1. Home
 2. /
 3. Deklaracja dostępności

Deklaracja dostępności strony internetowej Zespołu Szkół Samorządowych w Hoczwi

Zespół Szkół Samorządowych w Hoczwi zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej ZSS Hoczew.

 • Data publikacji strony internetowej:
 • Data ostatniej istotnej aktualizacji: 

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

Przygotowanie deklaracji w sprawie dostępności

Deklarację sporządzono dnia:

Deklarację została ostatnio poddana przeglądowi i aktualizacji dnia:

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

Każdy ma prawo:

 • zgłosić uwagi dotyczące dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • zgłosić żądanie zapewnienia dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • wnioskować o udostępnienie niedostępnej informacji w innej alternatywnej formie.

Żądanie musi zawierać:

 • dane kontaktowe osoby zgłaszającej,
 • wskazanie strony lub elementu strony, której dotyczy żądanie
 • wskazanie dogodnej formy udostępnienia informacji, jeśli żądanie dotyczy udostępnienia w formie alternatywnej informacji niedostępnej.

Rozpatrzenie zgłoszenia powinno nastąpić niezwłocznie, najpóźniej w ciągu 7 dni. Jeśli w tym terminie zapewnienie dostępności albo zapewnienie dostępu w alternatywnej formie nie jest możliwe, powinno nastąpić najdalej w ciągu 2 miesięcy od daty zgłoszenia.

Dostępność architektoniczna

Dostępność wejścia

Do budynku szkoły prowadzi jedno wejście główne i dwa wejścia boczne. Wejście główne jest ogólnodostępne w godzinach pracy placówki. Pochylnia przy wejściu głównym do budynku ułatwia poruszanie się na wózkach inwalidzkich

Dostępność parkingu

Na terenie placu szkolnego znajduje się 1 miejsce parkingowe dla osób niepełnosprawnych.

Dostępność toalety

Na parterze budynku znajduje się toaleta, która jest przystosowana dla osób niepełnosprawnych.

Pracownicy udzielający pomocy po wejściu do budynku

Osobą oddelegowaną do pomocy osobom niepełnosprawnym po wejściu do budynku jest woźna szkolna. Powiadamianie wskazanego pracownika odbywa się za pomocą dzwonka znajdującego się przy drzwiach wejściowych.

Pomoc w pokonaniu większych barier w budynku

Dotarcie osoby niepełnosprawnej na piętro budynku możliwe jest przy wykorzystaniu schodołazu, który zapewnia Gmina Lesko;

Obsługa osób słabosłyszących

Istnieje możliwość obsługi osób słabosłyszących/niesłyszących w języku migowym po uprzednim powiadomieniu i umówieniu wizyty.
W związku z realizacją postanowień ustawy z dnia 19 sierpnia 2011 r. o języku migowym i innych środkach komunikowania się (Dz. U. Nr 209, poz. 1243) informujemy, że dla osób słabosłyszących lub niesłyszących dostępne są następujące formy komunikacji:

 • kontakt bezpośredni przez osobę przybraną – tj. osobę, która ukończyła 16 lat i została wybrana przez osobę uprawnioną w celu ułatwienia porozumienia z osobą uprawnioną i udzielenia jej pomocy w załatwieniu spraw w organach administracji publicznej, jednostkach systemu, podmiotach leczniczych, jednostkach Policji, Państwowej Straży Pożarnej i straży gminnych oraz jednostkach ochotniczych działających w tych obszarach (zgodnie z art. 3 ust. 1 ustawy);
 • kontakt za pośrednictwem tłumacza języka migowego lub tłumacza-przewodnika – którego zapewnia Gmina Lesko;
 • kierowanie korespondencji za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: dyrektor@sphoczew.pl lub sekretariat@sphoczew.pl;

Osoba uprawniona powinna zgłosić chęć skorzystania z pomocy tłumacza co najmniej na 3 dni robocze przed tym zdarzeniem, z wyłączeniem sytuacji nagłych. Zgłoszenia można dokonać poprzez przesłanie odpowiedniego wniosku drogą elektroniczną na adres sekretariat@sphoczew.pl, dostarczenie go pocztą do sekretariatu szkoły (Hoczew 157; 38-604 Hoczew) lub wypełnienie na miejscu.

Usługa jest bezpłatna dla osoby uprawnionej będącej osobą niepełnosprawną w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2011 r. Nr 127, poz. 721 i Nr 171, poz. 1016).

Podstawa prawna: Ustawa z dnia 19 sierpnia 2011 r. o języku migowym i innych środkach komunikowania się (Dz. U. Nr 209, poz. 1243)