygodniowy rozkład zajęć.
 1. Arkusz organizacji szkoły określa głównie:
 • liczbę pracowników szkoły;
 • liczbę godzin zajęć edukacyjnych finansowanych ze środków organu prowadzącego;
 • liczbę godzin zajęć prowadzonych przez poszczególnych nauczycieli;
 • liczbę godzin zajęć dodatkowych, w tym kół zainteresowań i innych zajęć pozalekcyjnych finansowanych ze środków organu prowadzącego.
 1. Arkusz organizacji szkoły na dany rok szkolny opracowuje do 30 kwietnia każdego roku dyrektor szkoły na podstawie ramowego planu nauczania, a zatwierdza organ prowadzący szkołę do 31 maja każdego roku.
 2. Tygodniowy rozkład zajęć określający organizację stałych, obowiązkowych i nadobowiązkowych zajęć dydaktycznych i wychowawczych ustala dyrektor szkoły na podstawie zatwierdzonego arkusza organizacyjnego, z uwzględnieniem zasad ochrony zdrowia i higieny pracy.
 3. Rok szkolny jest podzielony na 2 semestry. Pierwszy semestr kończy się w ostatnim pełnym tygodniu stycznia. Drugi semestr kończy się 31 sierpnia.

 

§54

 1. Szkoła organizuje zajęcia dydaktyczno-wychowawcze, uwzględniając terminy ich rozpoczęcia i zakończenia, terminy przerw świątecznych, ferii zimowych i letnich oraz dni wolnych od zajęć, określonych w przepisach w sprawie organizacji roku szkolnego dla szkół publicznych.

 

§55

 1. Podstawową jednostką organizacyjną szkoły jest oddział, do którego uczęszczają dzieci o zbliżonym wieku.
 2. Uczniowie w jednorocznym kursie nauki danego roku szkolnego uczą się wszystkich przedmiotów obowiązkowych, przewidzianych w szkolnym planie nauczania.
 3. O liczbie utworzonych oddziałów w danym roku szkolnym decyduje liczba uczniów zamieszkałych w obwodzie szkoły, o ile organ prowadzący szkołę nie przyjmie odrębnych uregulowań w tym zakresie.
 4. Podział oddziału na grupy dokonywany jest na zajęciach wymagających specjalnych warunków nauki i bezpieczeństwa z uwzględnieniem zasad określonych w rozporządzeniu w sprawie ramowych planów nauczania.
 5. Niektóre zajęcia obowiązkowe, koła zainteresowań i inne zajęcia nadobowiązkowe mogą być prowadzone poza systemem klasowo – lekcyjnym w grupach oddziałowych, międzyoddziałowych, międzyklasowych, a także podczas wycieczek i wyjazdów.

 

 

§56

 1. Podstawową formą pracy szkoły są zajęcia dydaktyczne i wychowawcze prowadzone w systemie klasowo-lekcyjnym.
 2. Godzina lekcyjna trwa 45 minut.
 3. Przerwy śródlekcyjne trwają od 5 minut do 20 minut.
 4. W celu realizacji zadań statutowych w szkole prowadzone są:
 • obowiązkowe zajęcia lekcyjne zgodnie z obowiązującym w danym oddziale planem nauczania;
 • dodatkowe zajęcia dydaktyczne, w tym koła zainteresowań, koła przedmiotowe, sportowe, artystyczne i inne wynikające z potrzeb uczniów.
 1. Szczegółowy plan obowiązkowych zajęć edukacyjnych dla poszczególnych oddziałów i grup przedmiotowych określa tygodniowy rozkład zajęć.
 2. Zajęcia dodatkowe organizowane są stosownie do posiadanych środków finansowych w wymiarze i czasie ustalonym przez dyrektora szkoły.

 

§57

 1. W szkole funkcjonuje biblioteka szkolna.
 2. Biblioteka jest interdyscyplinarną pracownią szkolną służącą realizacji potrzeb dydaktyczno-wychowawczych, doskonaleniu warsztatu pracy nauczycieli, realizacji potrzeb i zainteresowań uczniów, realizacji edukacji czytelniczej i medialnej.
 3. Z biblioteki mogą korzystać uczniowie, nauczyciele, inni pracownicy Szkoły na zasadach określonych w „Regulaminie biblioteki szkolnej ZSS w Hoczwi”.
 4. W skład biblioteki wchodzą: wypożyczalnia, czytelnia, Centrum Informacji Multimedialnej oraz magazyn książek.
 5. Pomieszczenia biblioteki umożliwiają:
 • gromadzenie i upowszechnianie zbiorów;
 • korzystanie ze zbiorów w czytelni i wypożyczeń poza bibliotekę;
 • prowadzenie zajęć dydaktycznych z uczniami w ramach realizacji programu przysposobienia czytelniczo-informacyjnego;
 • korzystanie ze zbiorów multimedialnych.
 1. Godziny pracy biblioteki umożliwiają dostęp do jej zbiorów podczas zajęć lekcyjnych i po ich zakończeniu. Godziny pracy biblioteki ustala dyrektor szkoły.
 2. Biblioteka funkcjonuje w oparciu o następujące zasady:
 • biblioteką kieruje nauczyciel-bibliotekarz, który ponosi materialną odpowiedzialność za zgromadzone zbiory;
 • bezpośredni nadzór nad biblioteką sprawuje dyrektor szkoły. Zapewnia on bibliotece właściwe pomieszczenia, wyposażenie i środki finansowe;
 • zbiory biblioteki obejmują dokumenty piśmiennictwa, materiały audiowizualne i multimedialne niezbędne do realizacji zadań dydaktyczno-wychowawczych szkoły.
 1. Centrum Informacji Multimedialnej – CIM, działający przy bibliotece szkolnej służy poszukiwaniu, porządkowaniu i wykorzystaniu informacji z różnych źródeł oraz efektywnemu posługiwaniu się technologią informatyczną.
 2. Biblioteka współpracuje z innymi bibliotekami, w tym Miejską Biblioteką w Lesku.
 3. Biblioteka wypożycza uczniom podręczniki lub materiały edukacyjne, mające postać papierową, lub zapewniania uczniom dostęp do podręczników lub materiałów edukacyjnych, mających postać elektroniczną, bądź przekazuje uczniom materiały ćwiczeniowe bez obowiązku zwrotu lub ich udostępniania. Zasady wypożyczania podręczników lub materiałów edukacyjnych określa „Szkolny regulamin korzystania z darmowych podręczników, materiałów edukacyjnych oraz materiałów ćwiczeniowych” .
 4. Biblioteka ewidencjonuje podręczniki i materiały edukacyjne zakupione przez szkołę ze środków dotacji celowej, jednocześnie realizuje obowiązek inwentaryzacji.

 

§58

 1. Zadania nauczyciela bibliotekarza obejmują pracę pedagogiczną i prace organizacyjne.
 2. W ramach pracy pedagogicznej nauczyciel bibliotekarz zobowiązany jest do:
 • udostępniania zbiorów;
 • udzielania potrzebnych informacji;
 • udzielania porad przy wyborze lektury;
 • prowadzenia zajęć z przysposobienia czytelniczego przy współpracy wychowawców i nauczycieli poszczególnych przedmiotów;
 • pomocy nauczycielom i wychowawcom w realizacji ich zadań dydaktyczno-wychowawczych, związanych z książką i innymi źródłami informacji;
 • przedstawiania informacji, na podstawie prowadzonej statystyki wypożyczeń i obserwacji pedagogicznej, o poziomie czytelnictwa w poszczególnych klasach,
 • prowadzenia różnych form upowszechniania czytelnictwa.
 1. W ramach prac organizacyjnych nauczyciel bibliotekarz zobowiązany jest do:
 • gromadzenia i opracowywania zbiorów zgodnie z obowiązującymi przepisami;
 • zabezpieczenia zbiorów przed zniszczeniem, ich wymiany, inwentaryzacji oraz odpisywania ubytków w tych materiałach;
 • sporządzania planu pracy oraz okresowego i rocznego sprawozdania z pracy;
 • prowadzenia statystyk wypożyczeń, dziennika pracy biblioteki;
 • prowadzenia i rozbudowania warsztatu informacyjnego biblioteki;
 • prowadzenia dokumentacji bibliotecznej.

 

§59

 1. W szkole zorganizowana jest czytelnia.
 2. Czytelnia jest pracownią szkolną, której zadaniem wraz z biblioteką jest koordynowanie procesu edukacji czytelniczej i informacyjnej oraz multimedialnej, realizowanym przez nauczycieli, koła zainteresowań, samorząd uczniowski, organizacje szkolne.
 3. Z czytelni korzystają uczniowie, nauczyciele, inni pracownicy Szkoły oraz rodzice.
 4. W czytelni gromadzony jest księgozbiór podręczny, programy komputerowe, do których czytelnik ma dostęp bezpośredni. Umożliwiony jest także stały dostęp do Internetu.
 5. Na księgozbiór podręczny składa się w szczególności:
 • spis bibliograficzny nowości wydawniczych;
 • encyklopedie;
 • roczniki statystyczne;
 • słowniki języków obcych, ortograficznych i innych;
 • atlasy geograficzne, historyczne i inne;
 • poradniki i czasopisma metodyczne dla nauczycieli;
 • czasopisma popularno-naukowe;
 • komplet najnowszych (aktualnych) podręczników, programów multimedialnych do poszczególnych przedmiotów niezbędnych do kształcenia w szkole.
 1. Godziny pracy czytelni dostosowane są do planu zajęć, który obowiązuje w danym roku szkolnym.
 2. Szczegółowe zadania oraz organizację pracy czytelni określa regulamin wewnętrzny biblioteki.

 

§60

 

 1. Dla uczniów, którzy muszą dłużej przebywać w szkole ze względu na czas pracy ich rodziców lub  warunki związane z dojazdem do domu, Szkoła organizuje świetlicę szkolną.
 2. Przyjmowanie uczniów do świetlicy dokonuje się na podstawie pisemnego zgłoszenia rodziców dziecka – Karty zgłoszenia do świetlicy szkolnej zawierającej w szczególności:
 • informację o czasie pobytu dziecka w świetlicy;
 • wskazanie osób upoważnionych do odbioru dziecka ze świetlicy;
 • sposób kontaktowania się z rodzicami, np. w razie wypadku lub w przypadku nieodebrania dziecka ze świetlicy po zakończonych zajęciach.
 1. Zajęcia wychowawczo-opiekuńcze w świetlicy prowadzone są w grupach wychowawczych. Grupa wychowawcza może być utworzona w zależności od potrzeb z:
 • grupy uczniów jednego oddziału;
 • uczniów z dwóch klas o niewielkiej rozpiętości wieku;
 • uczniów z trzech lub więcej klas o różnym wieku.
 1. Liczba uczniów w grupie wychowawczej nie może przekroczyć 25 uczniów.
 2. Czas trwania zajęć wychowawczo-opiekuńczych w świetlicy ustala się w wymiarze 45 minut. Godzina pracy świetlicy wynosi 60 minut.
 3. Świetlica zapewnia uczniom bezpieczeństwo poprzez:
 • stałą obecność wychowawcy w pomieszczeniu, w którym przebywają uczniowie;
 • wyposażenie w meble, urządzenia i pomoce bezpieczne dla uczniów;
 • zapoznanie uczniów korzystających ze świetlicy z jej regulaminem i systematyczne kontrolowanie jego przestrzegania.
 1. Do zadań nauczyciela – wychowawcy świetlicy należy:
 • organizowanie pomocy w nauce, tworzenie warunków do nauki własnej i odrabiania zadań domowych w świetlicy;
 • organizowanie gier, zabaw ruchowych oraz innych form kultury fizycznej w pomieszczeniach świetlicy i na powietrzu, mający na celu prawidłowy rozwój fizyczny dziecka;
 • ujawnianie i rozwijanie zainteresowań i uzdolnień oraz organizowanie zajęć w tym zakresie;
 • stworzenie warunków do uczestnictwa w kulturze, organizowanie kulturalnej rozrywki oraz kształtowanie nawyków życia codziennego;
 • upowszechnianie zasad kultury zdrowotnej, kształtowanie nawyków higieny i czystości oraz dbałości o zachowanie zdrowia;
 • rozwijanie samodzielności, samorządności oraz aktywności społecznej;
 • współdziałanie z rodzicami, wychowawcami, nauczycielami i pedagogiem szkolnym.
 1. Nauczyciel – wychowawca świetlicy jest odpowiedzialny za:
 • właściwą organizację zajęć wychowawczo-opiekuńczych;
 • regularne, ustalone i uzgodnione z rodzicami rozkładem zajęć świetlicy, uczęszczanie dzieci na zajęcia;
 • utrzymanie właściwego stanu estetycznego i higieniczno-sanitarnego pomieszczeń świetlicy;
 • zdrowie i bezpieczeństwo dzieci powierzonych jego opiece ( w czasie zajęć w świetlicy i poza nią);  
 • stosowanie wobec dzieci określonych regulaminem świetlicy nagród i kar;
 • utrzymywanie stałego kontaktu z wychowawcami i rodzicami;
 • prowadzenie dziennika zajęć świetlicy.
 1. Uczniowie uczęszczający do świetlicy mają w szczególności prawo do:
 • korzystania z pomocy wychowawcy podczas odrabiania zadań domowych;
 • uczestnictwa we wszystkich zajęciach organizowanych w świetlicy.
 1. Uczniowie uczęszczający do świetlicy mają w szczególności obowiązek:
 • utrzymywania ładu i porządku w świetlicy;
 • wykonywania poleceń nauczyciela wychowawcy;
 • nie oddalania się ze świetlicy bez powiadomienia nauczyciela wychowawcy.
 1. Szczegółowy sposób funkcjonowania świetlicy szkolnej określa dyrektor szkoły w „Regulaminie pracy świetlicy w ZSS w Hoczwi.
 2. Regulamin, określa w szczególności zasady organizacji zajęć, ramowy rozkład zajęć, rozkład dnia, godziny pracy świetlicy w danym roku szkolnym.

 

§61

 1. W szkole funkcjonuje stołówka szkolna.
 2. Wysokość opłat za posiłki, ustala dyrektor szkoły w porozumieniu z organem prowadzącym szkołę. Opłata obejmuje jedynie koszty tzw. wsadu do kotła.
 3. Z posiłków mogą korzystać wszyscy chętni oraz uczniowie zakwalifikowani przez Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Lesku.
 4. Wydawanie posiłków dla uczniów koordynują i nadzorują pracownicy świetlicy.
 5. Stołówka jest czynna od godz. 10.00 do 11.00 w dni nauki szkolnej i inne dni, gdy organizowane są w szkole zajęcia wychowawczo-opiekuńcze dla dzieci.
 6. Zasady organizacji pracy stołówki określa Dyrektor Szkoły w „Regulaminie stołówki w ZSSw Hoczwi”§62

 

 1. Szkoła oferuje rodzicom następujące formy współdziałania w zakresie nauczania, wychowania i profilaktyki:
 • konsultacje pedagogiczne – w miarę bieżących potrzeb;
 • zebrania oddziałowe organizowane co najmniej dwa razy w roku;
 • dni otwarte;
 • pomoc w organizacji wycieczek i sprawowaniu opieki nad dziećmi;
 • pomoc w organizacji imprez szkolnych oraz udział w nich;
 • zajęcia integracyjne dla dzieci i rodziców;
 • warsztaty, pogadanki w zakresie zagadnień interesujących rodziców.
 1. Rodzice mają możliwość przekazywania informacji o dziecku w godzinach pracy szkoły w sposób bezpośredni lub telefoniczny oraz podczas zebrań z nauczycielami.

 

§63

 1. Dyrektor szkoły powierza każdy oddział szczególnej opiece jednemu z nauczycieli uczących w tym oddziale, zwanemu dalej wychowawcą.
 2. Wychowawca jest animatorem życia zbiorowego uczniów, powiernikiem i mediatorem w rozstrzygnięciu kwestii spornych.
 3. Dla zapewnienia ciągłości pracy i jej skuteczności pożądane jest prowadzenie przez wychowawcę oddziału przez cały cykl nauczania na każdym etapie edukacyjnym.
 4. Dyrektor szkoły może dokonać zmiany na stanowisku wychowawcy:
 • z urzędu;
 • na pisemny wniosek dotychczasowego wychowawcy;
 • na pisemny wniosek co najmniej 2/3 rodziców uczniów danego oddziału.
 1. Wnioski, o których mowa w ust.4 pkt 2-3, nie mają dla dyrektora charakteru wiążącego.
 2. O sposobie ich załatwienia dyrektor szkoły informuje wnioskodawcę w terminie 14 dni od daty otrzymania wniosku.

 

§64

 

 1. Struktura organizacyjna szkoły podstawowej obejmuje klasy I–VI.
 2. Zajęcia edukacyjne w klasach I–III szkoły podstawowej są prowadzone w oddziałach liczących nie więcej niż 25 uczniów.
 3. W przypadku przyjęcia z urzędu, w okresie od rozpoczęcia do zakończenia zajęć dydaktycznych do oddziału klasy I, II lub III szkoły podstawowej, ucznia zamieszkałego w obwodzie szkoły, dyrektor szkoły po poinformowaniu organu prowadzącego i uzyskaniu jego zgody oraz rady rodziców, dzieli dany oddział, jeżeli liczba uczniów jest zwiększona ponad liczbę określoną w ust. 2.
 4. Dyrektor szkoły może odstąpić od podziału, o którym mowa w ust. 3, zwiększając liczbę uczniów w oddziale ponad liczbę określoną w ust. 2 na wniosek rady rodziców oraz po uzyskaniu zgody organu prowadzącego.
 5. Liczba uczniów w oddziale klas I–III szkoły podstawowej może być zwiększona nie więcej niż o 2 uczniów.
 6. Jeżeli liczba uczniów w oddziale klas I–III szkoły podstawowej zostanie zwiększona zgodnie z ust. 4 i 5 w szkole zatrudnia się asystenta nauczyciela, który wspiera nauczyciela prowadzącego zajęcia dydaktyczne, wychowawcze i opiekuńcze w tym oddziale.
 7. Oddział, w którym liczbę uczniów zwiększono zgodnie z ust. 4 i 5, może funkcjonować ze zwiększoną liczbą uczniów w ciągu całego etapu edukacyjnego.
 8. W klasach I-III o czasie trwania zajęć i przerwach między nimi decyduje nauczyciel prowadzący, uwzględniając możliwości psychofizyczne i percepcyjne uczniów, zachowując ogólny tygodniowy wymiar godzin zajęć edukacyjnych.

 

§65

 1. Z tytułu udostępniania rodzicom gromadzonych przez szkołę informacji w zakresie nauczania, wychowania oraz opieki, dotyczących ich dzieci, nie mogą być pobierane od rodziców opłaty, bez względu na postać i sposób przekazywania tych informacji.

 

 

 

ROZDZIAŁ X

NAUCZYCIELE I INNI PRACOWNICY SZKOŁY

 

§66

 1. W szkole zatrudnia się nauczycieli, asystentów nauczyciela oraz pracowników administracyjnych i pracowników obsługi.
 2. Zasady zatrudniania nauczycieli i innych pracowników określają odrębne przepisy.
 3. Obsługę finansową i księgową szkoły zapewnia Leskie Centrum Edukacji, Sportu i Promocji.

  §67

 1. Nauczyciel prowadzi pracę dydaktyczną, wychowawczą i opiekuńczą oraz jest odpowiedzialny za jakość i wyniki pracy oraz bezpieczeństwo powierzonych jego opiece uczniów.
 2. Szczegółowy zakres zadań nauczycieli jest związany z:

1) odpowiedzialnością za życie, zdrowie i bezpieczeństwo uczniów w czasie zajęć organizowanych przez szkołę (dotyczy wszystkich nauczycieli, wychowawców, nauczyciela biblioteki, nauczycieli świetlicy),

2) prawidłowym przygotowaniem się do lekcji,

3) przygotowaniem pomocy dydaktycznych,

4) bezstronnością i obiektywizmem w ocenianiu uczniów,

5) stosowaniem zasad oceniania zgodnie z przyjętymi przez szkołę kryteriami,

6) rozpoznawaniem indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych uczniów oraz indywidualnych możliwości psychofizycznych uczniów, w tym ich zainteresowań i uzdolnień,

7) doskonaleniem umiejętności dydaktycznych i podnoszeniem poziomu wiedzy merytorycznej poprzez uczestnictwo w konferencjach metodycznych, zespołach samokształceniowych, konsultacjach z doradcami metodycznymi,

8) realizowaniem zajęć opiekuńczych i wychowawczych, uwzględniających potrzeby i zainteresowania uczniów.

 1. Nauczyciel winien prowadzić następującą dokumentację:

1) dzienniki lekcyjne i dzienniki innych zajęć,

2) rozkłady materiału/ plany pracy z poszczególnych przedmiotów na dany rok szkolny (według aktualnych programów),

3)  konspekty , scenariusze lekcyjne (nauczyciel stażysta),

4) sprawozdania z działalności, za którą nauczyciel jest odpowiedzialny.

 1. Nauczyciele w ramach 40-godzinnego tygodnia pracy mogą prowadzić dobrowolnie, nieodpłatnie, zgodnie z zainteresowaniami i potrzebami uczniów zajęcia dodatkowe w formie kół zainteresowań lub opieki nad organizacjami typu SKO, PCK, PTTK, LOP.

      

 

§68

 1. Dyrektor szkoły może tworzyć zespoły wychowawcze, przedmiotowe lub inne problemowo- zadaniowe.
 2. Pracą zespołu przedmiotowego kieruje powołany przez dyrektora szkoły przewodniczący zespołu.
 3. Zespół dokonuje wyboru programu nauczania oraz jego modyfikacji.
 4. Zespół opracowuje kryteria oceniania uczniów.
 5. Zespół opiniuje opracowane w szkole autorskie programy nauczania.
 6. Zespół organizuje wewnątrzszkolne doskonalenia nauczycieli.
 7. Nauczyciele w szkole prowadzą w szczególności obserwację pedagogiczną w trakcie bieżącej pracy z uczniami, mającą na celu rozpoznanie u uczniów trudności w uczeniu się. W przypadku uczniów klas I–III szkoły podstawowej – obserwację ryzyka wystąpienia specyficznych trudności w uczeniu się lub szczególnych uzdolnień.
 8. Nauczyciele informują bezzwłocznie wychowawcę klasy w przypadku, gdy stwierdzą, że uczeń ze względu na potrzeby rozwojowe lub edukacyjne oraz możliwości psychofizyczne wymaga objęcia pomocą psychologiczno-pedagogiczną.
 9. Wychowawca klasy informuje innych nauczycieli o potrzebie objęcia ucznia pomocą psychologiczno-pedagogiczną w trakcie ich bieżącej pracy z uczniem – jeżeli stwierdzi taką potrzebę.
 10. W przypadku stwierdzenia przez wychowawcę klasy konieczności objęcia ucznia pomocą psychologiczno-pedagogiczną wychowawca klasy planuje i koordynuje udzielanie uczniowi pomocy psychologiczno-pedagogicznej, w tym ustala wspólnie z dyrektorem szkoły , formy udzielania tej pomocy, okres jej udzielania oraz wymiar godzin, w którym poszczególne formy będą realizowane.
 11. Wychowawca klasy współpracuje z rodzicami ucznia, innymi nauczycielami, poradnią psychologiczno-pedagogiczną, uwzględniając wnioski zawarte w dokumentacji ucznia.
 12. W przypadku ucznia posiadającego orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, planowanie i koordynowanie udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej w szkole,  w tym ustalenie dla ucznia form udzielania tej pomocy, jest zadaniem zespołu, który z porozumieniu z dyrektorem , podczas planowania i koordynowania udzielania uczniowi pomocy psychologiczno-pedagogicznej,  uwzględnia  wymiar godzin ustalony dla poszczególnych form udzielania uczniom pomocy psychologiczno-pedagogicznej.
 13. Podczas udzielania pomocy uczniowi posiadającemu orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego formy i okres udzielania pomocy są uwzględniane w indywidualnym programie edukacyjno- terapeutycznym, opracowanym dla ucznia zgodnie z przepisami prawa oświatowego. W powyższym programie uwzględniane są wnioski do dalszej pracy z uczniem, a o objęciu pomocą psychologiczno-pedagogiczną informowani są pisemnie, przez dyrektora-  rodzice ucznia.

 

§69

 1. W ramach sprawowanej opieki wychowawczej nad uczniami wychowawca:

1) tworzy warunki wspomagające rozwój ucznia, inspiruje i wspomaga działania zespołowe uczniów, podejmuje działania umożliwiające rozwiązywanie konfliktów w zespole uczniów,

2) współdziała z nauczycielami uczącymi w jego klasie,

3) utrzymuje kontakt z rodzicami uczniów,

4) współpracuje z poradnią psychologiczno-pedagogiczną,

5) powiadamia o przewidywanym dla ucznia semestralnym / rocznym stopniu niedostatecznym na miesiąc przed zakończeniem nauki,

6) prowadzi określoną przepisami dokumentację pracy dydaktyczno – wychowawczej.

 1. Zadania wychowawcy klasy:

1) wychowawca klasy sprawuje bezpośrednią opiekę nad uczniami i kieruje życiem  zespołowym klasy.

2) głównym zadaniem wychowawcy klasy jest:
a) prowadzenie, w powierzonej mu klasie, planowej pracy, zmierzającej do pełnej realizacji tego zadania,
b) bliższe poznanie uczniów przez wychowawcę i utrzymanie z nimi stałego kontaktu,
c) dobra znajomość uczniów i całego zespołu klasowego, poznanie warunków ich życia, potrzeb i właściwości co pozwoli wychowawcy na wytyczenie słusznego kierunku i stosowanie właściwych metod pracy,
d) w celu skoordynowania i ujednolicenia oddziaływania wychowawczego na uczniów wychowawca działa w ścisłym kontakcie z nauczycielami i innymi pracownikami pedagogicznymi szkoły, którzy prowadzą zajęcia z uczniami danej klasy, współpracuje z rodzicami,

3) zadaniem wychowawcy klasowego jest sprawowanie opieki wychowawczej nad uczniami, a w szczególności
a) stworzenie warunków wspomagających rozwój ucznia, proces jego uczenia się oraz przygotowania do życia w rodzinie i społeczeństwie;
b) inspirowanie i wspomaganie działań zespołowych uczniów;
c) podejmowanie działań umożliwiających rozwiązywanie konfliktów w zespole uczniów, pomiędzy uczniami a innymi członkami społeczności szkolnej.

4) wychowawca w celu realizacji powyższych zadań:
a) otacza indywidualną opieką każdego ucznia,
b) planuje i organizuje wspólnie z uczniami i ich rodzicami:

– różne formy życia zespołowego, rozwijające jednostki i integrujące zespoły uczniów;
– ustala treści i formy zajęć tematycznych na godzinach z wychowawcą;

c) współdziała z nauczycielami uczącymi w jego klasie, uzgadniając z nimi i koordynując ich działania wychowawcze wobec ogółu uczniów, a także tych, którym potrzebna jest indywidualna opieka (dotyczy to również uczniów uzdolnionych jak i z różnymi trudnościami i niepowodzeniami),
d) utrzymuje kontakt z rodzicami uczniów w celu:

– poznania i ustalenia potrzeb ich dzieci;

– współdziałania z rodzicami tzn. okazywania im pomocy w ich działaniach wychowawczych wobec dzieci, otrzymywania od nich pomocy w swoich działaniach;

– włączania ich w sprawy klasy i szkoły.

e) współpracuje ze specjalistami świadczącymi kwalifikowaną pomoc w rozpoznawaniu potrzeb i trudności, także zdrowotnych oraz zainteresowań i szczególnych uzdolnień ucznia,

f) organizację i formy udzielania tej pomocy na terenie szkoły określają przepisy w sprawie udzielania uczniom pomocy psychologicznej i pedagogicznej,

5) Wychowawca ma prawo korzystać w swojej pracy z pomocy merytorycznej i    metodycznej ze strony właściwych placówek i instytucji oświatowych.

 1. Ponadto do obowiązków wychowawcy należą:

1)  troska o właściwy stosunek uczniów do nauki i o jak najlepsze wyniki nauczania, w szczególności:

a) czuwanie nad organizacją i przebiegiem pracy uczniów w klasie oraz nad wymiarem i rozkładem pracy zadawanej do domu, utrzymywanie systematycznego kontaktu z nauczycielami powierzonej mu klasy dla ustalenia jednolitych wymagań wobec uczniów i sposobów udzielania im pomocy w nauce szkolnej (zainteresowanie się postępami uczniów w nauce, zwracanie szczególnej uwagi na tych, którzy mają trudności w nauce),

b) analizowanie wspólne z zespołem uczniowskim i nauczycielami przyczyn niepowodzeń uczniów w pracy szkolnej i podejmowanie środków zaradczych,

c) pobudzanie dobrze i średnio uczących się do dalszego podnoszenia wyników nauczania,

d) dbanie o regularne uczęszczanie uczniów do szkoły, badanie przyczyn opuszczania przez nich zajęć, udzielenie wskazówek i podejmowanie inicjatywy w sprawie organizowania pomocy dla tych, którzy opuścili zajęcia szkolne i mają trudności w uzupełnianiu materiału,

e) współdziałanie z bibliotekarzem szkolnym w organizowaniu czytelnictwa, pobudzanie uczniów do aktywnego udziału w pracach pozalekcyjnych i pozaszkolnych,

f) troska o wychowanie moralno-społeczne uczniów, w szczególności:

– kształtowanie wzajemnych stosunków miedzy uczniami na zasadach życzliwości, wytwarzania atmosfery sprzyjającej rozwijaniu wśród nich więzów koleżeństwa i przyjaźni;

– egzekwowanie noszenia przez uczniów schludnego lub galowego stroju w zależności od sytuacji;

– rozwijanie społecznej aktywności uczniów na terenie szkoły i szerszego środowiska m.in.: przyzwyczajenie uczniów do wspólnego gospodarowania na terenie szkoły i szerszego środowiska, wyrabianie w nich poczucia współodpowiedzialności za ład, czystość i estetykę szkoły, organizowanie w tym celu różnych form samoobsługi;

– rozwiązywanie samorządnych form społecznego życia klasy;

– interesowanie się udziałem uczniów w pracach organizacji uczniowskich, utrzymywanie kontaktu z opiekunami tych organizacji;

– budzenie zainteresowania uczniów potrzebami środowiska, inspirowanie ich udziału na rzecz tego środowiska;

-wywieranie wpływu na kształtowanie warunków życia w szkole, poza szkołą tak, aby sprzyjały ich rozwojowi i zaspokojeniu potrzeb zabawy, rozrywki oraz rozwijaniu inicjatywy i samodzielności;

-współdziałanie w kierunku wyrabiania u uczniów nawyku rzetelnej pracy;

-badanie przyczyn niewłaściwego zachowania się uczniów, podejmowanie środków zaradczych, udzielanie wskazówek uczniom znajdującym się w trudnych sytuacjach wychowawczych.

g) opieka nad zdrowiem uczniów, w szczególności:

-wdrażanie uczniów do dbania o higienę osobistą i stan higieniczny otoczenia oraz do przestrzegania zasad BHP w życiu szkolnym i przedszkolnym;

-interesowanie się stanem zdrowia uczniów i porozumiewanie się z lekarzem szkolnym i pielęgniarką oraz z rodzicami w sprawach ich zdrowia.

h) wykonywanie czynności administracyjnych dotyczących klasy:

-prowadzenie dziennika lekcyjnego i arkuszy ocen;

-wypisywanie świadectw szkolnych;

-wykonywanie innych czynności administracyjnych dotyczących klasy zgodnie z zarządzeniami dyrektora i uchwałami rady pedagogicznej.

i) dla zachowania ciągłości i planowości pracy wychowawczej, wychowawca powinien ustalić na początku każdego roku szkolnego w porozumieniu z dyrektorem szkoły treść i formy swojej działalności wychowawczej, zgodne z „Programem Wychowawczym Szkoły Podstawowej w Hoczwi”,

j) wychowawca klasy składa na posiedzeniach rady sprawozdanie
z przebiegu i wyników swojej pracy,

k) na tydzień przed klasyfikacyjnym posiedzeniem rady pedagogicznej nauczyciele przedmiotów i wychowawcy klasy są zobowiązani poinformować ucznia o przewidzianych dla niego stopniach okresowych (rocznych),

l) O przewidywanym dla ucznia okresowym (rocznym) stopniu niedostatecznym należy poinformować ucznia i jego rodziców w formie pisemnej (z pieczątką szkoły) na miesiąc przed posiedzeniem rady pedagogicznej klasyfikacyjnej śródrocznej i rocznej . Kopię listu do rodziców wychowawca zostawia w swojej teczce i odnotowuje ten fakt w dzienniku lekcyjnym,

2) wychowawca usprawiedliwia nieobecność ucznia w szkole na podstawie usprawiedliwienia napisanego własnoręcznie przez rodzica (prawnego opiekuna) lub na podstawie zaświadczenia wystawionego przez lekarza.

a) usprawiedliwienie musi zawierać konkretną datę i powód nieobecności ucznia,

b) czytelny podpis rodzica (opiekuna), zgodny z wzorem podpisu złożonym w dzienniku lekcyjnym,

c) usprawiedliwienie nie może nastąpić później niż dwa tygodnie od ostatniego dnia nieobecności ucznia w szkole ( po tym terminie nieobecność pozostaje nieusprawiedliwiona),

3) wychowawca  może zwolnić ucznia z zajęć lekcyjnych na pisemną prośbę rodzica (prawnego opiekuna). Na zwolnieniu rodzic musi dokonać zapisu „Odpowiedzialność prawną za nieobecność dziecka w czasie zajęć lekcyjnych biorę na siebie”.

a) w razie wątpliwości, co do wiarygodności napisanego zwolnienia,  wychowawca winien potwierdzić ją w rozmowie telefonicznej. Rodzic może osobiście zwolnić swoje dziecko z zajęć szkolnych potwierdzając swoją tożsamość;
b) w razie nieobecności wychowawcy w szkole ucznia może zwolnić tylko dyrektor szkoły;

c) wychowawca lub dyrektor szkoły ma obowiązek powiadomić o zwolnieniu ucznia nauczycieli, z którymi dany uczeń powinien mieć lekcje.

4) teczka wychowawcy klasy powinna zawierać:

a) listy obecności rodziców na spotkaniach z wychowawcą,

b) listę dzieci ubezpieczonych,

c) notatki odnośnie klasy z działalności wychowawcy,

d) korespondencje z rodzicami,

e) zeszyty spraw finansowych,

f) usprawiedliwienia nieobecności w szkole,

g) plan pracy wychowawczej na dany rok szkolny,

h) plan godzin i dyspozycji wychowawcy klasy,

i) zeszyt uwag i pochwał.

5) wychowawca klasy zdaje dyrektorowi szkoły dokumenty stanowiące wartość archiwalną do końca roku szkolnego, najpóźniej w ostatnim dniu zajęć edukacyjnych każdego roku szkolnego.

 

§70

 1. W szkole może być zatrudniony asystent nauczyciela w klasach I-III lub asystent wychowawcy świetlicy.

1) do zadań asystenta należy wspieranie nauczyciela prowadzącego zajęcia dydaktyczne, wychowawcze i opiekuńcze, lub wspieranie wychowawcy świetlicy. Asystent wykonuje zadania wyłącznie pod kierunkiem nauczyciela lub wychowawcy świetlicy,

2) asystenta zatrudnia się na zasadach określonych w Kodeksie Pracy.

3) asystentowi, nie powierza się zadań określonych dla nauczycieli posiadających kwalifikacje z zakresu pedagogiki specjalnej zatrudnianych dodatkowo w celu współorganizowania kształcenia integracyjnego oraz współorganizowania kształcenia uczniów niepełnosprawnych, niedostosowanych społecznie oraz zagrożonych niedostosowaniem społecznym.

4) w celu realizacji zajęć w ramach programów finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej, prowadzonych bezpośrednio z uczniami lub wychowankami albo na ich rzecz, w szkole lub placówce publicznej może być zatrudniony nauczyciel, który nie realizuje w tej szkole lub placówce tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych.

 

 

 

ROZDZIAŁ XI

UCZNIOWIE SZKOŁY

 

§71

 

 1. Do szkoły uczęszczają uczniowie od lat 7, ale nie wcześniej niż od 6-tego roku życia.
 2. Do szkoły dyrektor przyjmuje wszystkich uczniów zamieszkujących ustalony obwód szkoły.
 3. Dyrektor szkoły może przyjąć ucznia z innego obwodu, jeżeli warunki organizacyjne na to pozwalają.
 4. Na wniosek rodziców ucznia oraz po zasięgnięciu opinii poradni psychologiczno-pedagogicznej dyrektor może zezwolić na pozaszkolną formę realizacji obowiązku szkolnego.
 5. Szczegółowe zasady rekrutacji określa dyrektor szkoły w porozumieniu z organem prowadzącym.


  §72

 1. Określa się zakres praw i obowiązków ucznia szkoły w oparciu o podstawowe uprawnienie do wiedzy o przysługujących mu prawach oraz środkach w przypadku ich naruszenia.

2.Podstawowe uprawnienie ucznia, o którym mowa w ust.1, realizowane jest w formie publicznego ogłoszenia w szkole, (w miejscu zwyczajowo do tego przyjętym) zakresu jego praw i obowiązków, jako katalogu praw i obowiązków ucznia.

 1. Do podstawowych praw ucznia szkoły należy:
  • prawo do informacji rozumianej jako dostępność wiedzy i o prawach i uprawnieniach, możliwość otrzymania w toku edukacji informacji z różnych źródeł, znajomość programów nauczania, zasad oceniania, jawność ocen, otrzymywanie informacji dotyczących ucznia o podejmowanych w jego sprawie decyzjach, dostęp do informacji na temat życia szkolnego;
  • prawo do wyrażania myśli, przekonań, a w szczególności dotyczących życia Szkoły, a także światopoglądowych i religijnych, o ile nie narusza tym dobra innych osób;
  • prawo do życzliwego i podmiotowego traktowania w procesie edukacyjno-wychowawczym i zakazu stosowania przemocy fizycznej i psychicznej rozumianego jako gwarancję nietykalności cielesnej i nakaz poszanowania godności ucznia poprzez m.in. zakaz obrażania, poniżania, wyśmiewania, stosowania presji psychicznej, jednakowego oceniania i traktowania bez względu na wygląd zewnętrzny, status rodzinny, społeczny czy status ucznia oraz jednakowego traktowania w sytuacji konfliktu nauczyciel – uczeń, w tym prawo dowiedzenia swoich racji;
  • prawo do tajemnicy życia prywatnego i rodzinnego oraz tajemnicy korespondencji rozumianej jako zakaz upubliczniania przez pracowników szkoły wszelkich informacji z nim związanych;
  • prawo do higienicznych warunków nauki, czasu wolnego, rozrywki i zabawy rozumianego jako dostępność do procesu dydaktyczno-wychowawczego zorganizowanego zgodnie z zasadami higieny pracy umysłowej; opieki wychowawczej i warunków zapewniających bezpieczeństwo;
  • prawo do wypoczynku w czasie przerw międzylekcyjnych, w czasie ferii i przerw świątecznych;
  • prawo do znajomości wymagań edukacyjnych niezbędnych do uzyskania poszczególnych śródrocznych i rocznych ocen klasyfikacyjnych z zajęć edukacyjnych, wynikających
   z realizowanego przez nauczycieli programu nauczania;
  • prawo do sprawiedliwej, obiektywnej, jawnej i uzasadnionej oceny oraz ustalonych sposobów kontroli postępów w nauce;
  • prawo do uzyskiwania na bieżąco informacji o uzyskiwanych ocenach;
  • prawo do złożenia wniosku o uzyskanie wyższej niż przewidywana rocznej oceny klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych oraz rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania;
  • prawo do zgłoszenia zastrzeżeń do dyrektora szkoły w przypadku uznania, że roczna ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych lub roczna ocena zachowania ustalona została niezgodnie z przepisami dotyczącymi trybu ustalania tej oceny;
  • prawo do uzyskiwania informacji na 7 dni przed klasyfikacyjnym zebraniem rady pedagogicznej o przewidywanych dla niego ocenach śródrocznych i rocznych, oraz odpowiednio – na 30 dni przed klasyfikacyjnym zebraniem rady pedagogicznej o przewidywanych ocenach niedostatecznych śródrocznych i rocznych;
  • prawo do korzystania z biblioteki, pomocy naukowych, sprzętu komputerowego, oprogramowania oraz dostępu do Internetu.
  • uczeń i jego rodzice mają prawo- w przypadku, gdy szkoła korzysta z dziennika elektronicznego – do bezpłatnego uzyskania informacji w zakresie nauczania, wychowania i opieki.
 2. Każdemu, kto powziął wiadomość o naruszenie praw ucznia szkoły służy uprawnienie do wniesienia skargi do dyrektora szkoły, organu prowadzącego lub organu sprawującego nadzór pedagogiczny; z zastrzeżeniem, iż skarga nosi znamiona złożenia jej w interesie publicznym.
 3. Skarga składana w interesie własnym służy wyłącznie uczniowi, którego praw dotyczy naruszenie, względnie jego rodzicom oraz innym osobom za zgodą ucznia, którego prawa zostały naruszone.
 4. Tryb składania i rozpatrywania skarg, w tym terminy ich załatwiania, określają przepisy ustawy „Kodeks postępowania administracyjnego”.

 

§73

 

 1. Podstawowym obowiązkiem ucznia jest przestrzeganie zasad współżycia, przyjmowanie postaw i zachowań niegodzących i niepozostających w sprzeczności z zadaniami szkoły.
 2. Do podstawowych obowiązków ucznia szkoły należy w szczególności:
 • regularne i czynne uczestniczenie w procesie edukacyjno-wychowawczym prowadzonym przez szkołę;
 • systematyczne przygotowywanie się do zajęć, poszerzanie swojej wiedzy i umiejętności;
 • poszanowanie oraz należyte i właściwe używanie mienia szkoły zgodnie z jego właściwościami i przeznaczeniem;
 • respektowanie praw uczniów szkoły, organów i pracowników szkoły wynikających z przepisów prawa lub postanowień niniejszego statutu;
 • godne i kulturalne zachowanie w szkole i poza nią;
 • okazywanie szacunku nauczycielom oraz innym pracownikom szkoły;
 • wykonywanie poleceń dyrektora szkoły i nauczycieli;
 • przestrzeganie zasad współżycia społecznego, a w tym:
 1. okazywanie szacunku dorosłym i kolegom;
 2. przeciwstawianie się przejawom brutalności i wulgarności;
 3. szanowanie poglądów i przekonań innych ludzi;
 4. szanowanie godności i wolności osobistej drugiego człowieka;
 5. naprawianie umyślnie wyrządzonej przez siebie szkody;
 6. zaniechanie postaw i zachowań noszących znamiona patologii społecznej, w tym zaniechania używania alkoholu, środków odurzających i innych używek grożących zdrowiu;
 • przeciwdziałanie wszelkim przejawom nieodpowiedzialności, marnotrawstwa i niszczenia majątku szkoły oraz dbanie o ład i porządek;
 • dbanie o czystość mowy ojczystej;
 • pozostawianie w szatni wierzchniej odzieży i zmiana obuwia;
 • przestrzeganie zasad higieny osobistej i estetycznego wyglądu: stonowane kolory odzieży wierzchniej (bez jaskrawych i wielobarwnych strojów), nienoszenie biżuterii zagrażającej życiu i zdrowiu ucznia i innych, nie używanie makijażu, bez farbowanych włosów i pomalowanych paznokci, nie noszenie  krótkich spódnic i spodni biodrówek, bez bluzek z dużymi dekoltami; ucznia obowiązuje strój galowy podczas uroczystości szkolnych i lokalnych: granatowe lub czarne spodnie i spódnice, białe bluzki lub koszule. 
 • przestrzeganie zasad higieniczno-sanitarnych w pomieszczeniach Szkoły oraz zasad bezpieczeństwa określonych przepisami bezpieczeństwa i higieny w szkołach oraz  bezpieczeństwa   przeciwpożarowego;
 • informowanie dyrektora szkoły i pracowników szkoły o zaistniałych zagrożeniach dotyczących zdrowia i życia;
 • regularne uczęszczanie na zajęcia oraz wnioskowanie o usprawiedliwianie spóźnień i nieobecności u wychowawcy klasy zgodnie z §70 ust. 3 pkt 2;
 • korzystanie z telefonu komórkowego wyłącznie podczas przerw śródlekcyjnych za zgodą nauczyciela i tylko w sytuacjach wyjątkowych;
 • nieużywanie telefonów komórkowych w czasie zajęć edukacyjnych, wychowawczych i opiekuńczych.

18) nieprzynoszenie do szkoły przedmiotów zagrażających bezpieczeństwu i zdrowiu uczniów np. ostrych narzędzi, materiałów wybuchowych i innych.

19) nieprzynoszenie do szkoły przedmiotów wartościowych, dużych kwot    pieniężnych (za zaginięcie tych przedmiotów szkoła nie ponosi  odpowiedzialności).

20) ucznia obowiązuje całkowity zakaz ćwiczeń na zajęciach sportowych i lekcjach wychowania fizycznego w biżuterii, okularach, zegarkach itp.

 21) uczniowie dojeżdżający mają obowiązek uczestniczenia w zajęciach świetlicowych pod opieką nauczyciela świetlicy przed i po zakończonych zajęciach. Uczeń może być zwolniony z powyższych zajęć na pisemną prośbę rodzica i za zgodą nauczyciela świetlicy.
22) uczeń ma obowiązek odjazdu do domu pierwszym autobusem szkolnym   zaraz po zakończeniu lekcji.

 

§74

 1. Uczeń szkoły może być nagrodzony za:
 • wybitne osiągnięcia w nauce;
 • wzorowe wykonywanie obowiązków ucznia;
 • wykonywanie prac społecznych,
 • osiągnięcia w dziedzinie kultury i sportu.
 1. Nagrodami, o których mowa w ust. 1 są:
 • nagrody rzeczowe;
 • wyróżnienia w formie pisemnej.
 1. Dyrektor szkoły, po zasięgnięciu opinii rady pedagogicznej, może postanowić o przyznaniu nagrody w innej formie.
 2. Nagrody, o których mowa w ust.1, mogą być łączone ze złożeniem ich do dokumentacji ucznia oraz powiadomieniem rodziców ucznia o fakcie udzielenia nagrody.

 

§75

 

 1. Za nieprzestrzeganie przez ucznia obowiązków określonych w statucie, mogą być stosowane wobec niego kary:

1) upomnienie wychowawcy wobec klasy,

2) upomnienie dyrektora,

3) pisemne powiadomienie rodziców o nagannym zachowaniu ucznia przez wychowawcę i dyrektora,

4) skreślenie z listy uczniów z równoczesnym przeniesieniem do innej szkoły-  za zgodą Kuratora Oświaty i dyrektora szkoły do której jest przeniesiony,

5) powiadomienie policji w przypadku:

a) kradzieży ( w porozumieniu z rodzicami dziecka pokrzywdzonego i na ich wniosek);

b) bycia pod wpływem alkoholu na terenie szkoły;

c) zażywania narkotyków, środków odurzających lub ich rozprowadzania na terenie szkoły;

d) fizycznego i psychicznego znęcania się nad innymi uczniami;

e) brutalności;

f) dopuszczenia do innych wykroczeń, które naruszają ogólnie przyjęte zasady moralne i społeczne;

 

 1. Nagrody przyznaje i kary nakłada dyrektor szkoły na wniosek rady pedagogicznej i samorządu uczniowskiego lub po zasięgnięciu opinii tych organów.
 2. Karę nakłada się w formie pisemnej z podaniem informacji o przysługującym prawie odwołania, terminu jego wniesienia oraz szczegółowym określeniu organów, do których przysługuje uczniowi wniesienie odwołania.
 3. Uczeń posiada uprawnienie do złożenia odwołania od nałożonej na niego kary do dyrektora szkoły lub za jego pośrednictwem – do organu prowadzącego lub organu sprawującego nadzór pedagogiczny – w terminie 14 dni, liczonym od dnia jej doręczenia w formie pisemnej.
 4. Dyrektor szkoły, w każdym stadium postępowania odwoławczego, posiada uprawnienie do cofnięcia nałożonej kary, jej zawieszenia względnie przekazania jej do ponownego rozpatrzenia, przy odpowiednim zastosowaniu postanowień ust. 2 i 3.
 5. Zastosowana kara powinna być adekwatna do popełnionego uchybienia. Kary nie mogą być stosowane w sposób naruszający nietykalność i godność osobistą ucznia.
 6. O nałożonej karze informuje się rodziców ucznia.
 7. Uczeń może być ukarany przeniesieniem do innej szkoły za szczególnie rażące naruszenie obowiązków  w szczególności, gdy:
 • jego pobyt w szkole zagraża zdrowiu i bezpieczeństwu innych;
 • zachowuje się lekceważąco lub wulgarnie wobec nauczycieli lub innych uczniów;
 • umyślnie spowoduje uszczerbek na zdrowiu innego ucznia lub stosuje wobec innych przemoc fizyczną;
 • jeżeli spożywa alkohol, pali papierosy, zażywa lub rozprowadza środki odurzające na terenie szkoły lub poza nią;
 • dopuścił się fałszowania lub niszczenia dokumentacji szkolnej;
 • dopuścił się kradzieży lub innego wykroczenia przeciwko prawu;
 • nagminne narusza inne postanowienia regulaminu uczniowskiego, jeżeli po zastosowaniu kar porządkowych zawartych w regulaminie nie nastąpiła poprawa zachowania ucznia.

 

 

§76

 

 1. W sprawach spornych między uczniem a nauczycielem ustala się następujący sposób postępowania :
 • uczeń zgłasza swoje spostrzeżenia przewodniczącemu samorządu uczniowskiego za pośrednictwem przewodniczącego klasy;
 • przewodniczący samorządu uczniowskiego w uzgodnieniu z opiekunem Samorządu przedstawia sprawę nauczycielowi lub wychowawcy, który wraz z przedstawicielami samorządu rozstrzyga sporne kwestie.
 1. Sprawy nierozstrzygnięte kierowane są do dyrektora szkoły

 

 

 

ROZDZIAŁ XII

ZASADY OCENIANIA, KLASYFIKOWANIA I PROMOWANIA UCZNIÓW

 

§77

 1. Ocenianiu podlegają osiągnięcia edukacyjne i zachowanie ucznia.
 2. Ocenianie osiągnięć edukacyjnych ucznia polega na rozpoznawaniu przez nauczycieli poziomu i postępów w opanowaniu przez ucznia wiadomości i umiejętności w stosunku do wymagań edukacyjnych wynikających z podstawy programowej oraz wymagań edukacyjnych wynikających z realizowanych w szkole programów nauczania i realizowanych w szkole programów edukacyjnych – w przypadku dodatkowych zajęć edukacyjnych.
 3. Ocenianie zachowania ucznia polega na rozpoznawaniu przez wychowawcę klasy, nauczycieli oraz uczniów danej klasy stopnia respektowania przez ucznia zasad współżycia społecznego i norm etycznych oraz obowiązków ucznia określonych w statucie szkoły.
 4. Ocenianie osiągnięć edukacyjnych i zachowania ucznia odbywa się w ramach oceniania wewnątrzszkolnego.
 5. Cele oceniania:
 • informowanie ucznia o poziomie osiągnięć edukacyjnych i jego postępach w nauce,
 • informowanie ucznia o jego zachowaniu,
 • udzielanie uczniowi pomocy w nauce poprzez przekazanie informacji o tym, co zrobił dobrze i jak powinien się dalej uczyć ,
 • motywowanie ucznia do dalszych postępów w nauce i zachowaniu,
 • wdrażanie ucznia do systematyczności, samokontroli, samooceny,
 • udzielanie uczniowi pomocy w planowaniu swojego rozwoju,
 • dostarczanie rodzicom i nauczycielom informacji o postępach i trudnościach w nauce i zachowaniu ucznia oraz o szczególnych uzdolnieniach ucznia,
 • umożliwienie nauczycielom doskonalenia organizacji i metod pracy dydaktyczno-wychowawczej.
 1. Ocenianie wewnątrzszkolne obejmuje:
  • formułowanie przez nauczycieli wymagań edukacyjnych niezbędnych do uzyskania poszczególnych śródrocznych i rocznych ocen klasyfikacyjnych z obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych,
  • ustalanie kryteriów ocen zachowania,
  • ocenianie bieżące i ustalanie śródrocznych ocen klasyfikacyjnych z obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych oraz śródrocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania według skali i w formach przyjętych w szkole,
  • przeprowadzanie egzaminów klasyfikacyjnych i poprawkowych, 
  • ustalanie warunków i sposobu przekazywania rodzicom (prawnym opiekunom) informacji o postępach i trudnościach ucznia w nauce.

 

 

§78

 1. Nauczyciele do 20 września każdego roku informują uczniów oraz ich rodziców o wymaganiach edukacyjnych niezbędnych do otrzymania przez ucznia poszczególnych śródrocznych i rocznych ocen klasyfikacyjnych z zajęć edukacyjnych, wynikających z realizowanego przez siebie programu nauczania.
 2. Nauczyciele informują również ucznia i jego rodziców o sposobach sprawdzania osiągnięć edukacyjnych oraz o warunkach i trybie otrzymania wyższej niż przewidywana rocznej oceny klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych.
 3. Wychowawca klasy do 20 września każdego roku szkolnego informuje uczniów i ich rodziców o zasadach i kryteriach oceniania zachowania.
 4. Wychowawca informuje również o warunkach i trybie otrzymania wyższej niż przewidywana rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania.
 5. Każda ocena jest jawna dla ucznia, a na życzenie zainteresowanego utajniona przed klasą.
 6. Uczeń i jego rodzice mają prawo do uzasadnienia wystawionej przez nauczyciela oceny cząstkowej, śródrocznej i rocznej.

§79

 

 1. Nauczyciele przekazują uczniom informację zwrotną polegającą na:
 • wskazaniu mocnych i słabych stron ucznia,
 • wskazaniu tego, co robi dobrze, a z czym ma trudności oraz w jaki sposób powinien dalej pracować nad poprawą wyników,
 • sporządzeniu recenzji pisemnej pod pracą ucznia. Sprawdzone i ocenione pisemne prace ucznia są udostępniane uczniowi i jego rodzicom,
 • wpisaniu notatki do dzienniczka ucznia,
 • nauczyciel jest obowiązany indywidualizować pracę z uczniem na zajęciach edukacyjnych odpowiednio do potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych ucznia,
 • nauczyciel jest zobowiązany dostosować wymagania edukacyjne do indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych ucznia,
 • nauczyciel ma obowiązek na wniosek ucznia i jego rodziców udostępnić do wglądu dokumentację dotyczącą egzaminów klasyfikacyjnego i poprawkowego,
 • systematycznego sprawdzania prac pisemnych: kartkówki w ciągu trzech dni od napisania ich przez uczniów, sprawdziany w ciągu tygodnia od ich napisania, prac klasowych w terminie 2 tygodni od ich napisania,
 • systematycznego wpisywania ocen do dziennika oraz omawiania prac pisemnych,
 1. Wychowawca informuje rodziców o postępach w nauce i zachowaniu dziecka poprzez:
 • rozmowę indywidualną,
 • ogólne zebranie rodziców,
 • rozmowę telefoniczną,
 • pocztę elektroniczną,
 • informacje przekazywane w e-dzienniku,
 • wpis do dzienniczka ucznia,
 • korespondencję pocztą tradycyjną.

 

§80

 

 1. Ocenianie jest integralną częścią procesu nauczania i uczenia się, powinno być rytmiczne i zaplanowane w czasie.
 2. Ustala się następującą liczbę ocen dla przedmiotów realizowanych w wymiarze tygodniowym:

1 godz. tygodniowo – minimum 3 oceny

2 godz. tygodniowo – minimum 5 ocen

3 godz. tygodniowo – minimum 6 ocen

4 i więcej godz. tyg. – minimum 8 ocen

 1. Ocenianiu towarzyszą systematycznie dokonywane formy sprawdzania wiedzy i umiejętności z różnych rodzajów aktywności:
 • odpowiedzi ustne ( z trzech ostatnich lekcji),
 • aktywność na lekcji/ praca na lekcji,
 • testy,
 • prace manualne/ twórcze,
 • prace domowe,
 • projekty edukacyjne, prezentacje multimedialne,
 • ćwiczenia, eksperymenty,
 • kartkówki, 
 • sprawdziany pisemne,
 • prace klasowe obejmujące dział/ cykl lekcji z danego przedmiotu,
 • testy osiągnięć szkolnych, badanie wyników nauczania,
 1. Planowanie prac pisemnych polega na zapowiedzeniu ich przynajmniej tydzień przed wskazanym terminem, odnotowaniu tego faktu w dzienniku lekcyjnym oraz wskazaniu uczniom materiału powtórzeniowego, który będzie przedmiotem pracy pisemnej.
 2. Na okres ferii i dni wolnych od nauki nauczyciele nie zadają prac domowych, mogą jednak zapowiedzieć prace pisemne długoterminowe, jak również sprawdziany i prace klasowe.

 

§81

 1. O ocenach śródrocznych i rocznych uczeń oraz jego rodzice (prawni opiekunowie) informowani są co najmniej tydzień przed radą klasyfikacyjną:
  • W przypadku zagrożenia oceną niedostateczną informacja taka przekazywana jest rodzicom przez nauczyciela przedmiotu w formie pisemnej na miesiąc przed posiedzeniem rady pedagogicznej klasyfikacyjnej rocznej i śródrocznej. Nauczyciel przedmiotu zobowiązany jest również poinformować o tym fakcie wychowawcę klasy.
  • Rodzice są zobowiązani potwierdzić pisemnie informację o zagrożeniu oceną niedostateczną lub nagannym zachowaniem w ciągu 2 dni od otrzymania informacji.
  • Wychowawca klasy jest zobowiązany do pisemnego poinformowania rodziców o przewidywanej nagannej ocenie zachowania na miesiąc przed posiedzeniem rady pedagogicznej klasyfikacyjnej rocznej i śródrocznej, z zastrzeżeniem pkt 2.
 2. Dopuszcza się w sytuacjach wyjątkowych zmianę oceny klasyfikacyjnej zachowania do nagannej, gdy w ciągu miesiąca przed posiedzeniem rady pedagogicznej, uczeń dopuści się karygodnego zachowania, niezgodnego z ogólnie przyjętymi w szkole kryteriami zachowania. O obniżeniu oceny zachowania decyduje wychowawca w porozumieniu z radą pedagogiczną. w tej sytuacji nie stosuje się terminu wskazanego w pkt 1 ust. 3.

 

§82

 1. Uczeń ma prawo do poprawy
 2. Poprawione prace pisemne, zadania domowe, odpowiedzi ustne i inne formy oceniania są odnotowane w dzienniku.
 3. Uczniowie otrzymują do wglądu prace pisemne. Po zapoznaniu się z nimi oddają nauczycielowi danego przedmiotu. Wyżej wymienione prace są przechowywane przez nauczyciela przez cały rok szkolny i mogą być ponownie udostępnione rodzicom na: konsultacjach, zebraniach ogólnych bądź w wyniku indywidualnych uzgodnień z nauczycielem.
 4. Uczeń ma prawo jeden raz poprawić pracę pisemną w formie ustalonej przez nauczyciela i w czasie z nim uzgodnionym.

1) w przypadku nieusprawiedliwionej nieobecności w czasie poprawy uczeń traci możliwość ponownej poprawy pracy.

2) w przypadku uzyskania oceny niższej podczas poprawy uczeń otrzymuje poprzednią ocenę z pracy.

3)wypowiedzi ustne i testy podsumowujące dział uczeń może poprawić w innej formie ustalonej przez nauczyciela.

4)uczeń nieobecny podczas pisania prac klasowych, jeśli jego nieobecność jest usprawiedliwiona, jest zobowiązany do napisania pracy w innym, wyznaczonym przez nauczyciela czasie.

5)jego nieusprawiedliwiona nieobecność w wyznaczonym przez nauczyciela terminie jest równoznaczna z otrzymaniem oceny niedostatecznej.

 

§83

 1. Nauczyciel jest zobowiązany indywidualizować pracę z uczniem na obowiązkowych i dodatkowych zajęciach edukacyjnych, dostosowując wymagania do możliwości ucznia i jego potrzeb indywidualnych, w szczególności do ucznia:
 • posiadającego orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego — na podstawie tego orzeczenia oraz ustaleń zawartych w indywidualnym programie edukacyjno-terapeutycznym, opracowanym dla ucznia na podstawie przepisów w sprawie warunków organizowania kształcenia, wychowania i opieki dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnych oraz niedostosowanych społecznie w przedszkolach, szkołach i oddziałach ogólnodostępnych lub integracyjnych albo przepisów w sprawie warunków organizowania kształcenia, wychowania i opieki dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnych oraz niedostosowanych społecznie,
 • posiadającego orzeczenie o potrzebie indywidualnego nauczania — na podstawie tego orzeczenia,
 • posiadającego opinię poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym poradni specjalistycznej, o specyficznych trudnościach w uczeniu się lub inną opinię poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym poradni specjalistycznej,
 • nieposiadającego orzeczenia lub opinii poradni psychologiczno-pedagogicznej lub innej specjalistycznej, który jest objęty pomocą psychologiczno-pedagogiczną w szkole – na podstawie rozpoznania indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz indywidualnych możliwości psychofizycznych ucznia dokonanego przez nauczycieli i specjalistów.
 1. Opinia poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym poradni specjalistycznej, o specyficznych trudnościach w uczeniu się może być wydana uczniowi nie wcześniej niż po ukończeniu I etapu edukacyjnego i nie później niż do ukończenia szkoły podstawowej.
 2. W przypadku ucznia posiadającego orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego albo indywidualnego nauczania dostosowanie wymagań edukacyjnych do indywidualnych potrzeb psychofizycznych i edukacyjnych ucznia może nastąpić na podstawie tego orzeczenia.
 3. Przy ustalaniu oceny z wychowania fizycznego, zajęć technicznych, plastyki, muzyki i zajęć artystycznych należy przede wszystkim brać pod uwagę wysiłek wkładany przez ucznia w wywiązywanie się z obowiązków wynikających ze specyfiki tych zajęć, a w przypadku wychowania fizycznego – także systematyczność udziału ucznia w zajęciach oraz aktywność ucznia w działaniach podejmowanych przez szkołę na rzecz kultury fizycznej.
 4. Dyrektor może zwolnić ucznia z wykonywania ćwiczeń fizycznych na zajęciach wychowania fizycznego na podstawie opinii o ograniczonych możliwościach uczestniczenia ucznia w tych zajęciach, wydanej przez lekarza, na czas określony w tej opinii.
 5. Jeżeli okres zwolnienia ucznia z wykonywania ćwiczeń fizycznych na zajęciach wychowania fizycznego uniemożliwia ustalenie śródrocznej lub rocznej oceny klasyfikacyjnej, w dokumentacji przebiegu nauczania zamiast oceny klasyfikacyjnej wpisuje się „zwolniony” albo „zwolniona”.
 6. Dyrektor może zwolnić ucznia z zajęć komputerowych lub informatyki, na podstawie opinii o braku możliwości uczestniczenia ucznia w tych zajęciach wydanej przez lekarza, na czas określony w tej opinii.
 7. Jeżeli okres zwolnienia ucznia z zajęć komputerowych lub informatyki uniemożliwia ustalenie śródrocznej lub rocznej oceny klasyfikacyjnej, w dokumentacji przebiegu nauczania zamiast oceny klasyfikacyjnej wpisuje się „zwolniony” albo „zwolniona”.
 8. W przypadku nieklasyfikowania ucznia z obowiązkowych lub dodatkowych zajęć edukacyjnych w dokumentacji przebiegu nauczania zamiast oceny klasyfikacyjnej wpisuje się „nieklasyfikowany” albo „nieklasyfikowana”.
 9. Indywidualizacja pracy z uczniem polega m.in. na :
 • przygotowaniu dla ucznia zdolnego dodatkowych kart pracy, zadań domowych o większym stopniu trudności, dodatkowych zadań na sprawdzianach, wymagających większego wysiłku umysłowego i logicznego myślenia,
 • zróżnicowaniu zadań na lekcjach i podczas sprawdzianów, testów itp.
 • dostosowaniu wymagań dydaktycznych do indywidualnego tempa pracy ucznia słabego (z orzeczeniem lub opinią),
 • opracowaniu zadań o mniejszym stopniu trudności na lekcjach i podczas sprawdzania wiedzy.

 

§84

 1. Uczniowie oceniani są według następującej skali ocen:

celująca – 6

bardzo dobra – 5

dobra – 4

dostateczna – 3

dopuszczająca – 2

niedostateczna – 1

 1. Pozytywnymi ocenami klasyfikacyjnymi są oceny ustalone w stopniach: celujący, bardzo dobry, dobry, dostateczny, dopuszczający.
 2. Negatywną oceną jest ocena niedostateczna.
 3. Ocenę „celującą” otrzymuje uczeń, który:
 • posiadł wiedzę i umiejętności w 100% objęte programem nauczania i treściami podstawy programowej danego przedmiotu,
 • biegle posługuje się zdobytymi wiadomościami w rozwiązywaniu problemów teoretycznych lub praktycznych, proponuje rozwiązania nietypowe,
 • osiąga sukcesy w konkursach, olimpiadach, zawodach sportowych i innych, kwalifikując się do finałów na szczeblu regionalnym, wojewódzkim albo ogólnopolskim.
 1. Ocenę „bardzo dobrą” otrzymuje uczeń, który:
 • opanował niemal pełny zakres wiedzy i umiejętności określony programem nauczania i treściami podstawy programowej,
 • sprawnie posługuje się zdobytymi wiadomościami, rozwiązuje samodzielnie problemy teoretyczne i praktyczne,
 • potrafi zastosować posiadaną wiedzę do rozwiązywania zadań i problemów w nowych sytuacjach,
 1. Ocenę „dobrą” otrzymuje uczeń, który:
 • opanował wiedzę i umiejętności w zakresie pozwalającym na rozumienie większości relacji między elementami wiedzy
 • poprawnie stosuje wiadomości, rozwiązuje samodzielnie typowe zadania teoretyczne lub praktyczne,
 1. Ocenę „dostateczną” otrzymuje uczeń, który:
 • opanował podstawowe treści programowe w zakresie umożliwiającym postępy w dalszym uczeniu,
 • rozwiązuje typowe zadania o średnim stopniu trudności, czasem przy pomocy nauczyciela,
 1. Ocenę „dopuszczającą” otrzymuje uczeń, który:
 • w ograniczonym stopniu opanował podstawowe wiadomości i umiejętności, a braki nie przekreślają możliwości uzyskania przez ucznia podstawowej wiedzy z danego przedmiotu,
 1. Ocenę „niedostateczną” otrzymuje uczeń, który:
 • nie opanował niezbędnego minimum podstawowych wiadomości i umiejętności określonych programem nauczania i podstawą programową,
 • nie jest w stanie, nawet przy pomocy nauczycieli, rozwiązywać zadania o niewielkim (elementarnym) stopniu trudności.
 1. Laureaci konkursów przedmiotowych o zasięgu wojewódzkim oraz laureaci i finaliści olimpiad przedmiotowych otrzymują z danych zajęć………. edukacyjnych

      celującą roczną (śródroczną) ocenę klasyfikacyjną (uczeń, który uzyskał tytuł laureata konkursu przedmiotowego o zasięgu wojewódzkim bądź laureata lub finalisty olimpiady przedmiotowej).

 1. Przy ocenianiu prac pisemnych stosuje się kryteria procentowe, przeliczone na oceny według następującej skali:

niedostateczny       0 – 29 %

dopuszczający      30 –49 %

dostateczny         50 – 70 %

dobry                   71– 89 %

bardzo dobry        90 – 99 %

celujący                      100 %

 1. Oceny bieżące oraz śródroczne, roczne i końcowe oceny klasyfikacyjne z obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych oraz zajęć dodatkowych, a także śródroczne i roczne oceny klasyfikacyjne zachowania dla ucznia posiadającego orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydane ze względu na upośledzenie umysłowe w stopniu umiarkowanym lub znacznym są ocenami opisowymi.
 2. Uczniowi, który uczęszczał na religię lub etykę, do średniej ocen, wlicza się także roczne oceny klasyfikacyjne uzyskane z tych zajęć.
 3. W przypadku gdy uczeń uczęszczał na zajęcia religii i zajęcia etyki, do średniej ocen, wlicza się ocenę ustaloną jako średnia z rocznych ocen klasyfikacyjnych uzyskanych z tych zajęć. Jeżeli ustalona w ten sposób ocena nie jest liczbą całkowitą, ocenę tę należy zaokrąglić do liczby całkowitej w górę.

§85

 

 1. W edukacji wczesnoszkolnej system oceniania ma na celu dostarczyć:
  • uczniowi  informacji o efektach jego aktywności i poziomie osiągnięć edukacyjnych. Ponadto stanowi źródło wiedzy o trudnościach i problemach w nauce i zachowaniu, jak również motywuje ucznia do dalszej pracy,
  • nauczycielom dostarcza wiedzy na temat rozwoju uczniów oraz efektywności stosowanych metod i form pracy z uczniami,
  • rodziców informuje o postępach w nauce i zachowaniu ich dziecka, ewentualnych sposobach niesienia pomocy w przypadku trudności w opanowaniu treści podstawy programowej.
 2. W klasach I-III stosuje się śródroczne i końcoworoczne ocenianie opisowe.
 3. Klasyfikowanie śródroczne polega na okresowym podsumowaniu osiągnięć edukacyjnych i zachowania ucznia za pomocą oceny opisowej.
 4. Klasyfikowanie roczne polega na podsumowaniu osiągnięć edukacyjnych ucznia w danym roku szkolnym i ustaleniu oceny klasyfikacyjnej (opisowej) z zajęć edukacyjnych i zachowania (opisowej).
 5. W wyjątkowych przypadkach, uzasadnionych poziomem rozwoju i osiągnięć ucznia w danym roku szkolnym lub stanem zdrowia ucznia, rada pedagogiczna może postanowić o powtarzaniu klasy przez ucznia klasy I–III szkoły podstawowej, na wniosek wychowawcy oddziału po zasięgnięciu opinii rodziców ucznia lub na wniosek rodziców ucznia po zasięgnięciu opinii wychowawcy oddziału.
 6. Na wniosek rodziców ucznia i po uzyskaniu zgody wychowawcy oddziału albo na wniosek wychowawcy oddziału i po uzyskaniu zgody rodziców ucznia rada pedagogiczna może postanowić o promowaniu ucznia klasy I i II szkoły podstawowej do klasy programowo wyższej również w ciągu roku szkolnego, jeżeli poziom rozwoju i osiągnięć ucznia rokuje opanowanie w jednym roku szkolnym treści nauczania przewidzianych w programie nauczania dwóch klas.
 7. Śródroczna i roczna opisowa ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych w klasach I-III uwzględnia poziom i postępy w opanowaniu przez ucznia wiadomości i umiejętności w stosunku do odpowiednio wymagań i efektów kształcenia dla I etapu edukacyjnego oraz wskazuje potrzeby rozwojowe i edukacyjne ucznia związane z przezwyciężaniem trudności w nauce lub rozwijaniem uzdolnień.

 

§86

 1. Wychowawca klasy na początku każdego roku szkolnego informuje uczniów oraz rodziców (prawnych opiekunów) o warunkach i sposobie oraz kryteriach oceniania zachowania, trybie uzyskania wyższej niż przewidywana rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania oraz skutkach ustalenia uczniowi nagannej rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania.
 2. Ocena zachowania powinna uwzględniać w szczególności:
 • wywiązywanie się z obowiązków ucznia,
 • postępowanie zgodne z dobrem społeczności szkolnej,
 • dbałość o honor i tradycje szkoły,
 • dbałość o piękno mowy ojczystej,
 • dbałość o bezpieczeństwo i zdrowie własne oraz innych osób,
 • godne i kulturalne zachowanie się w szkole i poza nią,
 • okazywanie szacunku innym osobom.
 1. Dla uczniów z klas IV – VI obowiązuje skala ocen:
 • wzorowe,
 • bardzo dobre,
 • dobre,
 • poprawne,
 • nieodpowiednie,
 1. Oceną wyjściową zachowania jest ocena dobra.
 2. Ocenę wzorową otrzymuje uczeń, który spełnia kryteria zawarte w ocenie bardzo dobrej, a ponadto:
 • wzorowo wypełnia funkcje w klasie, szkole,
 • z powodzeniem bierze udział w konkursach i zawodach,
 • jest aktywny w życiu klasy i szkoły,
 • dba o mienie, honor i tradycje szkoły,
 • dba o piękno mowy ojczystej,
 • godnie i kulturalnie zachowuje się,
 • zawsze postępuje etycznie, mówi prawdę, dba o bezpieczeństwo swoje i innych,
 • okazuje szacunek innym osobom,
 • chętnie pomaga słabszym w nauce,
 • wykazuje się inicjatywą w szkole i poza szkołą.

   6.Ocenę bardzo dobrą otrzymuje uczeń, który spełnia kryteria zawarte   w ocenie dobrej, a ponadto:

 • bardzo dobrze wypełnia funkcje w klasie i szkole,
 • bierze udział w konkursach i zawodach,
 • jest aktywny w życiu klasy i szkoły,
 • dba o mienie, honor i tradycje szkoły,
 • dba o piękno mowy ojczystej,
 • godnie i kulturalnie zachowuje się,
 • postępuje etycznie, mówi prawdę i dba o bezpieczeństwo swoje i innych,
 • jest uczynny, pomocny,

   7.Ocenę dobrą otrzymuje uczeń, który spełnia kryteria zawarte w ocenie   poprawnej, a poza tym:

 • nie sprawia trudności wychowawczych,
 • godziny nieobecności ma usprawiedliwione,
 • nie opuszcza terenu szkoły bez pozwolenia,
 • jest koleżeński i uczynny,
 • zachowuje się poprawnie w szkole i miejscach publicznych,
 • wywiązuje się z powierzonych obowiązków,
 • nie spóźnia się na lekcje,
 • szanuje mienie szkoły,
 • zazwyczaj postępuje etycznie, mówi prawdę, dba o bezpieczeństwo

     8.Ocenę poprawną otrzymuje uczeń, który

 • nie zawsze wywiązuje się z obowiązków ucznia,
 • nie zawsze zachowuje się odpowiednio,
 • nie zawsze postępuje etycznie, czasami kłamie,
 • przejawia niewłaściwą kulturę językowa (czasami przeklina),
 • nie zawsze godnie i kulturalnie zachowuje się,
 • nie zawsze okazuje szacunek dla osób i mienia.

    9.Ocenę nieodpowiednią otrzymuje uczeń, który:

 • naruszył kryteria zawarte w ocenie poprawnej,
 • często zachowuje się nieodpowiednio,
 • przejawia utrwalone niewłaściwe zachowania,
 • arogancko zachowuje się wobec nauczycieli, kolegów,
 • nie okazuje szacunku symbolom szkoły,
 • nie dba o mienie szkoły i innych osób,
 • nie dba o bezpieczeństwo swoje i innych,
 • przejawia agresję słowną i fizyczną,
 • prowokuje sytuacje konfliktowe.

        10 .Ocenę naganną otrzymuje uczeń, który:

 • zachowuje się nieetycznie, bardzo często kłamie,
 • poprzez swoje postępowanie zagraża bezpieczeństwu innych,
 • notorycznie prowokuje sytuacje konfliktowe, wszczyna bójki,
 • samowolnie opuszcza teren szkoły, wagaruje,
 • dopuszcza się kradzieży lub innych czynów noszących znamiona przestępstwa,
 • jest agresywny i wulgarny wobec innych uczniów, a także nauczycieli.

11.Ocena zachowania ustalana jest przez wychowawcę klasy po konsultacjach z innymi nauczycielami, pracownikami szkoły oraz uczniami. Ustalona ocena jest oceną ostateczną.

12.Przy ustalaniu oceny klasyfikacyjnej zachowania ucznia, u którego stwierdzono zaburzenia lub inne dysfunkcje rozwojowe, należy uwzględnić wpływ tych zaburzeń lub dysfunkcji na jego zachowanie, na podstawie orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego lub orzeczenia o potrzebie indywidualnego nauczania lub opinii poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym poradni specjalistycznej.

 

§87

 1. Uczeń może być nieklasyfikowany z jednego, kilku lub wszystkich zajęć edukacyjnych, jeżeli brak jest podstaw do ustalenia oceny klasyfikacyjnej
  z powodu nieobecności ucznia na zajęciach edukacyjnych przekraczających połowę czasu przeznaczonego na te zajęcia w szkolnym planie nauczania.
 2. Uczeń nieklasyfikowany z powodu usprawiedliwionej nieobecności może zdawać egzamin klasyfikacyjny.
 3. Jeżeli w wyniku klasyfikacji śródrocznej, stwierdzono, że poziom osiągnięć edukacyjnych ucznia uniemożliwi lub utrudni mu kontynuowanie nauki w klasie programowo wyższej, szkoła umożliwia uczniowi uzupełnienie braków.
 4. Egzamin klasyfikacyjny z plastyki, muzyki, zajęć technicznych, zajęć komputerowych i wychowania fizycznego ma przede wszystkim formę zadań praktycznych.
 5. Egzamin klasyfikacyjny zdaje również uczeń realizujący na podstawie odrębnych przepisów indywidualny tok lub program nauki oraz uczeń spełniający obowiązek szkolny lub obowiązek nauki poza szkołą.
 6. Uczeń spełniający obowiązek szkolny lub obowiązek nauki poza szkołą uzyskuje roczne oceny klasyfikacyjne na podstawie rocznych egzaminów klasyfikacyjnych z zakresu części podstawy programowej obowiązującej na danym etapie edukacyjnym, uzgodnionej na dany rok szkolny z dyrektorem szkoły. Egzaminy klasyfikacyjne są przeprowadzane przez szkołę, której dyrektor zezwolił na spełnianie obowiązku szkolnego lub obowiązku nauki poza szkołą. Uczniowi takiemu nie ustala się oceny zachowania.
 7. Dla ucznia spełniającego obowiązek szkolny lub obowiązek nauki poza szkołą nie przeprowadza się egzaminów klasyfikacyjnych z:
 • obowiązkowych zajęć edukacyjnych: plastyki, muzyki, zajęć komputerowych, zajęć technicznych i wychowania fizycznego,
 • dodatkowych zajęć edukacyjnych.
 1. Egzaminy klasyfikacyjne przeprowadza się w formie pisemnej i ustnej z wyjątkiem egzaminu z plastyki , muzyki, zajęć technicznych, zajęć komputerowych i wychowania fizycznego, który ma formę przede wszystkim zadań praktycznych.
 2. Prośbę o wyznaczenie egzaminu klasyfikacyjnego składa się na piśmie do drektora szkoły nie później niż na tydzień przed zakończeniem zajęć edukacyjnych w danym semestrze ( roku szkolnym).
 3. Termin przeprowadzenia egzaminu klasyfikacyjnego nie może być późniejszy niż przedostatni dzień zajęć dydaktycznych w danym semestrze (roku szkolnym). Termin ten powinien być uzgodniony z uczniem i jego rodzicami (opiekunami prawnymi).
 4. Egzamin klasyfikacyjny przeprowadza komisja powołana przez dyrektora szkoły. W skład komisji wchodzą:
 • nauczyciel prowadzący dane zajęcia edukacyjne – jako przewodniczący komisji,
 • nauczyciel prowadzący takie same lub pokrewne zajęcia edukacyjne – jako członek komisji.
 1. Egzamin klasyfikacyjny dla ucznia spełniającego obowiązek szkolny lub obowiązek nauki poza szkołą przeprowadza komisja powołana przez dyrektora szkoły. W skład komisji wchodzą:
 • dyrektor szkoły albo nauczyciel wyznaczony przez dyrektora szkoły – jako przewodniczący komisji;
 • nauczyciel albo nauczyciele obowiązkowych zajęć edukacyjnych, z których jest przeprowadzany ten egzamin.
 1. Przewodniczący komisji ustala z uczniem oraz z jego rodzicami (prawnymi opiekunami) liczbę zajęć edukacyjnych, z których uczeń może zdawać egzaminy w czasie jednego dnia.
 2. W czasie egzaminu klasyfikacyjnego mogą być obecni – w charakterze obserwatorów – rodzice (prawni opiekunowie) ucznia.
 3. Z przeprowadzonego egzaminu klasyfikacyjnego sporządza się protokół zawierający: nazwę zajęć edukacyjnych, z których był przeprowadzony egzamin; imiona i nazwiska osób wchodzących w skład komisji, termin egzaminu klasyfikacyjnego, imię i nazwisko ucznia, zadania egzaminacyjne, ustaloną ocenę klasyfikacyjną.
 4. Do protokołu dołącza się odpowiednio pisemne prace ucznia, zwięzłą informację o ustnych odpowiedziach ucznia i zwięzłą informację o wykonaniu przez ucznia zadania praktycznego. Protokół stanowi załącznik do arkusza ocen ucznia.
 5. Ustalona w wyniku egzaminu klasyfikacyjnego niedostateczna roczna ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych może być zmieniona w wyniku egzaminu poprawkowego.

 

§88

 

 1. Począwszy od klasy czwartej uczeń, który w wyniku śródrocznej lub rocznej klasyfikacji uzyskał ocenę niedostateczną z dwóch zajęć edukacyjnych, może zdawać egzamin poprawkowy.
 2. Egzamin poprawkowy składa się z części pisemnej oraz ustnej z wyjątkiem egzaminu z plastyki, muzyki, zajęć komputerowych, zajęć technicznych oraz wychowania fizycznego, z których egzamin powinien mieć przede wszystkim formę ćwiczeń praktycznych.
 3. Egzamin poprawkowy przeprowadza się na pisemną prośbę ucznia lub jego rodziców zgłoszoną do dyrektora szkoły.
 4. Termin egzaminu poprawkowego wyznacza dyrektor szkoły w ostatnim tygodniu ferii letnich.
 5. Egzamin poprawkowy przeprowadza komisja powołana przez dyrektora szkoły.
 6. W skład komisji wchodzą:
  • dyrektor szkoły albo nauczyciel zajmujący inne stanowisko kierownicze – jako przewodniczący komisji,
  • nauczyciel prowadzący dane zajęcia edukacyjne,
  • nauczyciel prowadzący takie same lub pokrewne zajęcia edukacyjne.
 7. Nauczyciel prowadzący zajęcia edukacyjne może być zwolniony z udziału w pracy komisji na własną prośbę lub w innych, szczególnie uzasadnionych przypadkach. W takim przypadku dyrektor szkoły powołuje w skład komisji innego nauczyciela prowadzącego takie same zajęcia edukacyjne, z tym że powołanie nauczyciela zatrudnionego w innej szkole następuje w porozumieniu z dyrektorem tej szkoły.
 8. Z przeprowadzonego egzaminu sporządza się protokół zawierający: nazwę zajęć edukacyjnych, z których był przeprowadzony egzamin, imiona i nazwiska osób wchodzących w skład komisji, termin egzaminu poprawkowego, imię i nazwisko ucznia, zadania egzaminacyjne, ustaloną ocenę klasyfikacyjną.
 9. Do protokołu dołącza się odpowiednio pisemne prace ucznia, zwięzłą informację o ustnych odpowiedziach ucznia i zwięzłą informację o wykonaniu przez ucznia zadania praktycznego. Protokół stanowi załącznik do arkusza ocen ucznia.
 10. Uczeń, który z przyczyn losowych, nie przystąpił do egzaminu poprawkowego w wyznaczonym terminie, może przystąpić do niego w dodatkowym terminie określonym przez dyrektora szkoły.
 11. Uczeń, który nie zdał egzaminu poprawkowego, nie otrzymuje promocji 
  i powtarza klasę z zastrzeżeniem pkt.12.
 12. Rada Pedagogiczna może jeden raz w ciągu II etapu edukacyjnego promować ucznia, który nie zdał egzaminu poprawkowego z jednego przedmiotu. Promowanie takie może mieć miejsce wówczas, gdy uczeń rokuje nadzieje na opanowanie w ciągu kolejnych lat nauki w szkole podstawowej osiągnięć zawartych w podstawie programowej z tych zajęć edukacyjnych, pod warunkiem, że te obowiązkowe zajęcia edukacyjne są zgodne ze szkolnym planem nauczania i realizowane w klasie programowo wyższej.

 

§89

 1. Uczeń lub jego rodzice mogą zgłosić zastrzeżenia do dyrektora szkoły, jeżeli uznają, że roczna ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych lub roczna ocena klasyfikacyjna zachowania zostały ustalone niezgodnie z przepisami dotyczącymi trybu ustalania tych ocen.
 2. Zastrzeżenia, o których mowa w ust. 1, zgłasza się od dnia ustalenia rocznej oceny klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych lub rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania, nie później jednak niż w terminie 2 dni roboczych od dnia zakończenia rocznych zajęć dydaktyczno-wychowawczych.
 3. W przypadku stwierdzenia, że roczna ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych lub roczna ocena klasyfikacyjna zachowania zostały ustalone niezgodnie z przepisami dotyczącymi trybu ustalania tych ocen, dyrektor szkoły powołuje komisję, która przeprowadza sprawdzian wiadomości i umiejętności ucznia oraz ustala roczną ocenę klasyfikacyjną z danych zajęć edukacyjnych oraz w przypadku rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania – ustala roczną ocenę klasyfikacyjną zachowania.
 4. Sprawdzian wiadomości i umiejętności ucznia przeprowadza się nie później niż w terminie 5 dni od dnia zgłoszenia zastrzeżeń, termin sprawdzianu uzgadnia się z uczniem i jego rodzicami,
 5. W skład komisji powołanej przez dyrektora w celu przeprowadzenia sprawdzianu wiadomości i umiejętności wchodzą:
 • dyrektor szkoły albo nauczyciel wyznaczony przez dyrektora szkoły – jako przewodniczący komisji;
 • nauczyciel prowadzący dane zajęcia edukacyjne;
 • nauczyciel prowadzący takie same lub pokrewne zajęcia edukacyjne.
  1. Nauczyciel prowadzący dane zajęcia edukacyjne może być zwolniony z udziału w pracy komisji na własną prośbę lub w innych, szczególnie uzasadnionych przypadkach. W takim przypadku dyrektor szkoły powołuje w skład komisji innego nauczyciela prowadzącego takie same zajęcia edukacyjne, z tym że powołanie nauczyciela zatrudnionego w innej szkole następuje w porozumieniu z dyrektorem tej szkoły.
  2. W skład komisji powołanej przez dyrektora w celu sprawdzenia prawidłowości wystawienia rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania wchodzą:
 • dyrektor szkoły albo nauczyciel wyznaczony przez dyrektora szkoły – jako przewodniczący komisji;
 • wychowawca oddziału;
 • nauczyciel prowadzący zajęcia edukacyjne w danym oddziale;
 • przedstawiciel samorządu uczniowskiego;
 • przedstawiciel rady rodziców.
  1. Komisja ustala roczną ocenę klasyfikacyjną zachowania w terminie 5 dni od dnia zgłoszenia zastrzeżeń. Ocena jest ustalana w drodze głosowania zwykłą większością głosów. W przypadku równej liczby głosów decyduje głos przewodniczącego komisji.
  2. Ze sprawdzianu wiadomości i umiejętności ucznia sporządza się protokół, zawierający w szczególności:
 • nazwę zajęć edukacyjnych, z których był przeprowadzony sprawdzian;
 • imiona i nazwiska osób wchodzących w skład komisji;
 • termin sprawdzianu wiadomości i umiejętności;
 • imię i nazwisko ucznia;
 • zadania sprawdzające;
 • ustaloną ocenę klasyfikacyjną.
  1. Do protokołu dołącza się odpowiednio pisemne prace ucznia, zwięzłą informację o ustnych odpowiedziach ucznia i zwięzłą informację o wykonaniu przez ucznia zadania praktycznego.
  2. Z posiedzenia komisji ustalającej ocenę zachowania sporządza się protokół zawierający w szczególności:
 • imiona i nazwiska osób wchodzących w skład komisji;
 • termin posiedzenia komisji;
 • imię i nazwisko ucznia;
 • wynik głosowania;
 • ustaloną ocenę klasyfikacyjną zachowania wraz z uzasadnieniem.
 1. Protokoły, o których mowa w ust. 9 i 11, stanowią załączniki do arkusza ocen ucznia.

 

§90

 

 1. W klasie VI jest przeprowadzany sprawdzian poziomu opanowania umiejętności, ustalonych w podstawie programowej kształcenia ogólnego, sprawdzający, w jakim stopniu uczeń spełnia te wymagania.
 2. Sprawdzian przeprowadza się w kwietniu, w terminie ustalonym przez dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej oraz w terminie dodatkowym, wyznaczonym w czerwcu.
 3. Wynik sprawdzianu nie ma wpływu na ukończenie szkoły przez ucznia.
 4. Szkoła może przeprowadzić próbną diagnozę sprawdzianu.
 5. Uczeń kończy szkołę podstawową, jeżeli w wyniku klasyfikacji końcowej, na którą składają się roczne oceny klasyfikacyjne z obowiązkowych zajęć edukacyjnych, uzyskane w klasie programowo najwyższej oraz roczne oceny klasyfikacyjne z obowiązkowych zajęć edukacyjnych, których realizacja zakończyła się w klasach programowo niższych, uzyskał oceny klasyfikacyjne wyższe od oceny niedostatecznej a ponadto przystąpił do sprawdzianu po klasie VI.
 6. Sprawdzian przeprowadzany jest w formie pisemnej.
 7. Sprawdzian składa się z dwóch części i obejmuje:
 • w części pierwszej – wiadomości i umiejętności z języka polskiego oraz z matematyki, w tym wykorzystanie wiadomości i umiejętności z tych przedmiotów w zadaniach osadzonych w kontekście historycznym lub przyrodniczym;
 • w części drugiej – wiadomości i umiejętności z języka obcego nowożytnego.
 1. Do części drugiej sprawdzianu uczeń przystępuje z tego języka obcego nowożytnego, którego uczy się w szkole w ramach obowiązkowych zajęć edukacyjnych.
 2. Sprawdzian jest przeprowadzany w jednym dniu i trwa:
 • część pierwsza – 80 minut;
 • część druga – 45 minut.
 1. Uczeń posiadający orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydane ze względu na upośledzenie umysłowe w stopniu umiarkowanym lub znacznym lub niepełnosprawności sprzężone, gdy jedną z niepełnosprawności jest upośledzenie umysłowe w stopniu umiarkowanym lub znacznym, nie przystępuje do sprawdzianu.
 2. Uczeń posiadający orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydane ze względu na niepełnosprawności sprzężone inne niż wymienione w ust. 9 może być zwolniony przez dyrektora okręgowej komisji egzaminacyjnej z obowiązku przystąpienia do sprawdzianu lub jego części na wniosek rodziców pozytywnie zaopiniowany przez dyrektora szkoły.
 3. Uczeń chory lub niesprawny czasowo może przystąpić do sprawdzianu w warunkach odpowiednich ze względu na jego stan zdrowia, na podstawie zaświadczenia o stanie zdrowia wydanego przez lekarza.
 4. Zaświadczenie o stanie zdrowia przedkłada się dyrektorowi szkoły nie później niż do dnia 15 października roku szkolnego, w którym uczeń przystępuje do sprawdzianu.
 5. Opinię poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym poradni specjalistycznej, o specyficznych trudnościach w uczeniu się przedkłada się dyrektorowi szkoły nie później niż do dnia 15 października roku szkolnego, w którym uczeń przystępuje do sprawdzianu.
 6. Dyrektor szkoły lub upoważniony przez niego nauczyciel informuje na piśmie rodziców ucznia o wskazanym przez radę pedagogiczną sposobie lub sposobach dostosowania warunków lub formy przeprowadzania sprawdzianu do jego potrzeb edukacyjnych i możliwości psychofizycznych, nie później niż do dnia 20 listopada roku szkolnego, w którym uczeń przystępuje do sprawdzianu.
 7. Dyrektor szkoły, na podstawie złożonych deklaracji i informacji sporządza wykaz uczniów przystępujących do sprawdzianu i przekazuje go w postaci elektronicznej dyrektorowi okręgowej komisji egzaminacyjnej w terminie określonym przez dyrektora tej komisji, nie później niż do dnia 30 listopada roku szkolnego, w którym jest przeprowadzany sprawdzian.
 8. Laureat i finalista olimpiady przedmiotowej wymienionej w wykazie MEN oraz laureat konkursu przedmiotowego o zasięgu wojewódzkim lub ponadwojewódzkim, organizowanym z zakresu jednego z przedmiotów objętych sprawdzianem, są zwolnieni w przypadku ucznia szkoły podstawowej realizującej kształcenie ogólne w zakresie szkoły podstawowej – z odpowiedniej części sprawdzianu.
 9. Zwolnienie następuje na podstawie zaświadczenia stwierdzającego uzyskanie przez ucznia szkoły podstawowej tytułu laureata lub finalisty. Zaświadczenie przedkłada się przewodniczącemu zespołu egzaminacyjnego, zwolnienie z odpowiedniej części sprawdzianu jest równoznaczne z uzyskaniem z danej części sprawdzianu najwyższego wyniku.
 10. W przypadku gdy uczeń uzyskał tytuł laureata lub finalisty z innego języka obcego nowożytnego niż ten, który został zadeklarowany odpowiednio w części drugiej sprawdzianu dyrektor szkoły, na wniosek rodziców ucznia złożony nie później niż na 2 tygodnie przed terminem sprawdzianu, informuje okręgową komisję egzaminacyjną o zmianie języka obcego nowożytnego, jeżeli języka tego uczeń uczy się w ramach obowiązkowych zajęć edukacyjnych.
 11. Rodzice ucznia składają dyrektorowi szkoły, nie później niż do dnia 30 września roku szkolnego, w którym jest przeprowadzany sprawdzian pisemną deklarację wskazującą język obcy nowożytny, z którego uczeń przystąpi do części drugiej sprawdzianu – w przypadku gdy uczeń w zakresie szkoły podstawowej uczy się więcej niż jednego języka obcego nowożytnego w ramach obowiązkowych zajęć edukacyjnych.
 12. Rodzice ucznia mogą złożyć dyrektorowi szkoły, nie później niż na 3 miesiące przed terminem sprawdzianu pisemną informację o zmianie języka obcego nowożytnego wskazanego w deklaracji.
 13. Uczeń, który z przyczyn losowych lub zdrowotnych nie przystąpił do sprawdzianu lub jego części oraz uczeń, który przerwał daną część sprawdzianu, może przystąpić do sprawdzianu w terminie dodatkowym, wyznaczonym przez dyrektora CKE.
 14. W szczególnych przypadkach losowych lub zdrowotnych uczeń, który nie przystąpił do sprawdzianu w terminie dodatkowym może być zwolniony ze sprawdzianu na podstawie udokumentowanego wniosku dyrektora szkoły w porozumieniu z rodzicami ucznia do dyrektora OKE.
 15. W szczególnych przypadkach wynikających ze stanu zdrowia lub niepełnosprawności ucznia, za zgodą dyrektora okręgowej komisji egzaminacyjnej, sprawdzian może być przeprowadzony w innym miejscu niż szkoła.
 16. Wyniki sprawdzianu są ustalane w procentach, są one ostateczne i nie służy na nie skarga do sądu administracyjnego.
 17. Za organizację i przebieg sprawdzianu odpowiada dyrektor szkoły, który jest jednocześnie przewodniczącym komisji egzaminacyjnej.
 18. Przewodniczący zespołu egzaminacyjnego, nie później niż na 2 miesiące przed terminem sprawdzianu powołuje członków zespołu egzaminacyjnego oraz może powołać zastępcę przewodniczącego tego zespołu spośród członków zespołu.
 19. W skład zespołu nadzorującego wchodzi co najmniej 2 nauczycieli, z tym że co najmniej jeden nauczyciel jest zatrudniony w szkole, w której jest przeprowadzany sprawdzian; nauczyciel ten pełni funkcję przewodniczącego zespołu; drugi nauczyciel zatrudniony w innej szkole.
 20. Jeżeli w sali egzaminacyjnej jest więcej niż 25 uczniów, liczbę członków zespołu nadzorującego zwiększa się o jednego nauczyciela na każdych kolejnych 20 uczniów.
 21. Przewodniczący zespołu egzaminacyjnego organizuje i nadzoruje przebieg w danej szkole sprawdzianu, opracowuje procedury przeprowadzenia sprawdzianu w szkole, na podstawie procedur ustalonych przez dyrektora OKE.

 

 

 

Rozdział XIII

 

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 

§91

 

 1. Szkoła posiada własny hymn, który śpiewany jest podczas ważniejszych uroczystościach szkolnych.
 1. Symbole narodowe – godło, flaga, hymn państwowy są eksponowane na terenie szkoły:

1) flagami dekoruje się szkołę z okazji świąt i rocznic państwowych oraz ważnych świąt szkolnych,

2) w czasie żałoby narodowej zawiesza się flagi państwowe z czarną wstęgą, przed budynkiem szkoły,

3) godło wisi w każdym pomieszczeniu szkoły,

4) w każdej sali znajduje się krzyż zawieszony na ścianie obok godła państwowego.

 1. Szkoła prowadzi i przechowuje dokumentację zgodnie z odrębnymi przepisami,
 2. Zasada prowadzenia przez szkołę gospodarki finansowej i materiałowej określa organ prowadzący na mocy odrębnych przepisów.

 

                                                        

 

Rozdział XVI

PROCEDURA WPROWADZANIA ZMIAN W STATUCIE

 

§92

 1. Przygotowanie projektu zmian przez zespół zadaniowy.
 2. Przedstawienie projektu zmian radzie pedagogicznej oraz radzie rodziców.
 3. Podjęcie uchwały zmieniającej zapisy w statucie.
 4. Przesłanie znowelizowanego statutu do organu prowadzącego i nadzorującego, celem sprawdzenia zgodności zapisów statutowych z prawem. Pierwszy statut nadaje organ prowadzący, natomiast jego nowelizacja leży w gestii rady pedagogicznej. Jeśli znowelizowany statut nie jest zgodny z prawem, wówczas Kurator Oświaty może go uchylić w całości lub w części, której dotyczą zapisy niezgodne z prawem. Następuje to w drodze decyzji administracyjnej, od której organ nadający statut może się odwołać do MEN w terminie 14 dni. Jeśli w dalszym ciągu decyzja jest niekorzystna, wówczas istnieje  możliwość odwołania się do sądu administracyjnego.
 1. Uprawnioną do dokonywania nowelizacji statutu jest rada pedagogiczna, podejmując stosowną uchwałę.
 2. Inicjatorami projektu zmian mogą być:

1) dyrektor szkoły jako przewodniczący rady pedagogicznej

2) rada rodziców,

4) organ prowadzący,

5) organ nadzoru pedagogicznego.

 1. Statut jest opublikowany na stronach internetowych szkoły oraz  w wersji papierowej do wglądu w sekretariacie szkoły.

 

 

 

 

Statut wchodzi w życie Uchwałą Nr 11/2014/2015 Rady Pedagogicznej ZSS w Hoczwi z dnia 31 sierpnia 2015r.

 

PRZEWODNICZĄCY RADY PEDAGOGICZNEJ: Jan Kowalski

 PRZEWODNICZĄCY RADY RODZICÓW: Tomasz Lasyk