1. Home
 2. /
 3. Szkoła
 4. /
 5. Pedagog szkolny/psycholog/logopeda

Pedagog specjalny - mgr Anna Szal

Godziny  pracy:

Poniedziałek: 8.00 – 11.00
Środa: 11.00 – 14.00
Piątek: 08.00 – 10.00

Zakres zadań pedagoga specjalnego:

 • Świadczenie różnych form pomocy psychologiczno – pedagogicznej dla dzieci, młodzieży, ich rodziców, wychowawców i nauczycieli.
 • Prowadzenie badań diagnostycznych nad potrzebami edukacyjnymi uczniów.
 • Koordynowanie opracowania Indywidualnych Programów Edukacyjno – Terapeutycznych uczniów z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego oraz pomoc w tworzeniu dostosowań wymagań edukacyjnych dla uczniów posiadających opinie z Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej.
 • Udzielanie pomocy wychowawcom i zespołom nauczycieli,  w tym w opracowaniu Wielospecjalistycznej Oceny Poziomu Funkcjonowania Ucznia.
 • Współdziałanie z wychowawcami i zespołami nauczycieli w doborze metod, określaniu form kształcenia i pomocy psychologiczno – pedagogicznej.
 • Wspieranie procesu integracji uczniów w klasie i na terenie szkoły.
 • Ścisła współpraca z rodzicami uczniów o specjalnych potrzebach edukacyjnych; kształtowanie prawidłowej postawy rodzicielskiej wobec swojego dziecka, informowanie na bieżąco o konieczności skorzystania z dodatkowej pomocy innych specjalistów czy instytucji społecznych.
 • Wspieranie procesu rewalidacji, kompensacji oraz resocjalizacji uczniów o specjalnych potrzebach edukacyjnych.
 • Prowadzenie zajęć dydaktyczno-wychowawczych z uczniami.
 • Współpraca, w zależności od potrzeb, z innymi podmiotami zaangażowanymi w pomoc psychologiczno – pedagogiczną udzielaną uczniom i ich rodzinom.

Psycholog - mgr Klaudia Krupa - Matuszewska

Godziny  pracy:

Wtorek: 8.00 – 10.00
Środa: 10.00 – 13.00

Zakres działań psychologa szkolnego:

udzielanie pomocy psychologicznej uczniom, rodzicom, nauczycielom i wychowawcom

– udzielanie wsparcia emocjonalnego w sytuacjach kryzysowych, obniżających funkcjonowanie uczniów w obszarach emocjonalno- społecznych.

– współdziałanie z gronem pedagogicznym, rodzicami w opracowywaniu i określaniu form rozwijających potencjał uczniów.

– zaangażowanie w wsparcie i rozwijanie procesu integracji w środowisku szkolnym

– współpraca z nauczycielami, rodzicami oraz pedagogiem w sytuacjach związanych z uczniami w obrębie szkolnym oraz rodzinnym

– prowadzenie zajęć/warsztatów dydaktyczno- wychowawczych dla uczniów / rodziców

– przeprowadzanie badań diagnostycznych oraz zaangażowanie rodziców w proces kształcenia oraz funkcjonowania uczniów

– obserwacja, uczniów w środowisku szkolnym w obszarze indywidualnym, oraz relacjach interpersonalnych

– udzielanie wsparcia psychologicznego w sytuacjach konfliktowych

– praca w obszarze rozwijania umiejętności emocjonalno-społecznych uczniów

– współpraca z rodzicami, udzielanie wsparcia w obszarach problematycznych dotyczących uczniów

– udział w opracowywaniu wraz ze specjalistami i nauczycielami programów edukacyjnych oraz arkuszy Oceny Poziomu Funkcjonowania ucznia.

– udzielanie pomocy, wsparcia psychologicznego w zależności od potrzeb, sytuacji osobom związanym oraz zaangażowanym w życie szkolne oraz rozwój uczniów.

Logopeda - mgr Jolanta Kunach

Godziny  pracy:

Poniedziałek: 10.20 – 11.50
Wtorek: 12.10 – 12.55
Środa: 10.20 – 11.50
Czwartek: 12.15 – 14.30